Tababet Uzmanlık Yönetmeliği

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Mayıs 1974 - Sayı: 14893

TABABET

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1 - Herhangi bir tıp dalında uzman olacakların aynı kural ve koşullarda yetişmelerini sağlamak üzere Tababet Uzmanlık Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli; asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin nitelikleri, asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak uzmanların nitelikleri, asistan eğitim plan ve programlarının esasları, asistanlık giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esasları, uzmanlık sınav şekli ve değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili diğer hususlar bu Yönetmelikle düzenlenir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yüksek Okullarıyla, Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında uzman yetiştirmeye yetkili sağlık kurumlarını, asistan yetiştirecek uzmanları ve bu kurumlarda yetiştirilecek asistanları kapsar.

Tanımlar:

Madde 3- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kurum: İlgili mevzuatı gereğince yapmakla yükümlü oldukları görevleri yanında Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre asistan yetiştirme yetkisi verilmiş sağlık kurumlarını,

c) Genel Eğitim Kurumu: Yaş, cins farkı veya bir hastalık ve uzmanlık alanı gözetmeksizin her türlü hastanın müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildiği kurumları,

d) Özel Dal Eğitim Kurumu: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri kurumları,

e) Yataksız Eğitim Kurumları: Hasta yatağı bulunmayan ancak belli branşlarda eğitim verme yetkisi bulunan kurumları,

f) Koordinatörlük: Kurumlarda aynı ana dalda asistan yetiştiren birimlerin bağlı oldukları üniteleri,

g) Birim: Kurumlarda asistan yetiştirilen servis ve laboratuvarları,

h) Kurum Amiri: Kurumu yönetim kişiyi,

ı) Koordinatör: Koordinatörlüğe bağlı birimler ile diğer birimler arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi bakımından koordinasyonu sağlayan ve şeflik niteliğini haiz olan uzmanı,

i) Şef: Kurumlardaki birimlerin sorumlusu ve birimi yöneten uzmanı,

j) Şef Yardımcısı: Şefe yardımcı olan uzmanı,

k) Başasistan: Şef ve şef yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmanı,

l) Uzman: Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık hak ve yetkisini kazanmış olan kişiyi,

m) Asistan: Tüzüğün 2 nci maddesinde tanımı yapılan kişiyi,

n) Tüzük: Tababet Uzmanlık Tüzüğünü,

İfade eder.

Tababet Uzmanlık Kurulunun oluşumu:

Madde 4 - Tababet Uzmanlık Kurulu 11 üyeden oluşur. Bu maksatla Bakanlık 6, kuruluş tarihleri sırasına göre 2 Tıp Fakültesi birer, Gülhane Askerî Tıp Akademisi 1, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk Tababet Birliği Merkez Konseyi de 1 üye seçerler.

Yukarıda adı geçen kurumlar asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçerler.

Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin asistan yetiştirmeye yetkili uzman olmaları şarttır.

Üyelerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süresi bitenler tekrar seçilebilirler.

Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri:

Madde 5 - Tababet Uzmanlık Kurulunun görevleri, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yüksek Okulları ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında;

 

a) Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini,

b) Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini,

c) Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını,

d) Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını,

e) Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını,

saptamaktır.

Tababet Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli:

Madde 6 - Tababet Uzmanlık Kurulu, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, ilk toplantıda başkanını seçer. Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

II. BÖLÜM

KURUMLARIN NİTELİKLERİ

Kurumların Fiziksel Yapıları:

Madde 7 - Kurumlar, bu Yönetmelikte belirtilen yatak sayısı ve birimleri kapsayabilecek ve asistan yetiştirilmesine ve çağın tıp hizmetleri ile yönetsel hizmetlerin kolaylıkla yürütülmesine olanak sağlayacak bir fizik yapıda olacaktır.

Kurumların Yatak Sayıları:

Madde 8- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.2) Genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300, birimlerde ise en az 20 yatak bulunur.

Özel dal eğitim kurumlarında;

a) Doğumevleri ve kadın hastalıkları ile göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 150, birimlerde ise en az 25 yatak,

b) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi merkezi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 200, birimlerde ise en az 25 yatak,

c) Ruh ve sinir hastalıkları ile çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300, birimlerde ise en az 25 yatak,

d) Diğer özel dal eğitim hastanelerinde en az 100, birimlerde ise en az 20 yatak, bulunur.

Madde 8- (Değişik - R.G.: 31.12.2005 - 26040 / m.1) Genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300 yatak bulunur.

Özel dal eğitim kurumlarında;

a) Doğumevleri ve kadın hastalıkları ile göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 150 yatak,

b) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi merkezi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 200 yatak,

c) Ruh ve sinir hastalıkları ile çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300 yatak,

d) Diğer özel dal eğitim hastanelerinde en az 100 yatak,

bulunur.

Genel ve özel dal eğitim kurumları birimlerindeki yatak sayısı, her eğitim kurumunun kapasitesi, bulunduğu bölge, hasta potansiyeli ve fonksiyonları ile uzmanlık dalının niteliği ve hizmetin diğer özellikleri dikkate alınarak, Baştabip tarafından belirlenir. 

 

Birimler:

Genel Tedavi Kurumlarında, en az iç hastalıkları, genel şirürji, nöroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, göz hastalıkları servisleriyle, laboratuvarlar (bakteriyoloji, biyokimya, radyoloji, patolojik anatomi), Özel Dal Tedavi Kurumlarında ise fonksiyonlarına göre uzmanlık dalı ile ilgili servis ve laboratuvarlar bulunur. Madde 9 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 31.12.2005 - 26040 / m.2) Genel ve özel dal eğitim kurumlarında, fonksiyonlarına göre ilgili servis ve laboratuvarlar bulunur. 

Kurumlarda yeni birimlerin açılması ve yatak sayılarının değiştirilmesi Bakanlığın izni ile olur.

Poliklinikler:

Madde 10 - Poliklinikler, kurumların fonksiyonlarına göre uzmanlık dalları ile ilgili servislerle işbirliği halinde çalışacak ve hizmetleri gereği gibi yapabilecek fizik ve teknik yapı ve nitelikte olacaktır.

Her servisin normal polikliniğinde günde bir uzman 20 den fazla hastaya bakamaz. Ancak, daha fazla hastanın başvurması halinde o poliklinikte aynı esas üzerine uzman görevlendirilerek o günkü tüm hastaların muayeaneleri sağlanır.

Ameliyathaneler:

Madde 11 - Yataklı kurumlarda, kurumların fonksiyonlarına, modern tıp ve şirürjinin gerektirdiği her türlü hizmete cevap verebilecek fizik ve teknik yapı ve nitelikte ve ameliyat sonrası bakım ve reanimasyon kısımlarını da kapsayan ameliyathaneler bulunur.

Ameliyathanelerin yönetimi, şirürji grubu şeflerinin görüşleri alınarak kurum amirince anestezi ve reanimasyon şeflerinden birinin sorumluluğuna verilir.

Ameliyathane hizmetlerinin düzenlenmesi ve koordinasyonunda şirürji grubu şeflerinin öneri ve görüşleri alınır.

Diğer Yardımcı Kısımlar:

Madde 12 - Her kurumda aşağıdaki yardımcı kısımlar bulunur:

a) Kurumun özelliğine göre tıp kitapları, monografiler, endeks kitapları, ansiklopediler, peryodikleri bulunan ve yeterli okuma alanı olan bir kitaplık,

b) Nümerik alfabetik dosyalama ve endekslere ve Dünya Sağlık Teşkilâtının hazırladığı teşhis ve ameliyat endekslerine uygun olarak düzenlenen merkezî arşiv ve hasta izleme işleri bürosu,

c) Birim hizmetlerinin arşiv ve istatistikleri için tıbbi sekreterlik,

d) Kurumun türlü uğraşı alanlarında yararlanmak için tıbbî fotoğraf atölyesi,

e) Diyet İşleri için (Yataklı Tedavi Kurumlarında) diyet kısmı,

f) Yataklı Tedavi Kurumlarında kan nakil merkezi,

g) Türlü konularda gereğinde araştırma yapabilecek kapasitede laboratuvar, hayvan ameliyathanesi, deney hayvanı bakım yeri,

h) Konferans salonu ve seminer odaları,

i) Bilimsel çalışmaları duyurmak için teksir ve fotokopi atölyesi,

j) Sosyal hizmet bürosu.

Bilimsel Konsey:

Madde 13 - Her kurumda kurum amirinin başkanlığında birim şeflerinden ve Özel Dal Tedavi Kurumlarında asistan yetiştirmeye yetkili şeflerden oluşan bir bilimsel konsey kurulur. Konsey üyeleri aralarından bir başkan yardımcısı seçerler. Konsey ayda en az bir defa toplanır. Her üye geçerli mazereti dışında konsey toplantılarına katılmak zorundadır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu geçerli sayılır. Kararlar istişaridir.

Kurum amirinin bulunmadığı hallerde, başkan yardımcısı konseye başkanlık eder. Kararlar karar defterine işlenir.

Konseyin Görevleri:

Madde 14 - Bilimsel Konsey, kurum ve birimlerin her türlü hizmet yönünden tıbbın ilerlemesi doğrultusunda gelişmeyi sağlayacak kararlar alır. Alınan kararların bir örneği kurum amirince Bakanlığa gönderilir.

Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu:

Madde 15- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.3) Kurul; genel eğitim ve araştırma hastanelerinde, Kurum amiri ve şeflerin kendi aralarında kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri beş (5) koordinatör şeften oluşur. Özel dal eğitim kurumları ile yataksız eğitim kurumlarında ise, kurum amiri ile birlikte en az 3 koordinatör şeften oluşur. Özel dal eğitim kurumlarında ve yataksız eğitim kurumlarında yeterli sayıda koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asil üye sayısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üyeler seçilir. Madde 15 - (Değişik - R.G.: 15.10.2003 - 25260 / m.1) Kurul; genel eğitim ve araştırma hastanelerinde, kurum amiri, şef, şef yardımcısı ve başasistanlarının kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri beş; özel dal eğitim kurumları ile yataksız eğitim kurumlarında ise en az üç koordinatör şeften oluşur. Eğitim kurumlarında yeterli sayıda koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asıl üye sayısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üyeler seçilir. 

Kurulun Görevleri:

Madde 16 - Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) İlgili birimlerin şefleriyle beraber bu yönetmelik esaslarına göre her birimin özel eğitim plan ve programlarını hazırlamak (Bu programlar her yıl ilgili birimlerin şefleriyle beraber yeniden gözden geçirilerek düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlar kurum amiri tarafından birim sorumluları ile asistanlara verilir).

b) Çeşitli birimlerde eğitim çalışmalarını ve asistan rotasyonlarını koordine etmek.

c) Olanakları için de kurum içi veya aynı yer kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek bunlara katılmaları teşvik etmek ve duyurmak.

e) Bilimsel araştırma işlerinde çalışmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerden kurumca ihtiyaç ve yarar görülenlere olanaklar çerçevesinde yardımcı olmak, gerektiğinde bunlar hakkında Bakanlık veya bağlı bulundukları kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak.

f) Yıl sonunda kurum ve birimlerde yapılan eğitim çalışmalarını değerlendirmek: (Bu maksatla kurul her yıl sonunda birimlerin uyguladığı günlük, haftalık, aylık eğitim çalışmalarını, bunlara ait yazışma ve dökümanları, kabul edilmeyen asistan tezlerinin kabul edilmeyiş gerekçelerini, şeflerin yıllık faaliyet raporlarını da göz önünde tutarak görüşlerini bildirir, değerlendirme raporu düzenlenir. Bu rapor kurum amiri veya kurumun bağlı olduğu kuruluşlar yolu ile her yıl en geç Mart ayına kadar Bakanlığa gönderilir).

g) İlmî kitaplık ve arşiv çalışmalarını izlemek.

İnfeksiyon Komitesi:

Madde 17 - Genel Tedavi Kurumlarında İnfeksiyon Komitesi, kurum amir yardımcısı başkanlığında biri iç hastalıkları veya yan dalları, biri genel şirürji (çocuk şirürjisi, göğüs kalp ve damar şirürjisi, plastik ve rekonstrüktif şirürji, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji de olabilir), biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları uzmanı, birisi de başhemşire olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Özel Dal Tedavi Kurumlarında ise kurum amiri yardımcısı başkanlığında biri özel dal uzmanı, biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıklar uzmanı ve biri de başhemşireden olmak üzere dört kişiden oluşur.

Gerektiğinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, eczacı, hastane müdürü, diyetçi, çamaşırhane sorumlusu ve diğer kısımlar temsilcileri de toplantılara çağrılırlar.

Kararlar, karar defterine geçirilir, komite başkanı tarafından yürütülür.

Komitenin Görevleri:

Madde 18 - İnfeksiyon Komitesi, kurum içinde infekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek infeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri alır.

III. BÖLÜM

BİRİMLERİN NİTELİKLERİ

Eğitim Birimleri:

Madde 19 - Birimler, fonksiyonlarına göre gerekli yerleşme olanaklarını sağlayacak kapasite ve nitelikte olacaktır.

Eğitim Kadroları:

Madde 20- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.4) Kurumlarda aynı ana dalda birden fazla asistan yetiştiren birimler bulunması halinde, birim şefleri arasından ilgili ana dalda tıpta uzmanlık eğitiminde koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık ve ilgili kuruluşlarca 3 yıllığına koordinatör şef görevlendirilir. Süresi biten koordinatör şef tekrar görevlendirilebilir.

Koordinatör şefler, o bölümdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinden ve birimler arasındaki koordinasyonundan birinci derece sorumlu olup, her yıl sonunda o yıla ait eğitim, araştırma ve çalışma faaliyetleri ile gelecek yıla ait yıllık eğitim, araştırma ve çalışma planlarını kurum amirine teslim eder.

Her birimde bir şef, iki şef yardımcısı ve hizmetin özelliği, birimin iş hacmi göz önünde tutularak yeterli sayıda başasistan (...) (*)bulunur. (...) (*) Bu konulara ilişkin koordinasyon kurum amirince sağlanır.
_____

(*) Madde 20 nin 3. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan "... ve uzman ..." ibaresi, aynı fıkranın, "Birimdeki eğitim dışı faaliyetler birim şefleri tarafından planlanarak yürütülür." şeklindeki 2. cümlesi, 14.9.2004 tarih ve 25583 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

Yataksız eğitim kurumlarında, şef, şef yardımcısı, yeteri kadar başasistan (...) (*) bulunur. Genel ve özel dal eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim verilmeyen alanlarda laboratuvar uzmanları ile konsültan uzmanlar bulunur.
_____

(*) Madde 20 nin 4. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan "... ve uzman ..." ibaresi, 14.9.2004 tarih ve 25583 sayılı R.G.'de yayımlananyönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

Kurumlara uzman ve konsültan uzman olarak atanacakların seçimleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından mülakatla yapılır. (...) (Madde 20 nin son fıkrası, 14.9.2004 tarih ve 25583 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Asistan Kapasitesi:

Madde 21- (Değişik 28.4.2001 - 24386 / m.5) Birimlerde en fazla kaç asistan bulunabileceği ilgili birimin fiziki yapısı, personel ve ekipman durumu, hasta potansiyeli ile fonksiyon ve özelliklerine göre ilgili kurumun Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tibbî Cihaz ve Malzeme:

Madde 22 - Birimlerde, birimlerin fonksiyon ve özelliklerine göre teşhis ve tedaviye yarıyacak bütün cihaz ve malzeme çalışır durumda bulunmalıdır. Birimlerde en az bulundurulması gereken cihaz ve malzeme ek (2) no.lu listede belirtilmiştir.

Birim Laboratuvarları:

Madde 23 - Servislerin fonksiyonlarına göre gerekenlerinde basit rutin tahlillerin yapılabileceği özel laboratuvarlar bulunacak ve bu laboratuvarlardaki tetkiklerin bizzat asistanlar tarafından yapılması sağlanacaktır.

Dosya ve İstatistikler:

Madde 24 - Birimlerin kayıt ve dosyaları yeterli ve düzenli olacaktır. Ayrıca birimlerin yıllık poliklinik, yatan hasta, andoskopik tetkikler, laboratuvar çalışmaları, yapılan tedavi, ameliyat çeşitleri ve doğum sayıları, ölüm oranları ve diğer hususlarda birim faaliyetlerini değerlendirme yönünden yansıtacak istatistik bilgiler dosyası düzenlenecektir.

Eğitim Araç ve Gereçleri:

Madde 25 - Birimlerde bir seminer odası, projeksiyon makinası (her birim için ayrı olması şart olmayıp tüm kurum için de olabilir), birimlerin fonksiyonlarına göre nadir vakalar için fotoğraf, slayt ve film albümü ile ayrıca sağlam organlara ve hastalıklara ait röntgen film albümü bulunmalıdır.

Birimlerin Faaliyetleri:

Madde 26 - Birimlerde, birimlerin fonksiyon ve özelliklerine göre tıp bilimi gelişmeleri de gözönünde tutularak rutin hizmetlerle asistan yetiştirilmesine uygun faaliyet ve uygulamalar yapılır.

IV. BÖLÜM (*)
_____

(*) 'EĞİTİM PERSONELİ' BAŞLIKLI IV. BÖLÜMÜ HÜKÜMLERİ, 28.8.2003 TARİH VE 25213 SAYILI R.G.'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİĞİN 19. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
_____

EĞİTİM PERSONELİ

Şef Olabilmek İçin Gereken Nitelikler:

Madde 27 - (Değişik - R.G.: 20.2.1997 - 22911) Şef olabilmek için;

1- Şef olmak istenilen dalda uzman olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle;

a) (Değişik - R.G.: 14.3.1997 - 22933) Anadalların sınavına girenler için, ilgili anadalda on yıl uzman olarak çalışmış veya beş yıl şef yardımcılığı yapmış bulunmak veyahut proföser veya doçent olmak,

b) (Değişik - R.G.: 14.3.1997 - 22933) Yandallar ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon dallarında sınava girenler için altı yıl uzman olarak çalışmış veya üç yıl şef yardımcılığı yapmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,

3- Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

4- Sınava girmek için başvurma sırasında bağlı bulundukları tabip odasınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırma cezası almamış olmak,

5- Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

6- Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,

şarttır.

(Ek fıkra - R.G.: 9.9.1999 - 23811) Yukarıda açıklanan şartlar dışında, ilgili dalda Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olup, profesör veya doçent unvanına sahip bir kimse münhal olan şeflik kadrosuna müracaatta bulunduğu takdirde, bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki sınavlara girme şartı aranmadan şef olarak atanabilir.

(Ek fıkra - R.G.: 4.2.2000 - 23954) Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla şef olarak atananların sayısı, şef kadrosunun % 35'ini geçemez.

Şef Yardımcısı Olabilmek İçin Gereken Nitelikler:

Madde 28 - (Değişik - R.G.: 20.2.1997 - 22911) Şef yardımcısı olabilmek için;

1- Şef yardımcısı olmak istenilen dalda uzman olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle;

a) (Değişik - R.G.: 14.3.1997 - 22933) Anadalların sınavına girenler için ilgili anadalda beş yıl uzman veya üç yıl başasistan olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,

b) Yandallar ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi,

(Ek ibare - R.G.: 14.3.1997 - 22933) Patoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon dallarında sınava girenler için üç yıl uzman olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,

3- Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

4- Sınava girmek için başvurma sırasında bağlı bulundukları tabip odasınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırma cezası almamış olmak,

5- Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

6- Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,

şarttır.

(Ek fıkra - R.G.: 9.9.1999 - 23811) Yukarıda açıklanan şartlar dışında, ilgili dalda Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olup, profesör veya doçent unvanına sahip bir kimse münhal olan şef yardımcılığı kadrosuna müracaatta bulunduğu takdirde, bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki sınavlara girme şartı aranmadan şef yardımcısı olarak atanabilir.

(Ek fıkra - R.G.: 4.2.2000 - 23954) Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla şef yardımcısı olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrosunun % 35'ini geçemez.

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Madde 29- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.6) Başasistan olabilmek için;

a) İlgili dalda uzman olmak,

b) Terfiine engel hali bulunmamak,

c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

d) Tüzükde belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılacak yabancı dil sınavlarına girerek 100 üzerinden 60 puan almış olmak.

e) Başasistan olmak istenilen dalda yayınlanmış en az biri araştırma olmak üzere en az üç adet yayını bulunmak,

f) Yapılacak sınavda başarılı olmak, Şarttır.

Şef, Şef Yardımcılığı Sınavları ve Jürilerinin Teşkili

Madde 30- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.7) Şef ve şef yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi yayınların değerlendirilmesi, ikinci kademesi ise mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğinin ölçülmesidir.

Adayların yayınlarını değerlendirmek, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneklerine dair mülakat ve pratik sınavlarını yapmak üzere; her bir uzmanlık dalından bu Yönetmeliğe tabi kurumlardaki ilgili dallara ait şeflerden, her dal için en fazla ikisi üniversitelerin tıp fakültelerinden olmak üzere Bakanlıkça kur'a ile beşer kişilik jüri oluşturulur. Sınava girecek adayların sayısına göre, aynı dal için birden fazla jüri kurulabilir.

Ana ve yan dallarda bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda, şef sayısı jüriyi oluşturacak sayının altında ise, Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça yeterli sayıda üye seçilir. Ayrıca aynı şekilde üç de yedek üye belirlenir.

Jüri üyelerinin görev süreleri, ilgili sınavla sınırlı olmakla birlikte, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jürilerin toplanma yeri, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki eğitim hastaneleridir.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 31- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.8) Şef, şef yardımcılığı ve başasistanlık sınavlarına girebilmek için adayın yabancı dil sınavında başarılı olması veya başarı belgesi bulunması şarttır.

Yabancı dil sınavı, Bakanlığın ilanında belirteceği tarihte, Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi gibi sınav merkezi bulunan kurumlar tarafından, mesleki literatürü takip etme, anlama, çevirme ve mesleki etkinlikleri izleyebilme bilgisini tespit etmek üzere yazılı ve çoktan seçmeli test usulü ile yapılır.

Adayın yabancı dil sınavında başarılı sayılması için, Tüzükte belirtilen yabancı dillerden birinden gireceği sınavda şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için ise en az 60 puan alması şarttır.

Ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı (KPDS) ile Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavında (ÜDS) şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için ise en az 60 puan alanlar bu sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

Yukarıda tanımlanan yabancı dil sınavlarından herhangi birinde başarılı olanların hakları ilgili yabancı dil sınavından itibaren 5 yıl geçerlidir.

Yayınların Değerlendirilmesi

Madde 32- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.9) Şeflik için; adayların yurt içinde veya yurt dışında yayınlanmış en az 5'i birinci isim, 7'si son 10 yıl içinde olmak şartıyla en az 15 yayını, şef muavinliği için ise; adayların yurt içinde veya yurt dışında yayınlanmış en az 3'ü birinci isim, 5'i son 5 yıl içinde olmak şartıyla en az 10 yayını olanların müracaatları jüriler tarafından değerlendirmeye alınır.

Ayrıca adayların, uzmanlık dalındaki poliklinik, servis, laboratuvar, müdahale ve ameliyat gibi çalışmalarına ait olmak üzere son üç yıllık istatistik bilgi ve veri listeleri jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu bilgi ve veri listelerinin geçerli sayılabilmesi için, belgelerinin ilgili kurum amirlerince tasdik edilmiş olması gerekir. Serbest çalışanlar, mesleklerini herhangi bir kurum veya kuruluşta uygulamamışlarsa, bunların muayenehane kayıtları ve faaliyetleri dikkate alınır.

Bu inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını, Bakanlığın tespit edeceği tarihe kadar, dosyalanmış olarak altı nüsha halinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir. Bakanlık, adayların bu dosyalarını, uygulama sınavından en az 60 gün önceden jüri üyelerine teslim eder, jüriler adayların yayınlarını değerlendirerek yayınların kabul edilip edilmediğine dair sonuçları en geç 30 gün içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne iletir. Bakanlık uygulama sınavlarından 15 gün önce sonuçları adaylara ve jüri üyelerine bildirir.

Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeteneğin Değerlendirilmesi

Madde 33- (Değişik - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.10) Yayınları kabul edilen adayların, Bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumunda, jüriler tarafından teorik ve pratik bilgi ve becerileri ile yetenekleri değerlendirilir. Laboratuvar dallarında ise, jürinin seçtiği konularda, pratik çalışmalar yaptırılarak, aynı değerlendirmelerde bulunulur.

Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneğinin Değerlendirilmesi

Madde 34- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.11) Jüriler; aday tarafından seçilen bir konuda, adayın anlatış, sunuş, tahlil, sentez, teşhis, sonuçlandırma ve eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğini değerlendirir.

Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavları için her adaya en az 45 en fazla 90 dakika süre ayrılır.

Değerlendirme, Puantaj ve Sonuçlar

Madde 35- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.12) Jüriler; mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında mesleki bilgi, beceri ve yetenek için (75), eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği için (25) puan üzerinden değerlendirmede bulunur.

Jüri üyeleri, 33 ve 34 üncü maddelerde yazılı değerlendirmeleri ayrı, ayrı ve gizli olarak yapar ve sonuçlandırır. Bu değerlendirmeler (A) formuna geçirilir; sonra, bunların ayrı, ayrı ortalamaları alınarak (B) formuna işlenir. Ortalama puan küsürlü ise, aday lehine bir üst puan olarak yazılır.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında başarılı sayılabilmek için (B) formundaki toplam üzerinden şeflik için en az (75) puan, şef yardımcılığı için ise en az (70) puan almak gerekir.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen kadrodan fazla ise, sınav sonuç puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Puanların eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan aday, sınavı kazanmış olur. Her iki puanın eşit olması halinde ise kazanan aday; jüri üyeleri tarafından, hazır bulunan adayların huzurunda, kur'a işlemi ile belirlenir. Adayların sınav sonuç puanları (C) formundaki tutanakla tespit edilir.

Şef ve Şef Yardımcılarının Atama ve Nakilleri

Madde 36- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.13) Yapılan sınavlar sonucunda, ilan edilen kadroyu kazanan adayların kazanmış oldukları kadrolara atanmaları, Bakanlıkça ve ilgili kurumlar tarafından yapılır. Sınavlar sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen kadro için geçerli olup, bu sonuçlar başka kurumlar ve birimlerde daha sonra boşalan kadrolara atanmak için herhangi bir hak sağlamaz.

Yapılan bu sınav sonucunda, ilan edilen kadroya tayin edilmeye hak kazananlar, Bakanlıkça veya ilgili kurumlarca tayinleri yapıldıktan sonra göreve başlamamaları halinde, şef ve şef yardımcılığı unvanları alamayacakları gibi; gelecekte açılacak münhal kadrolara da şef ve şef yardımcısı olarak tayin edilemezler. Açılacak sınavlara yeniden girip başarılı olmaları gerekir.

Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları Sonucunda Boş Kalan Kadrolara Yedekten Atama

Madde 37- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.14) Yapılan bu sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde herhangi bir nedenle atama yapılmayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; bu sınavlarda o kadroyu tercih ederek başarılı olan adaylardan puanı yüksek olandan başlanmak üzere yedekten atama yapılır.

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Madde 38- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.15) 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar, münhal kadro bulunan eğitim kurumlarına başasistan olarak atanma talepleri kabul edilenler, atanacakları birimin klinik şefi ve kurum amirinin uygun görüşleri ile Bakanlığa veya ilgili kuruluşlara bildirilir.

Eğitim Kurumları tarafından yapılan teklifler; Bakanlık veya ilgili kuruluşlar tarafından 29 uncu maddede belirtilen kriter ve kadro imkanları yönünden incelenir. Durumu uygun görülenler, atanacağı birim şefinin de katılmasıyla kurumların Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar başasistanlığa atanmaya hak kazanırlar.

Bu yolla başasistanlığa atananların, başasistanlık süreleri, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yıllık kanuni izin dışında, fiilen başasistanlıkta geçmeyen süreler başasistanlık süresinden sayılmaz.

Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak mesleki yayın organlarında en az üç yayın yapmış,

b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,

c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferans da görev almış, ve en az on beş literatür sunumu yapmış,

Olmak şartıyla; bu çalışmalarını koordinatör şef ve baştabibin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik şefinin teklifi ve bu şefinde katılacağı Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine, Bakanlık veya ilgili kuruluşlarca başasistanlık süreleri üç defadan fazla olmamak şartıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.

Başasistanlık süresini tamamlamış olanların isimleri, Hastane Baştabipliklerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Süreleri bitenler aynı veya başka bir hastaneye uzman olarak atanır.

V. BÖLÜM

ASİSTANLIK GİRİŞ SINAVLARI, SINAV SORUNLARININ HAZIRLANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Asistanlık Sınavları:

Madde 39 - Asistanlık sınavları yabancı dil ve meslek grubu olmak üzere iki kısımdır.

(Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Jürilerin Teşekkülü ve Soruların Hazırlanması

Madde 40 - (Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Yabancı dil soru hazırlama, sınav ve değerlendirme jürisi Bakanlıkça seçilen yabancı dile vakıf ve en az 3 kişiden teşekkül ettirilir.

Meslek bilgileri sınav soru hazırlama, sınav ve değerlendirme jürileri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının eğitim hastanelerinde görevli uygun göreceği beş şef'den teşekkül eder; ayrıca jürilere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürü veya onun uygun göreceği bir kişi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanı ve Bakanlık Müfettişlerinden iki kişi gözlemci olarak katılır.

Yabancı dil sınav soruları, Tüzükte belirtilen yabancı dillerde yazılı temel tıp kitaplarından seçilir. Seçilen metin 150 kelime civarında olur. Metin doğru cevabı anahtar olarak ayrıca hazırlanır.

Meslek Bilgileri sınavı yalnız, Genel Tıp dalında yapılır.

Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbî Farmakoloji, Ortodonti ve Diş Protezi, Tıbbî Histoloji ve Embriyoloji ile Fizyoloji uzmanlık eğitimi için sınava gireceklere, aynı esaslar içerisinde ayrı jüriler teşekkül ettirilerek, ayrı sorular düzenlenir. Bunlara, girecekleri branştan Genel Tıp sorusu sorulur.

Adaylara 200 adet çoktan seçmeli test tekniğine uygun sorular hazırlanır. Sorular, ana fikir cümlesi kolaylıkla anlaşılabilir açık ve doğru olarak hazırlanır.

Her sorunun biri doğru dört karşılığı bulunur. Ayrıca sorularla birlikte doğru cevaplarda tesbit edilerek, cevap anahtarı hazırlanır.

Sınav süresi 3 saattir.

(Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Soruların Tesbit Edilmesi ve Saklanması

Madde 41 - (Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Jürilerce hazırlanmış sorular, iki nüsha yazılır ve altına konulmuş nüshası imzalanır. Bunlar, cevap anahtarlarıyla birlikte Bakanlık Personel Genel Müdürüne teslim edilir.

(Değişik fıkra - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Adı geçen Genel Müdür, sınavdan önce çoğaltma işlerini gerektiği gizlilikle yaptırır ve soruları kitapçık halinde bastırarak saklar. Sınav günü, sınav jürelerine yeteri sayıda teslim eder.

Yabancı dil sınavı sorularının çoğaltılmasında zorluk olması halinde sorular sınav günü sınav sırasında tahtaya yazdırılabilir.

Sınav Kağıtlarının Düzenlenmesi

Madde 42 - (Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Yabancı dil sınav kağıtlarının birinci sayfasında adayın kimliğini belirtecek bir kısım bulunur. Bu kısım ayrıca katlanıp kimliği örterek kapatacak şekilde düzenlenir.

Genel Tıp sınav kağıtları, soru kitapçığı ile test cevap kağıdından teşekkül eder. Soruların birer sıra numarası bulunur. Gerekli görülürse, soruların sıra numaraları değiştirilerek birden fazla değişik soru kitapçığı düzenlenebilir. Test cevap kağıtlarında adayın kimliğini belirtecek bir kısım bulunur. Bu kısım ayrıca katlanıp kimliği örterek kapatacak şekilde düzenlenir.

Sınav Koşulları ve Düzenlenmesi:

Madde 43 - Asistanlık sınavı yapılacağı Bakanlıkça usulüne uygun olarak bildirildikten sonra, adaylar kendilerine gönderilen veya verilen kimlik fişleri ile sınavın yapılacağı yerdeki görevli memurlara başvururlar.

Yetkili memurlar, adayın kimlik fişlerini kontrol ettikten ve verilen listeye işaretledikten sonra, bunları sınav salonuna alırlar. Adaylar, uygun aralıklarla aynı hizada olmak üzere belirli yerlere oturtulur. Jüri üyeleri giriş fişlerini kontrol edecekleri gibi, sınav disiplinini de sağlamak zorundadırlar.

Sınava Başlama:

Madde 44 - Sınavın başlıyacağı bildirildikten sonra salona kimse alınmaz. Soru kâğıtları dağıtılır. Jüri üyeleri sınavla ilgili hususlar hakkında açıklama yaparlar. Sınavın başladığı ve sınav süresinin 3 saat olduğu duyurulur.

Bundan sonra soru sorulmaz ve konuşma yapılamaz. Cevapların muhakkak mürekkepli veya tükenmez kalemle yazılması zorunludur. Cevap kâğıtlarına imza veya kimliğini belirtecek herhangi bir işaret konamaz. Bunlara uymayanların cevapları geçerli sayılmaz ve değerlendirilmeleri yapılmaz.

Sürenin bitimine 15 dakika kala bu süre ilgililere duyurulur. Süre bitiminde sınav kâğıtları derhal toplanır. Verilen ve toplanan kâğıtlar adayın giriş fişini de göstermesi şartiyle ad listesindeki adı karşısına işaretlenir ve durum bir tutanakla saptanır.

Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 45 - (Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Yabancı dil sınavı, jüri tarafından seçilmiş bir metnin mealen Türkçeye çevrilmesi esasına göre yapılır. Jüri tüm çeviri üzerinden birlikte değerlendirme yapar, Jüri üyelerinin anlaşamamaları halinde değerlendirme ortalama puan üzerinden tesbit edilir. Ortalama küsurlu olursa küsur adayın lehine üst tam puan olarak kabul edilir.

Adayların, müracaatlarında asistan olmak istedikleri branşı belirtmeleri mecburidir. Sınav sonucunda adaylar seçtikleri branşlara ayrılarak, almış oldukları puanlara göre asil ve yedek liste tanzim edilir.

Soruların her biri yarım puandır. Meslek bilgileri sınav soruları anahtara göre değerlendirilir. Doğru ise (0,5), yanlış ise (0) puan verilir. Soruların herbirinin metninde yanlışlık tesbit edildiğinde, bu soruya tam puan verilir. Bir soruda iki yerin işaretlenmesi veya hiç işaret konulmaması halinde o soruya (0) puan verilir.

Cevapların işaretleneceği cevap kağıdı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanlığınca düzenlenir. Değerlendirme, sınav jürisince bu formlar üzerinde yapılır.

Jüri üyeleri değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

Sınav Sonuçlarının İlânı ve İtiraz

Madde 46 - (Değişik - R.G.: 26.11.1985 - 18940) Jüriler, sınav değerlendirme sonuçlarını sınav günü dahil en geç 7 gün içinde bir tutanakla birlikte Bakanlığa bildirirler. Bu sonuçlar Bakanlıkça ertesi günü sınavın yapıldığı yer ve Bakanlık binasında tarihi de belirtilmek suretiyle ilân edilir.

İlgililer yabancı dil sınav sonuçlarına 3, meslek grubu sınav sonuçlarına da 7 gün içinde itiraz edebilirler.

İtirazlar, sınav sonuçlarını değerlendiren jürice en geç 2 gün içinde tekrar incelenir ve sonuç Bakanlığa verilir. Bu son değerlendirme kesindir.

VI. BÖLÜM

ASİSTANLIK EĞİTİM PLAN VE PROGRAMLARI

Asistan Öğrenim ve Eğitimi:

Madde 47 - Asistanlar;

a) Meslekî özel bilgi eğitimi,

b) Meslekî beceri eğitimi,

c) Meslekî genel bilgi eğitimi, alanlarında her tür öğretim ve eğitim kaynaklarından yararlanmak suretiyle yetiştirilirler.

Meslekî Özel Bilgi Eğitimi:

Madde 48 - Meslekî Özel bilgi eğitimi; uzmanlık dalına özgü teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırma; birimin tıbbî araç ve gereçlerini kullanma yeteneğine sahip kılma; bilgi, görgü ve tıbbî seziye dayanan karar verme ve uygulama olanağını sağlama amacını güden bir eğitimdir.

Meslekî özel bilgi eğitimi aşağıdaki kaynaklardan yararlanmak suretiyle yapılır.

a) Anlatım: Dal için gerekli konuların eğiticiler tarafından en az ayda bir anlatılmasıdır. Bu konular dalla ilgili tüm bilgilerle yakın dallara ait çeşitli bilgileri kapsar.

b) Seminer: Belli konularda kurum ve birimin her tür olanak ve materyelinden yararlanılarak, kişisel görüş ve düşünceler de eklenmek suretiyle asistanların bilgi düzeyinde yapılan tartışmalı konuşmalardır.

c) Kurs: Belli konularda servis içi, servisler ve kurumlar arası düzenlenen rutin veya en yeni bilgileri ve uygulamaları da kapsayan çalışmalardır.

d) Konferans: Belli bir konuda literatür toplanması ve buna kişisel bilgilerin eklendiği konuşmalardır.

e) Literatür Klübü: Periyodiklerden seçilmiş konularda gerektiğinde özetler hazırlanarak en az 3 ayda bir yapılan tartışmalı konuşmalardır.

f) Vizit konuşmaları: Şef, şef yardımcısı ve başasistanların ve asistanların katılmasiyle hasta ile ilgili tüm özellik ve işlemlerin tartışıldığı çalışmalardır.

g) Konsey: Hastaların yatışı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin konuşulup değerlendirilmesidir.

h) Kliniko - patolojik konferans: Servislerle patoloji laboratuvarları arasında belli konularda yapılan ortaklaşa çalışmalardır.

i) Vak'a takdimi: Özellik gösteren vak'alar için gerekli bilgi ve verilerin hazırlanması suretiyle yapılan tartışmalı çalışmalardır. Bu çalışmalarda problem vak'alar da tartışılır.

j) Kaynak taraması: Anlatım, seminer, konferans, meslekî, makale, tez v.b. çalışmalara temel teşkil eden literatürün sağlanması için yapılan çalışmalardır.

Meslekî Beceri Eğitimi:

Madde 49 - Meslekî beceri eğitimi; asistana uzman olmak istediği dalda ve bu dalla ilişkisi bulunan diğer dallarda beceri, bilgi ve yetenek kazandırma amacını taşır.

Meslekî Genel Bilgi Eğitimi:

Madde 50 - Mesleki genel bilgi eğitimi, kurum Eğitim Planlama içinde belirli saatlerde uzmanlık birimleri ayırd edilmeksizin asistanların tümüne birlikte uygulanan eğitimdir.

Bu Eğitim:

a) Kurumlardaki birimleri, poliklinikleri, ameliyathaneleri, diğer tıbbî ve yönetsel alanları da kapsayan bir haftalık sürede kurum içi düzeni tanımayı,

b) Asistanların görev, yetki ve sorumluluklarını,

c) Rasyon ve diyet gibi hususların özelliklerini,

d) Bakanlık ataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği uygulama esaslarını,

e) Tek tabip ya da sağlık kurulları rapor ve işlemlerini,

f) Her tür bilimsel inceleme araştırma için gerekli hazırlıkları,

g) Meteryel alma, hastaları hazırlama ve bunların laboratuvarlara gönderilme esaslarını,

h) Asistanlık tezi ve mesleki makale hazırlama ve yazma yöntemlerini,

i) Tıp mesleklerinin uygulanması ve sağlık idaresi ile ilgili mevzuatı,

j) Deontoloji kurallarını,

k) Türlü kurum, kuruluş ve birimler arası ilişkileri,

l) Asistanın kişi ve toplumla sosyal ilişkilerini,

m) Gerekli görülen başka konuları, kapsar.

Asistanların çalışmalarına ait belge ve verilerin sağlanması:

Madde 51 - Asistanlar, kurumlar için düzenlenen örnek müşahede formlarını düzenlerler.

Özel müşahede formları, anlatım, kurs, seminer, sempozyum, konferans, hasta takdimi, meslekî makale, tez, deney ve başka kaynaklardan sağlanan belge ve veriler birim şefince parafe edilerek asistanların özel dosyasında saklanır.

VII. BÖLÜM

UZMANLIK SINAVLARI

Uzmanlık Sınavına Girebilme:

Madde 52 - Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için tezlerinin, Tez Değerlendirme Jürisince kabul edilmesi ve asistanlık süresinin tamamlanması gereklidir.

Tez Değerlendirilmesi:

Madde 53 - Tüzük'ün 21 inci maddesine göre oluşan jüri asistanın tezini ek (2) formdaki esaslara göre ayrı ayrı inceler ve değerlendirir. Belirli bir günde üyeler, derinliğine inilmek suretiyle tez konusu üzerinde asistanla konuşmalar yaparak atez'in başarılı veya başarısız oluşunu saptarlar. Bu saptamada üyeler çekimser kalamazlar, karar çoğunlukla alınır.

Tezin reddi halinde formdaki esaslara göre red nedenleri bir hafta içinde asistana bildirilir.

Uzmanlık Sınavı Zamanı ve Yeri:

Madde 54 - Uzmanlık sınavları yılda en az iki defa olmak üzere Bakanlıkça ilân edilen zamanlarda ve her bölgede her uzmanlık dalı için saptanan uzmanlık sınavı jürileri tarafından yapılır. Sınav sonuçları o yer Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü yolu ile 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Uzmanlık Sınavı Jürilerinin Oluşumu:

Madde 55 - Uzmanlık sınavı jürisi, her uzmanlık dalı için Bakanlığın seçeceği (5) kişiden oluşur. Bunlardan (2) si asistanın sınava gireceği dal şeflerinden, 2 si Yönetmeliğe ekli (3) No. lu listede yazılı yakın dal şeflerinden seçilir. Asistan şefi jürinin tabiî üyesidir. Ayrıca (4) de yedek üye seçilir. Seçilen jüri üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler tekrar seçilebilirler.

Sınav jürilerinde asistanın sınava gireceği dal şeflerinden iki üye bulunamadığı takdirde, en yakın uzmanlık dallarından seçim yapılır.

Uzmanlık Sınavının Yapılma Şekli:

Madde 56 - Uzmanlık sınavı, biri meslekî bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki kısımda yapılır.

Meslekî Bilgi Sınavı:

Madde 57 - Jüri üyeleri servisten veya poliklinikten bir vak'a seçer. Vak'anın incelemesi hazırsa bunlar jüride bulunur.

Asistanın istemesi halinde vak'aya ait sadece laboratuvar bulguları verilir.

Aday, hastanın müşahadesini alarak muayenesini yapar, teşhise varmak için gerekli laboratuvar incelemeleri hakkında düşüncelerini bildirir, vak'anın tahlil ve sentezini yaparak teşhis ve tedavisi hakkındaki kararını verir.

Laboratuvar birimleri sınavında jüri üyeleri bir konu seçerler. Gerektiğinde materyel verilerek uygulamalar izlenir.

Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular, uzmanlık dalı ile ilgili çeşitli konularda da olabilir.

Jüri üyeleri sınav sırasında adayın cevapları hakkında ayrı ayrı notlar alarak başarı derecesini kaydederler.

Uygulama ve Beceri Sınavı:

Madde 58 - Uygulama ve beceri sınavı uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlarla; laboratuvar, teknik ve andoskopik uygulama ve becerileri saptamayı kapsar.

Jüri üyeleri, adayın uygulama ve becerisinin saptanması sırasında, ayrı ayrı notlar alarak başarı derecesini kaydederler.

Sınav Sonuçları:

Madde 59 - Jüri üyeleri, mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavındaki başarı durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle birlikte değerlendirme yaparak adayın başarılı veya başarısız olduğunu saptarlar. Bu husus örnek (3) No. lu formdaki uzmanlık sınavı tutanağında belirtilir. Üyeler çekimser kalamazlar. Kararlar çoğunlukla alınır. Bu tutanak üyelerce imzalanarak jüri başkanı tarafından Bakanlığa iletilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne teslim edilir.

IX. BÖLÜM

KURUMLARDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İnceleme ve Değerlendirme Grubunun Oluşumu:

Madde 60- (Değişik - R.G.: 20.2.1997 - 22911) Bakanlık; kurumların tam teşekküllü eğitim yetkisini haiz olup olmadığını tesbit ettirmek amacıyla, asistan yetiştirmeye yetkili şeflerden özel dal tedavi kurumları için bir, genel tedavi kurumları içinde iki ayrı "İnceleme ve Değerlendirme Grubu" kurar. Özel tedavi kurumları için oluşturulacak grup, ilgili ana ve yandal şeflerinden teşekkül eden beş kişiden oluşur. Genel tedavi kurumları için oluşturulacak her iki grup, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları şeflerinden oluşur.

İnceleme ve Değerlendirme Grubu'nun kurum ve birimlerde yapacağı değerlendirme konusu grup üyelerinin uzmanlık dalları dışında olduğu takdirde, her uzmanlık dalından gruba bir şef Bakanlıkça ilâve edilir.

Grupların görev süreleri bir yıl olup, aynı üyeler tekrar seçilebilirler.

İnceleme ve Değerlendirme Grubunun Görevleri:

Madde 61 - Grubun görevleri:

1 - Eğitim yapma yetkisi isteğinde bulunan kurum ve birimlerin niteliklerini saptamak,

2 - Eğitim personelinin niteliklerile kurum ve birimlerin niteliklerinin devam edip etmediği hususlarile Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun yıllık raporlarını inceleme ve değerlendirilmesini yapmak,

dır.

Bir kurum veya birime eğitim yapma yetkisi verilmeden önce, kurum veya birim, İnceleme ve Değerlendirme Grubu tarafından incelenir. Bu incelemede Yönetmelikte yazılı nitelikler aranır.

Eğitim yetkisinin kaldırılması:

Madde 62 - (Değişik - R.G.: 2.8.1975 - 15314) Bakanlık, İnceleme ve Değerlendirme Grubuna yaptırdığı inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre; kurumların, birimlerin ve eğitim personelinin eğitim yetkisini kaldırabilir.

Bir kurum veya birimde eğitim personeli dışında saptanan eksik ve kusurların giderilmesi için, en çok (18) aya kadar süre verilir. Bu süre içinde eksik ve kusurları giderilmeyen birimlerin eğitim yetkisi kaldırılır.

Bir birimde şef kadrosunun boş olması veya şefin niteliğini kaybetmesi halinde yeni bir atama için idareye (9) aya, şef yardımcısı kadrosunun boş olması veya şef yardımcısının niteliğini kaybetmesi halinde yeni bir atama için idareye (6) aya kadar süre tanınır. Bu süreler içinde atamalar yapılmadığı takdirde ilgili birimin yetkisi kaldırılır.

Genel tedavi kurumları ve özel dal tedavi kurumlarında 9 uncu maddede yazılı herhangi bir birimin yetkisi kaldırılmakla, o kurumun yetkisi de kendiliğinden kalkar.

Aynı ana dalda birden fazla birim bulunması halinde, bu birimlerden birinde eğitim yetkisinin kaldırılması kurumun yetkisini etkilemez.

Ek Madde 1 - (Ek - R.G.: 23.8.1986 - 19200) Bu yönetmelikte bahsedilen asistanlık sınavları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görülecek lüzuma binaen bu Bakanlık namına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılabilir.

Sınavlar ÖSYM tarafından yapıldığı takdirde, bu Yönetmeliğin 40-46 maddeleri hükümleri uygulanmaz. Bu maddelerde yer alan hususlar, Bakanlık ve ÖSYM arasında imzalanacak bir protokolle belirlenir.

X. BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Personele Ait Saklı Haklar:

Geçici Madde 1 - (Değişik - R.G.: 2.8.1975 - 15314) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde kurumlarında şef, şef yardımcısı ve başasistan olanlarla özel dal tedavi kurumlarında laboratuvar uzmanı ve konsültan uzman olarak çalışanların hakları saklıdır.

Kurulacak Kurullar:

Geçici Madde 2 - Her kurumda bu Yönetmelikte adı geçen bilimsel Konsey, Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu ve İnfeksiyon Komitesinin iki ay içinde kurulması zorunludur.

Eksik Eğitim Personeli:

Geçici Madde 3 - (Değişik - R.G.: 2.8.1975 - 15314) Her idarenin kendisine bağlı kurumlarda bu Yönetmelikte öngörülen ve fakat noksan olan eğitim personelini g eçici 1 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyle (3) yıl içinde tamamlaması gereklidir.

Kurumların Noksanlıkları:

Geçici Madde 4 - (Değişik - R.G.: 2.8.1975 - 15314) Her idare bu Yönetmeliğin 7 - 12 nci maddelerde belirtilen şartları (3) yıl içinde yerine getirmek zorundad ır.

Asistan Kapasitesi:

Geçici Madde 5 - Kurumların birimlerinde 21 inci maddede açıklanan standartlardan fazla asistan mevcut olması halinde bunların birim veya kurumlara nakilleri yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde standart sayıya ininciye kadar yeni atama yapılmaz.

Kurum ve Birimlerin Sair Noksanlıkları:

Geçici Madde 6 - (Değişik - R.G.: 2.8.1975 - 15314) Her idare, kurum ve birimlerin 22 nci maddedeki tıbbî cihaz ve malzemeleri ile 23 üncü maddede açıklanan laboratuvarları, 25 inci maddede belirtilen araç ve gereçleri (3) yıl içinde tamamlamak ve çalıştırılmak, 24 üncü maddede açıklanan dosya ve istatistikleri de (3) ay içinde düzenlemekle zorunludur.

Geçici Madde 7 - (Değişik - R.G.: 22.6.1997 - 23027) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 38 inci maddede belirtilen başasistanlık süresini doldurmuş olan başasistanların, açılacak ilk şef ve şef yardımcılığı sınavlarının sonuçları açıklanıncaya kadar eğitim hastaneleri dışında diğer sağlık kuruluşlarına atamaları yapılmaz.

Geçici Madde 8- (Ek - R.G.: 28.4.2001 - 24386 / m.17) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde dokuz yıl veya daha fazla başasistanlık yapmış olanlara bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl ek süre tanınır. Bu süre uzatılmaz.

XI. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük:

Madde 63 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 64 - Bu Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür.

Not: Bu Yönetmeliğe ekli listeler alınmamıştır.