XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

XXII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI PROGRAMI

10 Aralık 2016, İstanbul

Değerli Meslektaşımız,

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kurultay ve TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantıları birlikte planlanmış etkinliklerle tamamlanacaktır.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz OHAL koşullarında bu yıl yirmi ikincisini düzenlediğimiz Kurultayımız ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşımaktadır. Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi, uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Ülkemiz sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı ve uzmanlık dernekleri tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin, uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın uzmanlık eğitimi üzerine söyleyecek sözü olan herkesin  davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Selçuk Erez                                                                    Prof. Dr. Tunçalp Demir

İstanbul Tabip Odası Başkanı                                                            TTB-UDEK Başkanı

 

Düzenleme Kurulu

 

 

Başkanlar

 

Dr.  Selçuk Erez

İstanbul Tabip Odası Başkanı

Dr. Tunçalp Demir

TTB-UDEK Başkanı

Sekreterler  

 

Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri

Dr. Ali Özyurt

İstanbul Tabip Odası

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 

Dr. Sinan Adıyaman

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı

Dr. Umut Akyol

TTB-UDEK Üyesi

Dr. Bülent Atilla

TTB-UDEK Üyesi

Dr. Çetin Atasoy

Ankara Tabip Odası

Dr. Ceyhun Balcı

İzmir Tabip Odası

Dr. Muzaffer Başak

TTB UDEK 2. Başkanı

Dr. Bülent Erbil          

TTB-UDEK Üyesi

Dr. Gülriz Erişgen

Ankara Tabip Odası

Dr. Volkan Hancı

TTB-Asistan Hekimler Kolu

Dr. Meram Can Saka  

TTB-UDEK Üyesi

Dr. Bülent Önal

TTB-UDEK Üyesi

Dr. Ozan Toraman

TTB-Asistan Hekimler Kolu

Dr. Ertan Yılmaz

TTB-UDEK Üyesi

 

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Uzmanlık Dernekleri*

 

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türkiye Parazitoloji Derneği

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Türk Nefroloji Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Havacılık Tıbbi Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Türk Nöroşirürji Derneği

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Tıbbi Genetik Derneği

Türk Pediatri Kurumu Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Türk Algoloji Derneği

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Geriatri ve Gerontoloji Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

Hemaferezis Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Palyatif Bakım Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Pediatrik Üroloji Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Üroloji Derneği

Pratisyen Hekimlik Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Rejyonel Anestezi Derneği

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Tıbbi Ultrasonografi Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türk Androloji Derneği

Türk Hematoloji Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türk Geriatri Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türk Perinatoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türk Rinoloji Derneği

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Uluslar arası Yeni Ürologlar

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

Ürolojik Cerrahi Derneği


*Dernekler UDEK üyelik statülerine ve isimlerine göre alfabetik sıralanmıştır.

 

TTB - UDEK

XXII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

10 Aralık 2016, İstanbul

PROGRAM

09:00-10:00       Kayıt

 

10:00-10:15       Açılış Konuşmaları

                                    Dr. Tunçalp Demir (TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı)

                                    Dr. Selçuk Erez (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

          Dr. Raşit Tükel (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

                       

10:15-11:00       Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi (2016)

Oturum Başkanı: Dr. Sezai Berber (TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri)

                           Konuşmacı: Dr. Raşit Tükel (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

 

11:00-13:00       Çalışma Grupları Toplantısı

Salon 1: İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Eşdeğer İlaçlar ve Türkiye

Kolaylaştırıcılar: Dr. Sırrı BilgeDr. Ali Özyurt

Salon 2: Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri

Kolaylaştırıcılar: Dr. Gamze Varol SaraçoğluDr. Gülriz Erişgen

Salon 3: Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Uzmanlık Derneklerinin Beklentileri

Kolaylaştırıcı: Dr. Orhan Odabaşı

Salon 4: Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: Eğitim İçin diyalog: Hak bilinci ve kültürü için iletişim ve örgütlenme stratejileri"

Kolaylaştırıcılar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Ozan Toraman, Dr. Volkan Hancı

Salon 5: Etik Çalışma Grubu: Etik Boyutu ile Hekimlik Uygulamaları

Kolaylaştırıcılar: Dr. Naki Bulut, Dr. Ali Çerkezoğlu

Salon 6: ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplantısı

Kolaylaştırıcı: Dr. İskender Sayek

Salon 7: Sağlık  Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Kolaylaştırıcı: Dr. Hasan Ogan

 

13:00-14:00       Ara

 

14:00-15:00       PANEL: Dünyada Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Yeni Düzenlemeler ve Uygulamalar

Oturum Başkanları: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Muzaffer Başak

Konuşmacı: Dr. Melih Elçin (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı)

15:00-15:15       Ara

 

15:15-15:45       ANKET SUNUM: Uzmanlık Eğitiminin Niteliği ve Çalışma Koşulları

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Önal, Dr. Ozan Toraman

Konuşmacı: Dr. Sinem Özşahin Kılıç

 

15:45-16:45       TTB-UDEK Üyesi Derneklerin “İyi Uygulama Örnekleri

Oturum Başkanı: Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Alişan Burak Yaşar

 

16:45-17:30       Çalışma Grupları Yol Haritalarının Paylaşımı ve Kapanış Oturumu

 

Kurultay

Yeri                   : İstanbul Tabip Odası Türkocağı Cad. No: 9 Cağaloğlu İstanbul

İletişim – Bilgi            : İstanbul Tabip Odası Tel: 0212 514 02 92 - 2 hat

 

Katılım Ücretsizdir.

Kurultay, TTB STE-SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 6 (altı) TTB Kredi Puanı ile akredite edilmiştir.