Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.

29 Mayıs 2015 tarihinde görev yaptığı hastanede katledilen Op. Dr. Kamil Furtun aramızdan ayrılışının birinci yılında Samsun’da anıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri, Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. Funda Furtun ve ailesi ile Samsun’da görevli yüzlerce sağlık emekçisinin katıldığı anma Samsun Asri Mezarlığı’nda başladı. Dr. Kamil Furtun’dan yaklaşık 6 ay sonra katledilen Op. Dr. Aynur Dağdemir’in de Samsun Asri Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi.

Mezarlıktaki anmanın ardından Dr. Kamil Furtun’un katledildiği ve sonrasında isminin verildiği Samsun Dr.Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi önünde yapılan törende Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Oğuz Uzun basın açıklaması metnini okudu. Ardından söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Dr. Kamil Furtun’un katledilmesi ile sonlanan azımsanmayacak bir sürede Bakanlık,  hastane yöneticileri ve mevcut sağlık sisteminin sorumluluğuna dikkat çekerken, ailenin avukatı Selçuk Kinci de hukuki süreçte yaşananlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Dr. Furtun’un mesai arkadaşları da söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Öğleden sonra Samsun’un en işlek caddelerinden olan Çiftlik Caddesi’nde yüzlerce sağlık emekçisinin katılımı ve geniş halk desteği ile düzenlenen yürüyüşe “Kamil Furtun ölümsüzdür”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” sloganları ve alkışlar eşlik etti. Samsun Tabip Odası’nın önündeki toplanma ile okunan basın açıklaması ile yürüyüş sonlandırıldı.