XXVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Bu yıl yirmi yedincisi gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) İzmir Tabip Odasının ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Kurultay programı 3 Aralık’ta çalışma gruplarının oturumları ile başladı. Toplum Sağlığı Çalışma Grubu Covid-19 aşılarını tartıştı. Grup, kamuoyuna  aşılamanın öneminin anlatılması, aşı tereddütünün  giderilmesine yönelik bir eylem etkinlik ve planı önerisinde bulundu. Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG)  Grubu uzmanlık alanlarında yeterlik kurullarının STE-SMG etkinliklerini irdeledi. Yeterlik kurullarında STE-SMG komisyonlarını değerlendirdi. Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu STE Komisyonu Yönerge Taslağı sundu. Asistan ve Genç Uzman Çalışma Grubu çalışma koşulları, çalışma saatlerinin uzmanlık eğitimine etkisin irdeledi. Ağır iş yükü, angarya, uzun çalışma saatleri, yoğun nöbetlerin asistan hekimlerin hem sağlığını hem de  eğitimini olumsuz etkilediğini aktaran asistan hekimler eğiticiler, eğitim kurumları, uzmanlık dernekleri ve yeterlik kurullarından eğitimin niteliğinin  ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için beklentilerini dile getirdiler. Sağlık çalışanlarının sağlığı çalışma grubu Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için yapılan girişimler, gelinen aşamayı değerlendirdi. Grup, meslek hastalığı konusunu gündemde tutmak, süregiden pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının aşı dahil koruyucu önlemler konusunda bilgilerini tazelemek için etkinlik takvimi önerdi . E sağlık- E eğitim Grubu pandemi koşullarında gerek eğitim kurumları gerekse uzmanlık denekleri tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinliklerini değerlendirdi. Uzaktan eğitimin etkin kılınması için eğitici eğitimi programı önerildi. Yaşantımıza hızla giren uzaktan eğitim ve sağlık konusunda bir tanımlar kılavuzu hazırlanması önerisi de grubun raporunda yer aldı.

5 Aralık günü açılış konuşmaları ile başladı. TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı TTB gündemini aktardığı konferansta Dr. Fincancı pandemide son durum, sağlık çalışanlarının sağlığı ve özlük haklarına yönelik değerlendirmelerini, TTB’nin eylem ve etkinliklerini aktardı.  TTB Başkanı Sağlık Bakanlığının  pandemiyi yönetemediğini istatistikler ile açıklarken hekimlerin özlük haklarında iyileştirmeye yönelik çalışmalarda da Bakanlığın yetersizliğini vurguladı.

27. TUEK’in ana teması tıpta uzmanlık yeterlik kurulları idi. Yeterlik kurullarının çalışmalarına katkıda bulunmak, uzmanlık eğitiminde akreditasyon konusunda yol almaya katkıda bulunması hedeflenen panelde Dr. İskender Sayek mezuniyet öncesi eğitimde akreditasyon kuruluşu olan Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (TEPDAD) kuruluş ve yapılanma sürecini, Dr. Umut Akyol Avrupa Tıp Uzmanları Topluluğu (ATUB) deneyimlerini aktardı. Dr. Emel Gönen yeterlik kurullarının uzmanlık dernekleri ile ilişkisini örneklerle aktarırken akreditasyon kuruluşu olabilmek için özerk çalışmanın gereklerini tanımladı. Panel Dr. Zeliha Yazar’ın  yeterlik kurullarında STE-SMG etkinlikleri ve bu etkinliklerin kredilendirilmesini aktardığı konuşması ile sona erdi. İzleyen konferansta Dr. Orhan Odabaşı TTB çatısı altında yeterlik kurulu çalışmalarını, TUYEK etkinliklerini, TUK ile ilişkileri anlattı. Asistan hekimlerin yeterlik kurullarına dair beklentilerini seslendirdikleri forumda eğiticiler, uzmanlık dernekleri ve yeterlik kurulu temsilcileri bu beklentileri karşılamaya yönelik yapılabilecekleri tartıştılar. Forumda sıklıkla asistan ve genç uzman hekimlerin gerek dernek, gerek yeterlik kurulu çalışmalarında temsil edileceği mekanizmaların geliştirilmesinin önemli olduğu dile getirildi. Yeterli eğitim alamayan, uygun olamayan koşullarda çalıştırılan asistan hekimlerin hak kaybına ve mobbinge uğramadan mağduriyetlerini iletebilecekleri, haklarını arayabilecekleri zeminlerin oluşturulması için karar alındı.

Kurultayın her yıl gerçekleştirilen önemli bir bölümü de iyi uygulama örnekleri oturumudur. 

Kurultay 3 Aralık’da gerçekleştirilen çalışma grupları çalıştayının raporlarının sunumu ile tamamlandı.