Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı

Önümüzdeki aylar, gerek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği konusundaki görüşlerin ortaya konarak itirazların yasal bir zemine oturtulması,  gerekse Tam Gün Yasa Tasarısı konusunda savunduğumuz değerler üzerinden etkili bir mücadelenin sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu iki konu göz önüne alınarak, TTB-UDEK bünyesinde, 05 Eylül 2009 tarihinde, uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla, ekteki mektupta ayrıntılarının verildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı çağrı metni için tıklayınız. 5 Eylül 2009, Cumartesi Türk Tabipleri Birliği,  Maltepe-Ankara

30.07.2009

Sayın Başkan,

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz sağlık alanında iki önemli gelişmeye tanık olduk. Bunlardan ilki, "Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 26 Haziran 2009 tarihinde görüşülerek kabul edilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi, Tam Gün Yasa Tasarısının yasallaşması durumunda, öğretim üyeleri emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücretle çalışmak ve eğitim, araştırma, nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi iyi hekimlik değerlerinden ödün vererek daha fazla işlem, daha fazla kazanç anlayışının hakim olduğu "performans" uygulamalarının bir parçası olmak durumunda kalacaktır. Yakın dönemde, TTB ve TT-UDEK bünyesinde tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve tıp fakültelerinden temsilcilerin katlımıyla Tam Gün konusunda çeşitli toplantılar düzenlenmiş, bu toplantılardan çıkan görüşler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Önümüzdeki aylar, Tam Gün Yasa Tasarısı'nın Ekim ayında TBMM Genel Kurulu'na görüşülmesine başlanacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.

Sağlık alanında bir diğer önemli gelişme, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 18 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasıdır. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bir üye ile temsil edildiği Tıpta Uzmanlık Kurulu'nda Temmuz 2008 tarihinden itibaren görüşülmekte olan Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte, yeni tartışmalar da gündemimize girmiştir. TTB Yönetmelik hazırlama çalışmaları sırasında Tıpta Uzmanlık Derneklerinin katkılarını da alarak oluşturduğu görüş ve önerilerini, Tıpta Uzmanlık Kurulu'ndaki temsilcisi Prof. Dr. İskender Sayek aracılığı ile yazılı ve sözlü olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu çalışmalarına getirmiş olmasına karşın, Yönetmelikte tıpta uzmanlık eğitiminin niteliğini olumsuz etkileyecek önemli eksiklikler olduğu dikkati çekmektedir. Diğer yandan, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nda tıpta ana dal ve yan dal uzmanlıkları ile eğitim sürelerini gösteren ekli çizelgeler konusunda bilimsel olmayan yöntemlerle kararların alındığı, ekli çizelgede Tıpta Uzmanlık Kurulu kararları dışında değişikliklerin yapıldığı da bilinmektedir. TTB, Yönetmelikte belirlediği mevcut eksiklikleri ve önerilerini muhalefet şerhi koyarak belirtmiştir. Ayrıca, TTB tarafından, önümüzdeki dönemde Yönetmelik konusunda Uzmanlık Derneklerinden gelen görüş ve öneriler de değerlendirilerek gerekli girişimler başlatılacaktır. TTB'nin Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı'na ilettiği ayrışık görüşlerini ekte sunuyoruz.

Önümüzdeki aylar, gerek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği konusundaki görüşlerin ortaya konarak itirazların yasal bir zemine oturtulması,  gerekse Tam Gün Yasa Tasarısı konusunda savunduğumuz değerler üzerinden etkili bir mücadelenin sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu iki konu göz önüne alınarak, TTB-UDEK bünyesinde, 05 Eylül 2009 tarihinde, uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla, aşağıda ayrıntılarının verildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, (1) uzmanlık derneğinizin "Tam Gün Ortak Eylem Planı" konusundaki önerilerini; (2) uzmanlık derneğinizin "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" konusundaki görüş, eleştiri ve önerilerini; (3) toplantıya derneğinizi temsilen katılacak kişilerin isimlerini 24 Ağustos 2009 tarihine kadar TTB-UDEK sekretaryasına iletmenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Prof. Dr. Raşit Tükel
TB- UDEK Başkanı

 

Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Hakkında TTB-UDEK Toplantısı Programı

5 Eylül 2009, Cumartesi

Türk Tabipleri Birliği,  Maltepe-Ankara

10:00-10:30    Açılış Konuşmaları

10:30-12:30    Tam gün yasası hakkında gelecek dönemde ortak eylem planının tartışılması

12:30-13.30    Yemek Arası

13:30-17:30    Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği konusunda genel görüşme