Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yapılan bir başvuru üzerine acil servise getirilen ve akut appandisit tanısı alan 16,5 yaşında bir hastaya hangi uzmanlık alanının müdahale edeceği konusu Türk Cerrahi Derneği adına Dr. Çağatay Çifter, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği adına Dr. Hakan Çavuşoğlu’nun katılımı ile 7 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB UDEK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, TTB Hukuk Bürosu adına Av. Ziynet Özçelik de katıldı.