XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından düzenlenen XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde 8 Aralık 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmalarında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, UDEK Başkanı Doç. Dr. Orhan Odabaşı ve İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz söz aldı. Daha sonra TUEK’e ilk düzenlendiği yıldan başlayarak 24 yıldır katılan ve emek veren Dr. Ali Özyurt, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. İskender Sayek’e plaket verildi.

 Kurultay, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi” konulu sunumu ile devam etti.

Kurultay’da aynı zamanda İlaç ve Teknoloji, Toplum Sağlığını Geliştirme, Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim, Asistan ve Genç Uzman Hekimler, ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri, Etik, Hekimlik Uygulamaları, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı başlıklı çalışma grupları toplandı.

Kurultayın öğleden sonraki bölümünde ise “Birlikte Kullanım Protokollerinde Yaşanan Sorunlar ve Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkileri” konulu panel Dr. Raşit Tükel ve Dr. Pınar İçel Çepe başkanlığında yapıldı. Panelde Dr. Engin Uluç, Prof. Dr. Dilek Aslan ve Av. Ziynet Özçelik görüşlerini dile getirdiler.

Kurultay programı daha sonra TTB-UDEK üyesi derneklerin iyi uygulama örneklerinin sunumu ile devam etti.

Çalışma gruplarının yol haritalarının paylaşılması ile kurultay sona erdi.