Hekimlerin Mesleklerini Serbest Yapabilme Hakkı Ellerinden Alınamaz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişiklikle hekimlerin serbest çalışma haklarına sınırlama getirilmiştir. Muayenehanesi olsun olmasın, hangi görüşü paylaşırsa paylaşsın tüm meslektaşlarımız için bir gün gerekebilecek olan mesleğini serbest yapabilme hakkının elinden alınması sadece hekimler değil sağlık kuruluşları ve hastalar için de kabul edilemez. Bu uygulamanın hızla geri döndürülebilmesi için Türk Tabipleri Birliği (TTB) yasal yollara başvurma hazırlığındadır. TTB Merkez Konseyi, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu ve üye derneklerin katıldığı ortak toplantıda, üye derneklerimiz tarafından ve/veya bireysel olarak açılacak davaların da farkındalık ve baskı oluşması açısından olumlu olabileceği görüşü ağır basmaktadır. Bu uygulamanın engellenebilmesi için yasal yollara başvurulması kadar tüm meslektaşlarımızın elinden gelen her türlü çabayı göstererek kamuoyunun ve sağlık otoritesinin söz konusu değişikliğin mesleğimize ve topluma karşı haksız ve yıkıcı sonuçları açısından bilgilendirilmesi ve desteklerinin sağlanması da önemlidir.

Bu doğrultuda TTB çatısı altındaki gelişmeler konusunda dernek yönetimleri ve üye meslektaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 

UDEK Yürütme Kurulu