TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Hukuka ve Demokrasiye Aykırıdır!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 30.11.2023 tarihinde bir mahkeme kararıyla görevden alınmasını evrensel hukuk ilkelerine ve demokrasiye karşı yapılmış bir müdahale olarak görüyor ve kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Tabip Odaları, kol ve komisyonlarıyla bir bütündür ve tüm hekimlerin anayasayla kurulmuş meslek örgütüdür. Bizler TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak TTB çatısı altında görevimize devam ediyor, nitelikli uzmanlık eğitiminin yaygınlaştırılması, bilimsel bilginin ışığında mesleki yetkinliklerimizin geliştirilmesi ve etik ilkelerimizin korunması için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımız arasında bu yıl yirmi dokuzuncusunu düzenlediğimiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nı 16 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğiz. Tüm meslektaşlarımızı bu kurultaya katılarak çabalarımıza destek vermeye davet ediyoruz.

 

TTB UDEK Yürütme Kurulu