XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde, 7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Her yıl Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir’de dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kurultayın 25. yılına erişilmiş olması bu yılki toplantıya ayrı bir anlam kattı.

170 hekimin katıldığı kurultay, Türkiye sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı, tartışıldığı, uzmanlık dernekleri, tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra başta asistan hekimler olmak üzere uzmanlık eğitimi alanına dair sözü olan hekimlerin katkı ve katılımıyla, son derece canlı ve verimli bir tartışma/değerlendirme zemini olarak gerçekleştirildi.

Kurultay TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen’in hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı. Kurultayın açılış konuşmaları ise TTB UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Odabaşı, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından yapıldı.

Açılış konuşmaları ardından;

Dr. Güray Kılıç ve Dr. Onur Erden’in oturum başkanlığında, Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşmacı olduğu “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansın ardından yapılan Çalışma Grupları Çalıştayı’nda ise aşağıdaki başlıklar ele alındı:

- Dr. Ersin Yarış ve Dr. Bülent Önal’ın kolaylaştırıcılığında “İlaç ve Teknoloji”.

- Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Güray Kılıç’ın kolaylaştırıcılığında “Toplum Sağlığını Geliştirme”.

- Dr. Orhan Odabaşı ve Dr. Ertan Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim.

- Dr. Sera Şimşek ve Dr. Coşkun Kahraman’ın kolaylaştırıcılığında “Asistan ve Genç Uzman Hekimler”.

- Dr. İskender Sayek ve Dr. Bülent Erbil’in kolaylaştırıcılığında “ATUB-TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri”.

- Dr. Naki Bulut ve Dr. Taner Gören’in kolaylaştırıcılığında “Etik/Hekimlik Uygulamaları”.

- Dr. Hasan Oğan ve Dr. Alp Ergör’ün kolaylaştırıcılığında “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı”.

Çalışma grupları çalıştayının ardından 25 yıl içinde TUEK ve UDEK başkanlık ve genel sekreterlik  görevlerini üstlenmiş hekimlere katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.

Kurultayın üçüncü bölümünde Dr. Raşit Tükel ve Dr. Meltem Günbeği’nin oturum başkanlığı yaptığı “Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Dr. Arzu Denizbaşı “Birlikte Kullanım Protokolü Yapılan Tıp Fakültesinde TUE”, Dr. Bekir Yılmaz Cingözbay ise “Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde TUE” başlıklarında sunumlar yaptılar.

Panelin ardından Dr. Orhan Odabaşı ve Dr. Betül Kaygusuz’un oturum başkanlığını yaptığı sunumlar bölümüne geçildi ve bu bölümde “TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri” ele alındı.

Kurultay çalışma grubu toplantılarında ele alınan başlıkların ve ortaya konan yol haritalarının paylaşımıyla sona erdi.