XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) tarafından her yıl düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 28.’si İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 10 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.
Yüze yakın hekimin katıldığı kurultayın açılış konuşmalarında TTB UDEK Başkanı Dr. Umut Akyol, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Nergis Erdoğan ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut söz aldılar. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi” konulu sunumunu ile program devam etti.
“Uzmanlık Eğitiminde Kontenjan Belirleme Kriterleri” panelinde Temel Bilimler adına Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Pergin Atilla, Cerrahi Bilimler adına Dr. Ahmet Serdar Karaca ve Dr. Mehmet Demirhan, Dahili Bilimler adına Dr. Hayati Bilgiç ve Dr. Filiz Ak sunum yaptılar.
Kurultayın öğleden sonraki ilk bölümünde “Performans Sistemi Uygulamasının Uzmanlık Eğitimine Etkisi” başlıklı panelde asistan hekim gözüyle değerlendirmeyi Dr. Barış Can Salman, eğitici gözüyle değerlendirmeyi Dr. Oğuz Dicle yaptılar.
İlaç ve Teknoloji, Toplum Sağlığını Geliştirme, Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim, Asistan ve Genç Uzman Hekimler, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri, Etik, Hekimlik Uygulamaları, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başlıklı çalışma grupları kurultay öncesinde çevrimiçi toplantılarını gerçekleştirdi.
Gruplar adına söz alan Dr. Ersin Yarış, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Mustafa Ersözlü, Dr. Umut Akyol, Dr. Filiz Ak, Dr. İrem Yıldız ve Dr. Esin Tuncay çalışma raporlarını sundular.
TTB-UDEK üyesi derneklerin iyi uygulama örneklerinin sunumu ile program sona erdi.