Sağlık Alanında Uygunsuz Reklam ve Tanıtım Konusunda UDEK Açıklaması

Hekimlik ilk çağlardan bu yana kendi etik değerleri ile birlikte var olan bir meslektir. Son yıllarda sağlıkta tanıtım etkinliklerinde, özellikle sosyal medya ortamlarında, zaman zaman meslek etiğine aykırı tutumlar alındığı görülmektedir. Bu durum hasta-hekim ilişkisini ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir.

Sağlığın ticarileştirilmesi ve sosyal belirleyiciler göz ardı edilerek sağlığın bireysel bir konu haline getirilmesi, hem sağlık harcamalarında artışa neden olmuş hem de hekimlik meslek etiğine uygun olmayan tanıtım ve reklamları yaygınlaştıran bir iklimi var etmiştir.

Uygunsuz tanıtımlar ve reklam, hastaların geçerliliği kanıtlanmış ve bilimsel tıbbi bilgilere tarafsız bir biçimde ulaşma hakkını da olumsuz olarak etkilemektedir. Hızla yaygınlaşan mesleki etiğe aykırı tanıtımların halk sağlığı ve hekimlik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek bu nedenle çok önemlidir.

Tabip odaları ve uzmanlık dernekleri alanın gereksinimlerini de gözeterek yıllardır onur kurulları ile birlikte çalışmalar yürütmekte ve ihlal yapan hekimlere cezalar vermekte ayrıca hekimlere konu hakkında bilgilendirme etkinlikleri de düzenlenmektedir.

Hekimler arası haksız rekabetin engellenebilmesi, tanıtım ve bilgilendirmenin meslek etiğine uygun biçimde yapılabilmesi için ortak tutum belirlemek gerekmektedir. Bizler TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve mesleki etik değerlerimizi aşındıran uygunsuz tanıtım ve reklam konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi kararlılıkla bildiririz.

TTB UDEK Yürütme Kurulu

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Çocuk ve Ergen Ruh Hastalıkları Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Tıbbi Genetik Derneği

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Türk Algoloji-Ağrı Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Nöroşişürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu

Türk Pediatrik Onkoloji Derneği Grubu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği