Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II

İkinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı 9 Haziran 2012 tarihinde, Ankara`da gerçekleştirildi.

Fotoğraflar için...


Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II

 

9 Haziran 2012 (10.00-16.30)

 

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

 

 

Katılımcı Kurum ve Temsilcileri

 

 

 1. Gelişimsel Pediatri Derneği (Dr. Bahar Bingöler Pekcici)
 2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD (Dr. Melih Elçin, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Sevgi Turan, Dr. Ece Abay)
 3. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) (Dr. Dilek Aslan)
 4. TTB-UDEK (Dr. İskender Sayek, Dr. Dilek Aslan, Dr. Ersin Yarış)
 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (Dr. Dilek Özcengiz)
 6. Türk Biyokimya Derneği (Dr. Günnur Dikmen)
 7. Türk Cerrahi Derneği (Dr. Yaman Tekant)
 8. Türk Farmakoloji Derneği  (Dr. Ersin Yarış)
 9. Türk Klinik Biyokimya Derneği (Dr. Oya Bayındır)

10.  Türk Nöroloji Derneği (Dr. Ayşe Bora Tokçaer)

 1. Türk Nöroşirurji Derneği (Dr. Atilla Kazan)

12.  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği /TOTEK (Dr. Volkan Öztuna)

13.  Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu (Dr. Binnur Önal)

14.  Türk Radyoloji Derneği (Dr. Yüksel Pabuşçu)

 1. Türk Toraks Derneği (Dr. Oya İtil)

16.  Türk Yoğun Bakım Derneği (Dr. Mehmet Uyar, Dr. Alper Yosunkaya)

 1. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Dr. Melih Elçin)

18.  Türkiye Biyoetik Derneği (Dr. Vedat Yıldırım)

19.  Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği (Dr. Gülriz Erişgen)

20. Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (Dr. Nilgün Kurucu)

21.  Türkiye Psikiyatri Derneği (Dr. Raşit Tükel)

22. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Dr. Sevda Şener Cömert)

23. Uluslararası Genç Ürologlar Derneği (Dr. Emre Huri)

Program/Gündem

10.00 -10.45 Tanışma ve Bilgilendirme

10.45 -12.30  Grup Çalışmaları - I

12.30 -13.15   Ara - Yemek

13.15 -14.30   Grup Çalışmaları – II

14.30 – 16.15 Grup Sunumları

16.15 -16.30   Genel Değerlendirme, Gelecek Çalışmaların Planlanması

Alınan Kararlar

 1. 7 Nisan 2012 tarihinde belirlenen 14 yetkinlik alanının aşağıda belirtilen 10 yetkinlik olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.
 1. 1. Tıbbi bilgi
 2. 2. İletişim
 3. 3. Liderlik
 4. 4. Sağlık Savunuculuğu 
 5. 5. Ekip Çalışması
 6. 6. Eğiticilik/Yol Göstericilik
 7. 7. Yöneticilik
 8. 8. Sağlık Hizmet Sunumu
  1. i. Koruyucu/Geliştirici Hizmetler
  2. ii. Klinik Hizmetler
  3. iii. Laboratuvar Hizmetleri
 9. 9. Bilimsellik  
  1. i. Eleştirel Bakış
  2. ii. Karar Vericilik
  3. 10. Mesleki Değerler / Sorumluklar
   1. i. Etik
   2. ii. Hasta/Çalışan Güvenliği
   3. iii. Sürekli Mesleki Gelişim
 1. Dört alt çalışma grubu her bir yetkinlik ile ilgili olarak tanımlamaları yaptı, anahtar yetkinlikleri tamamladı.
 2. Alt gruplar çalışmalarını sürdürecek ve alt yetkinlikleri de tanımlayacaklardır. Taslak çalışmaların 1 hafta içinde grup kolaylaştırıcıları tarafından TT-UDEK sekreteryasına iletebilmeleri beklenmektedir.