TTB, Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Çalışma Grubu Toplantısı,  12 Ekim 2018 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında yapıldı.

Toplantı, Tabip Odaları, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Uzmanlık Dernekleri ve TTB Özel Hekimlik Kolu temsilcilerinden oluşan 22 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

“TTB’nin Hekim Emeğinin Karşılığını (Ücret) Belirlemedeki Yasal Ve Somut Durumu, Yaşanan Süreçler, Sorunlar, Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Ve Yönergesi, Hekimlik Uygulamaları Veritabanı – HUV, Yaklaşımların Ve Çalışma Programının Oluşturulması ve Yürütme Kurulunun Belirlenmesi” gündemi ile gerçekleşen toplantıyı, TTB-UDEK Başkanı Dr. Orhan Odabaşı yönetti.

Toplantının başında, TTB Özel Hekimlik Kolu’ndan Dr. Hasan Oğan toplantı gündemi ile toplantının yapılma gerekçelerini aktardı ve bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların tanışmasından sonra TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Samet Mengüç bir konuşma yaptı. TTB HUV Koordinatörü Dr. Raif Kaya’nın, TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı hakkında bilgi vermesinin ardından ise katılımcılar söz aldı.

Toplantının ilk bölümünde ülke ekonomik durumu ve genel değerlendirmeler üzerinden, TTB 2019 yılı katsayı oranının belirlenmesinde temel belirleyiciler ve olası gelişmeler üzerinden öneriler yapıldı.

Dr. Bayazıt İlhan ve Dr. Eriş Bilaloğlu bugüne değin katsayı belirleme süreçleri ve geçmiş yıllarda yaşanan deneyimleri heyete aktardı. Katılımcılar, önümüzdeki yıl enflasyon oranını kestirimde bulunmanın güçlüğünü, açıklanan enflasyon oranları üzerinden yaşanabilecek olası mağduriyetler konusunda kaygılarını bildirdiler.

Daha sonra, TTB Merkez Konseyi’ne iletilmek üzere;

Katsayı belirlenmesinde 6 kalkınma bölgesi üzerinden yürütülen çalışmanın sürdürülmesine,

2018 açıklanan enflasyon oranları üzerinden Yargıtay kararı da gözetilerek bir simülasyon yapılmasına, döviz kurundaki hareketlilik dikkate alınarak belirlenen bir puanın eklenmesine karar verildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise HUV Çalışma Grubu’nun işleyişi ve verimliliğin artırılması üzerinde bir tartışma yürütüldü. Gereksinimler üzerinden yapılandırılan yönerge katılımcılarla paylaşıldı. Genel değerlendirmeler ardından somut öneriler alındı:

Çalışmaların verimliğin artırılması için uzmanlık derneklerinden bu konuda çalışan, zaman ayırabilecek üyelerden oluşan çalışma gruplarının oluşturulmasının istenmesine,

Tabip odalarında özel hekimlik komisyonlarının oluşturulması ve bu konuda çalışan hekimlerin katılımının özendirilmesinin istenmesine,

Uzmanlık dernekleri HUV Çalışma Grupları oluşturulması konusunda önerilerde bulunulmasına, uzmanlık alanına ilişkin çalışmaların gözden geçirilmesinin sağlanmasına, HUV güncellemesinde uzmanlık derneklerin kuramsal desteğinin bilimsel ölçütler üzerinden alınmasının olanaklarının yaratılmasına,

Yan dal uzmanı, uzman hekim, akademik unvan sahibi hekimlerin muayene ve işlem birimlerinde farklılık olması istemlerinin uzmanlık dernekleri ve ilgili taraflarla birlikte en geniş platformda değerlendirilmesine,

Uzmanlık dernekleri alanlarında yer alan yineleyen (mükerrer) tıbbi işlemlerin bir çalışma yapılarak ortaya konulmasına, farklı disiplinler arasında var olan çatışma ve çakışmaların UDEK Uzlaşı Kurulları desteği de alınarak giderilmesine,

Tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin kendi üyelerinin özel sağlık kuruluşları ile yaptığı sözleşmelerde taraf olması, yaşanabilecek mağduriyetler konusunda üyelerde farkındalık yaratılması, gerektiğinde hukuki destek verilmesi için çalışma yürütülmesinin istenmesine,

Danışma kurulu toplantılarında alanın tüm taraflarının da yer aldığı düşünülerek, elverdiğince süreçlerin, tanımların, işlemlerin yalınlaştırılarak anlaşılabilirliğin artırılması için ortak bir çabanın yürütülmesine,

Tıbbi süreçlerde olası kötüye kullanımların, yanlış yorumlamaların giderilmesi için özen gösterilip kural ve ölçütlerin ortak uzlaşı ile geliştirilmesine,

Sağlık ekibinin içerisinde yer alan hekimlerin gerçekleştirmediği işlemlerde hekimlerin ücretlendirilmemesi konusunda dile getirilen istemin üzerinde çalışılmasına,

HUV konusunda gerektiğinde TTB tarafından farkındalık – bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesine, bu konuda ağırlıklı çalışan hekimler için eğitim programlarının düzenlenmesine, HUV içerisinde ağırlıklı ve öncelikli uzmanlık alanlarından başlanarak uzmanlık kongrelerinde stand açılmasına, büyük toplantılarda konunun katılımcılara aktarılmasına,

Katsayı ve muayene ücreti üzerinden belirlenen ücretlerde kimi uzmanlık alanlarında muayene birimi yerine başka bir belirleyenin olması konusundaki önerilerin değerlendirilmesine,

2019 Yılı Katsayısının değerlendirileceği toplantının ilgili taraflara söz verildiği üzere en geç Ekim 2018’de yapılmasına ve katsayının en geç Kasım 2018’de açıklanmasına,

Hekimlerin yaşamına doğrudan temas eden, belirleyen etmenler üzerinden bir enflasyon çalışmasının yürütülmesine,

Yılda bir kez açıklanan katsayının olası kısıtlılıkları ve tüm bir yılı karşılayamaması da gözetilerek enflasyonda yaşanan hareketliliğinde gözetilerek yılda iki kez belirlenmesi önerisinin değerlendirilmesine,

Disiplin temelli, uzmanlık alanlarına özel bir yaklaşımla oluşturulan HUV’un organ ve sistem temelli oluşturulması çalışmasının yürütülmesinin, bu değişimin getireceği olanakların ortaya konulmasına,

İşlemlerde ilk muayene, sonraki muayeneler ve danışmanlık birimlerinin üzerinde çalışma yapılmasına,

TTB Merkez Konseyi tarafından açıklanan katsayı ve işlem birimleri ile yapılan hesaplamaların ve hekim emeğinin karşılanması süreçlerinde alanda yaşanan belirli oranlarda indirimler yapıldığı duyumlarının alanda TTB’nin gerçekliliğine ve sahiciliğine zarar vermeyecek, TTB’nin güvenirliğine olumsuzlamayacak, hekim emeğini gözeten, halk sağlığını önceleyen yaklaşımın sürekli akılda tutulması öncelikli ve yaşamsal önemde olduğuna,

Danışma Kurulu Toplantısı’nın 30 Ekim 2018 Salı günü Saat 13.00 – 17.00 arasında TTB’de yapılmasına karar verildi.

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Yönergesi gereğince yürütme kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:

TTB Merkez Konsey Üyesi - Dr. Kayhan Çetin Atasoy

UDEK - Uzmanlık Derneği - Dr. Göksun Ayvaz / Türkiye Endokrinolojive Metabolizma Derneği

UDEK - Uzmanlık Derneği - Dr. Altuğ Tanrıöver / Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

HUV Koordinatörü - Dr. Raif Kaya

Özel Hekimlik Kolu - Dr. Emel Bayrak

Uzman - Dr. Eriş Bilaloğlu

Uzman - Dr. Yıldırım Bayazıt

Toplantı Katılımcıları;

 1. Dr. Samet Mengüç - TTB Merkez Konseyi
 2. Dr. Orhan Odabaşı - TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
 3. Dr. Bayazıt İlhan - TTB HUV
 4. Dr. Eriş Bilaloğlu - TTB HUV
 5. Dr. Raif Kaya - TTB HUV Koordinatörü
 6. Dr. Hasan Oğan - TTB Özel Hekimlik Kolu
 7. Dr. Emel Bayrak - Ankara Tabip Odası
 8. Dr. Ali Ağzıtemiz – İzmir Tabip Odası
 9. Dr. Saime Ay - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 10. Dr. Muhsin İnal – Adana Tabip Odası
 11. Dr. Altuğ Tanrıöver - Çankaya Hast. / Ankara
 12. Dr. Ergün Özdeş - TFTR Derneği
 13. Dr. Ersoy Civelek - TürkiyeUlusalAllerjiveİmmünoloji Derneği
 14. Dr. Ömer Ardaman - Kocaeli Tabip Odası
 15. Dr. Mehmet Mustafa Açıl - Manisa Tabip Odası
 16. Dr. Ulaş Yanık - Gaziantep – Kilis Tabip Odası
 17. Dr. Ramazan Akmeşe - Ankara Tıp
 18. Dr. Şükrü Nail Güner – TürkiyeUlusalAllerjiveİmmünoloji Derneği
 19. Dr. Sadık Ardıç - Türk Toraks Derneği
 20. Dr. Güner Menekşe - Türk Nöroşirürji Derneği
 21. Dr. Göksun Ayvaz - Türkiye Endokrinolojive Metabolizma Derneği
 22. Dr. Gülsüm Gülay Yılmaz - Antalya Tabip Odası