Uzmanlık Eğitiminde Plansızca Yapılan Kontenjan Artışları Kabul Edilemez!

Nisan 2022 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları 10 binin üzerinde iken Eylül 2022 kontenjanları da benzer şekilde yüksek olarak açıklanmıştır. Daha önce olduğu gibi bazı alanlarda (radyoloji, dermatoloji, plastik cerrahi gibi) daha belirgin olmak üzere, herhangi
bir bilimsel ve gerçekçi dayanağı olmayan artışlar yapıldığı görülmektedir. Bir eğiticiye 140 uzmanlık öğrencisinin düşebildiği bu sayılar ve mevcut alt yapı ile nitelikli uzmanlık eğitimi verilmesi mümkün değildir.
Tıpta uzmanlık eğitiminde belirleyici olan, alandaki uzman hekim gereksinimi ve eğitim veren kurumların alt yapısıdır. Uzun döneme yayılan bir planlama gerektiren uzmanlık eğitiminde strateji ya da politika değişiklikleri, eğitimi veren kurumların alt yapıları, eğitici sayı ve yeterlikleri, alanın gereksinimleri dikkate alınmadan yapılamaz. Uzmanlık eğitiminde niteliği çağdaş kriterlerin çok altına düşürerek, sayıları artırmanın açıklaması mümkün değildir.
Uzmanlık öğrencisi sayısında bu şekilde gerçekleşen plansız artışlar, uzmanlık eğitiminin niteliğini düşürecek, asistan hekimlerin özlük haklarını geriletecek, hekimlik mesleğine, bireylerin ve toplumun sağlığına zarar verecektir. Uzmanlık eğitiminin nitelik ve niceliğinin belirlenmesiyle ilgili karar hakkı, bu alanın asıl temsilcileri olan uzmanlık dernekleri ve tıp
fakültelerinde olmalıdır. Ülkemizde uzmanlık dernekleri ve oluşturdukları birlikler yıllardır bu konuda çalışmalar yapmakta ve çözüm önerileri getirmektedir.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak daha önce konuyla ilgili başlattığımız hukuksal süreç devam etmektedir. Bizler TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak siyasi otoritenin bu kabul edilemez hatadan geri dönerek tıp fakülteleri ve tıpta uzmanlık derneklerinin önerilerini uygulamaya geçirmesini bir kez daha talep ediyoruz. Tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları nitelikli uzman hekim yetiştirilmesini sağlayacak şekilde derhal azaltılmalıdır.

TTB UDEK Yürütme Kurulu