31 Ekim 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (2012-41)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.10.0.SHG.0.18.00.00-252.99/30185   - 14.11.2012

Konu : Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri

 

 

 

GENELGE

2012/ 41

 

VALİLİĞİNE

 

 

İlgi: 11/11/2011 tarih ve 45208 sayılı (Genelge 2011/59) genelgemiz.

 

 

Özel sağlık kuruluşları tarafından yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için özel sağlık kuruluşlarının uyması gerekli hususlar ilgide kayıtlı genelgemizde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 25.06.2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile sağlık turizminin, döviz kazandırıcı hizmet olarak belirlenmesi ve yurtdışında tanıtım ile ilgili finansal destek sağlanmasının öngörülmesi, ayrıca 6322 sayılı Kanun ile sağlık turizminden elde edilen gelirlerden %50 vergi indiriminin hükme bağlanmış olması sağlık turizminin ülkemizdeki potansiyelinin yurtdışına tanıtılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu kapsamda sağlık turizmi kapsamında münhasıran yurtdışına yönelik olarak yapılacak tanıtımlarda uyulması gereken hususlara ilişkin olarak genelgeye aşağıdaki 4 üncü madde eklenmiştir. Ayrıca, ilgi genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan "faaliyete başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay süre ile" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Genelgede yer alan diğer hükümler aynen geçerliliğini sürdürecek olup Genelgeye aykırı hareket edenler hakkındaki işlemlerin kişi ve kuruluşların savunma hakkına da riayet edilerek uygulanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

"4) Özel sağlık kuruluşları veya sağlık kuruluşları adına tanıtım faaliyeti yürüten firma, ofis, büro, seyahat acentesi gibi aracı kurumlar tarafından sağlık turizmi kapsamında münhasıran yurtdışına yönelik yapılacak tanıtımlarda;

a)  Türkçe dilinde tanıtım yapılmaması, tanıtım yapılacak ülke dilleri ve/veya İngilizce dilinin
kullanılması gerekmektedir.

  1. Kuruluşun internet adresinde sağlık turizmi kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler, detaylı ulaşım bilgileri ve fiyat listesinin son güncelleme tarihi belirtilerek ilan edilebilecektir.
  2. Tanıtımlarda yetkili olunmayan, ruhsat ve faaliyet izin belgesinde kayıtlı olmayan hizmetler ile mesleki ve etik kurallara aykırı, yanlış, yanıltıcı ve yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilmeyecektir.

ç) Web sitesi ve tanıtım materyallerindeki sağlık bilgilerinin yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi gerekmektedir. Tedavi gören hastaların hikâyelerine hasta mahremiyeti ve hasta haklarına uygun olmak ve hasta onayının alındığını belgelendirmek kaydıyla yer verilebilecektir.

d) Yürürlükteki mevzuata göre Ülkemizde uygulanması yasaklanmış olan tıbbi işlemlere tanıtımlarda yer verilmemesi gerekmektedir." Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


 

 

Prof.Dr.Nihat TOSUN

Bakan adına

Müsteşar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım Gereği:

81 İl Valiliğine