XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve tabip odaları tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı`nın (TUEK) 26’ncısı Ankara Tabip Odası (ATO) ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz olağandışı koşullar nedeni ile TUEK ilk kez çevrimiçi gerçekleştirildi. Kurultayda ana tema Covid-19 pandemisi nedeni ile uzmanlık eğitiminde yaşanan aksamalar ve pandemi sonrası telafi yolları oldu.

12 Aralık Cumartesi günü Covid-19, e-sağlık ve e-eğitim, Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG), Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS), Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH) çalışma grupları toplandı.

13 Aralık Pazar günü Kurultay TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç,  UDEK Başkanı Dr. Umut Akyol’un açılış konuşmaları ile başladı. Dr. Akyol’un konuşması için tıklayınız.  

Ardından Dr. Ali Karakoç ve Dr. Şebnem Korur Fincancı Türkiye ve TTB’de sağlık gündemine dair saptama ve çalışmalarını sundular.

Covid-19 sırasında ve Sonrasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi panelinde cerrahi ve dahili uzmanlık alanlarında pandemi sürecinde yaşananak aksamalar, bunların telafisinde kullanılabilecek yol ve yöntemler irdelendi. Paneli izleyen konferansta pandemi ile yoğun şekilde yaşantımıza giren uzaktan eğitimde kavramlar ve ilkeler aktarıldı.

Pandemi ile uzmanlık eğitiminde yaşanan aksaklıklar ve kesintilerin nasıl telafi edileceğine dair tartışmaların yapıldığı foruma farklı uzmanlık alanlarından asistanlar ve yeterlik kurulları katıldı.

Pandemi ile kesintiye uğrayan uzmanlık eğitiminin telafisi için birçok dernek çevrimiçi eğitim araçları ile genç meslektaşlarına ulaşmaya çalıştı. Kurultayın “TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda, dernekler tarafından kullanılan bu araçlara dair örnekler sunuldu. 

Kurultay çalışma gruplarının rapor ve yol haritalarının sunumu ile tamamlandı.