Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik

Kabul Tarihi 8 Temmuz 2023 - TTB 75. Büyük Kongre

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ile tıpta uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluşturdukları Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB-UDEK)  kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, TTB-UDEK örgütlenmesinde yer alan kuruluşları ve temsilcilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 59. maddesinin (e) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelik'te geçen;

TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni,

ATUB: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ni,

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

TTB-TUYEK: Türk Tabipleri Birliği – Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu’nu

Tıpta Uzmanlık Derneği: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgelerde ve/ veya Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) mevzuatında yer alan tıpta uzmanlık alanları ile ilgili derneği,

Tıpta Uzmanlık Alanı: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgeler ve/ veya ATUB mevzuatında tanımlanmış, ana dal, yan dal ve ortak dalları,

Ana Dal: Tıpta uzmanlık ve/ veya ATUB mevzuatı tarafından tanımlanmış tıpta ana uzmanlık alanını,

Yan Dal: Bir ana tıp dalında uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan ve tıpta uzmanlık ve/ veya ATUB mevzuatında tanımlanmış ana dala ait bölümü,

Ortak Yan Dal: Farklı ana dallarda uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan ve tıpta uzmanlık ve/ veya ATUB mevzuatında tanımlanmış ana dallara ait ortak bölümü,

Asıl üye: TTB-UDEK Genel Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilmiş Tıpta Uzmanlık Derneği’ni,

Gözlemci üye: Asıl üye statüsünde olmayan Tıpta Uzmanlık Derneği’ni tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

TTB-UDEK’in Görevleri, Yapılanması, Üyelik Türleri

TTB-UDEK’in Görevleri

Madde 5- (1) TTB-UDEK’in görevleri şunlardır:

a) Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi,

b) Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunun ve unvanının ulusal ve uluslararası alanda savunulması,

c) Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünün sağlanması,

d) Uzmanlık dernekleri ve TUYEK aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi

e) Türk Tabipleri Birliği'nin ATUB’a üyeliğinden doğan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi,

f) Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapılması ve ilişkiler kurulması,

g) TTB Merkez Konseyi’ne tıpta uzmanlık ile ilgili bilgi ve görüş verilmesi

h) TTB UDEK Yürütme Kurulu yeni ortak, kesişen dallar oluşturulması konusunda çalışır.

(2) TTB-UDEK, yukarıdaki  amaçlarını gerçekleştirmek için; gereksinim duyulan alanlarda çalışma grupları kurar.

TTB-UDEK Üyeliği

Üyelik Türleri

Madde 6- (1) TTB-UDEK asıl ve gözlemci üyelerden oluşur.

(2) Asıl üyeler Genel Kurul’da aday olabilir ve oy kullanabilir.

(3) Gözlemci üyeler Genel Kurul’da görüşmelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar ve aday olamazlar.

Asıl Üyelik

Madde 7- (1) TTB-UDEK'de temsil edilmek isteyen uzmanlık derneklerinin, o uzmanlık alanında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor olması gereklidir.

(2) TTB-UDEK'e üyelik için dernekler; derneğin tüzüğünü, kuruluş tarihini, üye sayısını, üyelerinin uzmanlık durumunu, başlıca etkinliklerini içeren bir dosya ile TTB UDEK Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvururlar.

 (3) TTB-UDEK Yürütme Kurulu, başvuruyu aşağıda belirtilen ölçütlere göre değerlendirir.

  1. Derneklerin tıp uzmanı olan üye sayısı
  2. Alanlarındaki ulusal ve uluslararası eğitim etkinlikleri
  3. TTB kredilendirme kurulunca kredilendirilen STE-SME etkinlikleri
  4. Alanlarındaki toplum sağlığına yönelik çalışmaları
  5. Mesleki değerler ve üyelerinin özlük haklarıyla ilgili çalışmaları

 

(4) TTB-UDEK üyeliği başvuran derneklerin başvurusu TTB UDEK YK tarafından uygun görüldüğü takdirde, TTB UDEK genel kurulunda görüşülmek üzere iki ay önce tüm üyelere duyurulur. Başvuru genel kurulda karara bağlanır.

 (5) Her alanda bu yönetmelikte belirlenmiş koşullara sahip oldukları takdirde birden fazla üye dernek olabilir. Ancak her alanda tek bir yeterlik kurulu bulunur.

(6) TTB-UDEK’de asıl üye olarak temsilcisi bulunan uzmanlık dallarında ikinci bir üyelik başvurusunun olması halinde üye adayı dernek ile asıl üye olan derneğin tek yeterlik kurulu oluşturma ilkesinde uzlaşmaları zorunludur. TTB-UDEK tarafından uzlaşma önerilerini kabul eden derneğin yeterlik kurulunun kabul edileceği üyeliğe kabul kararında belirtilir.

(7) TTB-UDEK'de birden fazla derneğin temsil edildiği bir uzmanlık alanında, o uzmanlık alanındaki üye derneklerden birinin başvurusuyla, aynı alandaki dernekler arasında ortaya çıkan temsil sorunu ve diğer anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'ndan üç üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan bir üyenin ve ilgili uzmanlık alanından TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla "Uzmanlık Alanı Uzlaşı Kurulu" kurulur.

(8) TTB-UDEK'de farklı uzmanlık alanlarını temsil eden uzmanlık dernekleri arasında ortaya çıkan ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık konusu için, taraf olan uzmanlık derneklerinden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" kurulur. 

(9) Aynı alanda birden fazla derneğin üye olduğu hallerde tek yeterlik kurulu ilkesinin sonradan ihlal edilmesi ya da uzmanlık alanları uzlaşı kurul kararlarına uyulmaması halinde, Genel Kurul tarafından anlaşmazlığın niteliğine göre taraflardan birinin ya da tümünün üyeliğinin askıya alınması kararı verilebilir.

(10) Uzmanlık derneklerinin ödeyecekleri yıllık katkı payı dernekler tarafından TTB-UDEK’e bildirilen uzman üye sayısına göre her yılın ilk Genel Kurulu'nda belirlenir. Belirlenen katkı payı izleyen yıl içinde ödenir. Katkı payını ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde de yükümlülük yerine getirilmediği takdirde üyelik Genel Kurul kararıyla düşürülür.

Gözlemci Üye

Madde 10- (1) 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgeler ve ATUB mevzuatında tanımlanmış, ana dal, yan dal ve ortak dallarda uzmanlık alanını temsil eden asıl üye konumundaki dernekler dışında kalan ya da belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında etkinlik gösteren dernekler gözlemci üye statüsüyle kabul edilebilirler.

(2) TTB-UDEK gözlemci üyeliği başvuran derneklerin başvurusu TTB UDEK YK tarafından uygun görüldüğü takdirde, TTB UDEK genel kurulunda görüşülmek üzere iki ay önce tüm üyelere duyurulur.     

(3) TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek yeterlik kurulunun olması ilkesine bağlı kalmayı yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak taahhüt etmesi zorunludur.

 (4) Gözlemci üye olan derneklerden, tek yeterlik kuruluna bağlı olma koşuluna sahip olmayan ya da bu koşulu sonradan yitirenlerin üyeliklerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile son verilir.

(5) Gözlemci üyelerin temsilcileri, Genel Kurul'da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. Ancak, "gözlemci üye" statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar.

(6) Gözlemci üye dernekler, asıl üyeler için belirlenen katkı payının yarısı oranında yıllık katkı payı öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul, Temsilcilerin Belirlenmesi, Toplantı Yöntemi 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 11- (1) TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB-UDEK'in en yüksek karar organıdır.

(2) TTB-UDEK Genel Kurulu aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur;

a) Türk Tabipleri Birliği Tıp Eğitimi Kolu Başkanı,

b) TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği dört üye,

c) En fazla uzmanlık eğitimi kurumu bulunan ilk üç ilin tabip odaları tarafından belirlenen ikişer üye,

d) Asıl ve gözlemci üye dernek yönetim kurulları tarafından seçilip yazılı olarak bildirilen ikişer üye,

e) (c) bendinde belirtilenler dışında, uzmanlık eğitim kurumu bulunan diğer illerden, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grupları’nı kurduğunu ve son iki yıl içinde aktif bir çalışma içinde olduğu TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen tabip odaları tarafından bildirilen gözlemci üye statüsündeki birer temsilci,

f) TTB UDEK AGUH çalışma grubundan ikişer temsilci

g) TTB-TUYEK Yürütme ‘ndan iki temsilci (3) Kurumlar tarafından belirlenen asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenip bildirilir.

 (4) Aynı uzmanlık dalında TTB-UDEK'e asıl üye olan birden fazla dernek olması halinde;

a) Dernekler kendi aralarında uzlaşarak bir asıl bir yedek temsilci belirler,

b) Uzlaşılamadığı takdirde; derneklerin temsil ettikleri alanda uzman olan ve aidat yatıran üyelerinin sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak TTB-UDEK Yürütme Kurulu o dalla ilgili temsilcileri belirler.

c) TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun kararı itiraza açık olup, itiraz halinde izleyen ilk Genel Kurul gündeminde görüşülür ve karara bağlanır.

(6) TTB UDEK’e yeni bir dernek asıl üye olarak kabul edilirse bu dernek mevcut üyelerin görev sürelerinin bitiminden sonra temsilci belirlenmesi sürecine bu maddede belirlenen yöntemle katılır.

Genel Kurul Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 12- (1) TTB-UDEK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yılların Ağustos ayında TTB-UDEK Başkanlığı’na bildirilir.

(2) Temsilcilerin o dalda en az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Ancak yeni oluşturulan ve oluşturulma tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş dallarda ve AGUH çalışma Grubu temsilcilerinde beş yıllık uzman olması koşulu aranmaz.

(3) Temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

(4) TTB-UDEK temsilcilerinin görevleri, istifa, ölüm gibi nedenler dışında;

a) TTB temsilcileri için TTB Merkez Konseyi’nin, tabip odaları temsilcileri için ilgili tabip odası yönetim kurulunun kararıyla,

b) Dernek temsilcileri için dernek yönetim kurulu veya genel kurullarının alacağı kararla, sona erdirilebilir.

(5) Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayan temsilcilerin temsilci statüleri tartışılmak üzere ilgili derneklere bildirilir.

Genel Kurul Toplantısı

Madde 13- (1) TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB Merkez Konseyi ve TTB-UDEK Başkanlarının ortak çağrısı üzerine yılda en az bir kez sonbaharda toplanır. Kurul, Genel Kurul, seçme seçilme hakkı bulunan temsilcilerin yüzde onunun yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Olağan ve olağanüstü toplantı tarihi ve gündemi TTB-UDEK Genel Sekreteri tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir.

(3) Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, çağrı için yeterli zaman öncesinde, TTB-UDEK Genel Sekreteri’ne yazılı olarak başvurarak yedek üyelerin toplantıya katılmak üzere çağrılmasını sağlarlar.

(4) Asıl üyeler dışında tartışılan konular ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar da TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(5) TTB-UDEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan üç kişilik bir Divan oluşturulur.

(6) Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Oyların eşitliği halinde konu yeniden müzakere edilerek oylanır. Bu halde de eşitliğin bozulmaması halinde ilgili karar bir sonraki toplantıda alınır.

 (7) Sonu tek rakamla biten yıllardaki Genel Kurul’da, Genel Kurul asıl üyeleri arasından dokuz kişilik Yürütme Kurulu ile bir asıl ve bir yedek ATUB temsilcisi gizli oylama ile seçilir.

(8) TTB-UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri TTB temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk sekiz aday asıl, sonraki dokuz aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirilir.

(9) TTB-UDEK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, İkinci Başkan ve Sayman üyeyi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. Mazeret bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üye göreve çağrılır.

(10) TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeliği üst üste üç dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Kurulu, Uzmanlık Dernekleri ve ATUB Temsilcileri

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Madde 14- (1) Yürütme Kurulu'nun görevleri: 

a) Uzmanlık eğitimi ve uygulamaları konusunda TTB, ATUB, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve benzeri kurumlarla ilişkileri yürütmek,

b) TTB Merkez Konseyi’ne her yıl çalışma raporu vermek,

c) Uzmanlık eğitimi ve diğer etkinlikleri değerlendirmek, TTB-UDEK Genel Kurul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek,

d) TTB-UDEK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak,

Yürütme Kurulu Başkanı

Madde 15- (1) Yürütme Kurulu Başkanı’nın görevleri;

a) TTB-UDEK toplantıları ile ilgili gündemi sekretarya ile birlikte oluşturmak,

b) TTB-UDEK toplantılarına başkanlık etmek,

c) TTB-UDEK'i ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektir.

Yürütme Kurulu İkinci Başkanı

Madde 16- (1) Yürütme Kurulu İkinci Başkanı’nın görevi; Başkan’ın bulunmadığı durumlarda Başkanın görevlerini yüklenmek ve Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

Yürütme Kurulu Genel Sekreteri

Madde 17- (1) Yürütme Kurulu Genel Sekreteri’nin görevleri:

a) Başkandan ve üyelerden gelen gündem önerilerini TTB Merkez Konseyi ve TTB-UDEK Başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

b) Arşiv tutmak,

c) Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları Başkanın bilgisi içinde yürütmek,

d) TTB-UDEK'in günlük işlerini sürdürecek sekretaryayı yönetmek,

e) Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini özendirmek, denetlemek ve ilgili ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,

f) Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin, sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.

Yürütme Kurulu Sayman Üyesi

Madde 18- (1) Yürütme Kurulu Sayman Üye’nin görevleri;

a) Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak katkı payını Genel Kurul kararı doğrultusunda saptamak ve toplanmasını sağlamak,

b) Toplanan para ile giderlerin karşılanmasını ve ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak,

c) Yıllık gelir - gider tablosu ve bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul’a rapor sunmaktır.

Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri

Madde 19- (1)Uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin görevleri:

a) TTB-UDEK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDEK ile ilişkide olan tüm dernekleri temsil etmek,

b) TTB-UDEK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dallarındaki TTB-UDEK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yöneticilerine bildirmek,

c) Alanları ile ilgili TTB-UDEK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını dallarında TTB-UDEK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,

d) Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık katkı payı yükümlülüğünün yerine getirilmesini kendi derneği nezdinde sağlamaktır.

ATUB Temsilciliği

Madde 20- (1) Yürütme Kurulu ATUB Temsilcilerinin görevleri;

a) TTB-UDEK'i ATUB toplantılarında temsil etmek,

b) ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurulu bilgilendirmektir.

(2) ATUB Temsilcisi, TTB Merkez Konseyi Başkanı ile birlikte, Derneklerin TTB’ye bildireceği ATUB temsilcilerine ilişkin bildirimleri ATUB’a yapar, temsilcilik işlemlerini ATUB nezdinde yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergeler

Yürürlükten kaldırma

Madde 21- (1) Türk Tabipleri Birliği'nin 62. Büyük Kongresi’nde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca seçilmiş ve atanmış temsilciler ile seçilen organlar, yerlerine yenileri seçilip göreve başlayana kadar görevlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler.

Yürürlük

Madde 22- (1) Bu Yönetmelik, TTB resmi yayın organlarından birinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- (1) Bu Yönetmeliği TTB Merkez Konseyi yürütür.