TTB UDEK 43. (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı - 28 Ocak 2023

Tarih : 28 Ocak 2023

Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası

 GÜNDEM 

 • Açılış Konuşmaları
 • Faaliyet Raporunun sunulması
 • TTB UDEK Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in değiştirilen son halinin Genel Kurul’a sunulması
 • TUYEK faaliyetleri hakkında bilgilendirme
 • Yeni kurulan TTB UDEK AGUH hakkında bilgilendirme
 • Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği’nin Asıl Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi
 • Üyeliği askıda olan derneklerin Genel Kurul’a sunulması ve üyelikleri hakkında karar alınması
 • UDEK Katkı Payı Artışının Değerlendirilmesi
 • Dilek ve temenniler

KATILIMCILAR:

GÜLRİZ ERİŞGEN

UDEK YÖNETİM KURULU

ALİ EMRE AKSU

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ

PINAR KOŞAR

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

FATİH BAKIR

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

ERSİN YARIŞ

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ

AYPERİ ÖZTÜRK

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

VEDAT BULUT

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

UMUT AKYOL

UDEK YÖNETİM KURULU

MUHİTTİN A. SERDAR

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

İREM YILDIZ

UDEK YÖNETİM KURULU

CEM ÇÖLELİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

ASUMAN DOĞAN

ANKARA TABİP ODASI

A.ÖMER ÖZÜDENİZ

İZMİR TABİP ODASI

K. HAKAN KÜLTÜRSOY

İZMİR TABİP ODASI

SERKAN YILMAZ

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

H. YUSUF YILDIZ

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

A.BUKET ERKEK

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

NURDAN KÖKTÜRK

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

SERHAN TUNCER

TÜRK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

ENGİN KOYUNCU

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

OYTUN PORTAKAL

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

FERAH YILDIZ

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

ERHAN BÜKEN

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ

BUKET GÜLHAN

İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ

FİLİZ AK AZAR

UDEK YÖNETİM KURULU

DENİZ ERDOĞDU

ANKARA TABİP ODASI

MÜFİT AKYÜZ

TÜRKİYE FTR UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

G. ZUHAL KAMIŞ

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORHAN ODABAŞI

UDEK YÖNETİM KURULU

 

GENEL KURULUN AKIŞI VE ALINAN KARARLAR:

 1. Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi

TTB UDEK 43. (Seçimsiz) Genel Kurulu 28 Ocak 2023 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleştirildi.

Oturumu yönetmek üzere divana Dr. Ersin Yarış (Başkan) ve Dr. Asuman Doğan seçildiler.

Açılış Konuşmalarını; TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Umut Akyol yaptılar.

Akyol, üye olan derneklerden Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) temsilcileri olanlarla ve dernek temsilcileriyle Avrupa Board sınavlarında ve eğitim ile ilgili birçok komisyonda aktif olarak çalıştıklarını, tüm alanlarda ATUB’un eğitim kriterlerini ve seviyesini yakalamak için çaba sarfettiklerini belirtti. Genç uzmanların ve asistanların uzmanlık dernekleri kol ve komisyonlarında çalışmalarının çok önemli olduğunu, derneklerin gençleri bu yönde teşvik etmelerinin gerekli olduğunu; UDEK üyesi derneklerin ortak kararların alınması için acil tepkiler verilerek ortak eylemler geliştirmek üzere organize olmalarının gerekliliğini ve önemini vurguladı.  

 1. Faaliyet Raporunun sunulması

TTB UDEK 2022 Faaliyet Raporunu TTB UDEK Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık sundu. UDEK 2022 Bilançosunu ise TTB UDEK Muhasip Üyesi Dr. Gülriz Erişgen okudu.

Barlık faaliyet raporunda asistan ve genç uzman hekimler; toplum sağlığı; sağlık çalışanlarının sağlığı; özlük hakları; özel hekimlik ve e-sağlık başlıklarında yapılan basın açıklamaları ve toplantılardan söz etti.  XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın 10 Aralık’ta İstanbul Tabip Odası’nda yapıldığını, oldukça yüksek katılımlı olduğunu, UDEK Çalışma Gruplarının toplantılarını çevrimiçi olarak yaptığını, sonuçlarının Kurultayda sunulduğunu, çalışma gruplarının çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı. Kurultay raporunun Bülten’de yayınlandığı belirtildi.

 1. TTB UDEK Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in değiştirilen son halinin Genel Kurul’a sunulması

“TTB UDEK Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik” değişikliğinin ek öneriler ve katkıların alınması amacıyla uzmanlık derneklerine gönderildiği, derneklerden yeterli geri bildirim gelmediği için son halinin henüz verilemediği belirtildi. Yönetmeliğe son halinin verilmesi için derneklerden geri bildirimlerin beklenmesi kararı alındı

 1. TUYEK faaliyetleri hakkında bilgilendirme

TUYEK faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi Dr. Orhan Odabaşı yaptı. Odabaşı; 88 Tıpta Uzmanlık Alanı olduğunu, bunlardan 43 ana dalın 34’ünün yeterlik kurulu, 45 yan dal uzmanlık alanının sadece 9’unun yeterlik kurulu bulunduğunu söyledi. Yeterlik kurullarının tamamlanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

 1. Yeni kurulan TTB UDEK AGUH hakkında bilgilendirme

Yeni Kurulan TTB UDEK AGUH hakkında bilgilendirmeyi Dr. Gülriz Erişgen yaptı. 25 Ocak 2023 tarihinde yapılan AGUH toplantısında asistan ve genç uzman hekimlerin UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden beklentilerini vurguladı. Özellikle eğitim programlarının denkleştirilmesi, TUKMOS çalışmalarının izlenmesi, UDEK AGUH’un da bu çalışmalara dahil edilmesi önerilerini sundu.

 1. Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği’nin Asıl Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi

UDEK gözlemci üyesi olan Tıbbi Farmakoloji Uzmanları Derneği’nin (TFUD) asıl üyelik için başvurusu Genel Kurulda değerlendirildi, Bu başvurunun TFUD temsilcisinin de olduğu kurulda değerlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 1. Üyeliği askıda olan derneklerin Genel Kurul’a sunulması ve üyelikleri hakkında karar alınması

Üyeliği askıda olan dernekler Genel Kurula sunuldu. Yeterlik kurulu konusunda kendi alanındaki derneklerle uzlaşı sağlamayan ve UDEK’in bu konuda belirlenmiş olan kurallarına uymayan iki derneğin (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği) üyelikten çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Üyelikleri TTB’ye olan borçları nedeniyle askıda olan derneklerin yöneticileri ile tekrar iletişime geçilmesi ve borçlarının hatırlatılmasına bu kurulda üyelikten çıkarılmamasına oy birliği ile karar verildi

 1. UDEK Katkı Payı Artışının Değerlendirilmesi

Uzmanlık dernekleri aidatlarının En son 2018 de üye başına 3 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle üyelik ücretinin güncellenmesi önerildi.  Üyelik aidatları asıl dernekler için üye başına 8 TL, gözlemci dernekler için üye başına 4 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. Dilek ve Temenniler;

Uzmanlık öğrencisi kadro sayıları belirlenirken YÖK, Sağlık Bakanlığı, TTB ve UDEK ortak hareket etmeli ve bu ekibin içinde olmaya çalışılmalıdır dendi.

Şehir Hastaneleri ile üniversite hastaneleri arasındaki öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri arasındaki özlük haklarının eşitlenmesi istendi.

Türk Toraks Derneği temsilcisi, derneklerinde gençlerin yeterince temsil edildiğini, çok güzel işler çıkardıklarını, bu nedenle bütün derneklerde gençlerin oranlarının artırılması ve dernek faaliyetlerine katılımlarının sağlanmasını önerdi.

TTB UDEK altında disiplinler arası “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu” oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.