Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı, 16 Mart 2012 Cuma günü, İstanbul`da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem-i Demiroğlu Oditoryumu’nda yapıldı.

 

Kurultayda, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eğitim hastanelerine, uzmanlık eğitimine ve hekimlik ortamına etkilerinin yanı sıra hukuki ve siyasi değerlendirmesi yapıldı.

 

Açılış konuşmalarının ilki İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından gerçekleştirildi. Dr. Gören, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından günümüze kadar panoramik değerlendirmesini yaparak bu programın sağlık alanındaki tüm basamaklarda yarattığı tahribata değindi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, bundan önceki kurultaylarda yasalar, tüzükler, yönetmelikler gibi konular üzerine konuşulduğunu ve bunların hepsinin birer yasal dayanağı olduğunu ifade etti. Bugün ilk defa Kanun Hükmünde Kararname’yi konuşacaklarını belirterek bir sonraki kurultayı sağlık alanındaki düzenlemelerin ferman niteliğinde olacağını ve bunu konuşacaklarına dair kaygı taşıdığını ifade etti.  

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname değerlendirildi

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Ünal Kuzgun’un konuşmacı olduğu “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eğitim Araştırma Hastanelerine Etkileri” paneli ve yine konuşmacıları CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve TTB Hukuk Danışmanı Av. Ziynet Özçelik’in konuşmacı olduğu “663 Sayılı KHK’nın Siyasal ve Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi” konulu konferans gerçekleştirildi. 

Verilen aranın ardından 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık Eğitimine olan Etkileri,  Başhekim, Eğitim Görevlisi, Başasistan,  Asistan gözüyle katılımcılara aktarıldı. 

Ardından “663 Sayılı KHK’nın Hekimlik Ortamına Etkileri” Prof. Dr. Raşit Tükel ve Doç. Dr. Muzaffer Başak’ın oturum başkanlığını üstlendiği forum gerçekleştirildi. 

Kurultay, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Sonuç bildirgesi için...

fsehk_2012_2