10 Ağustos 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 1 MART 2007

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100.

Konu: Tedavi Yardımı 01.03.2007 * 3704

............. BAKANLIĞINA

............. BAŞKANLIĞINA

............. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

............. VALİLİĞİNE

............. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra "Tebliğ" olarak ifade edilecektir) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 8/1/2007 tarihli ve 097 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile de konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar (6) sıra numaralı Tebliğin ek ve değişiklikleri ile birlikte uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla Tebliğ eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde değişiklikler yapılmaktadır.

Dinamik bir yapıya sahip bu uygulama nedeniyle bu tür değişikliklerin yapılması ve Geri Ödeme Komisyonunun kararı alınmak suretiyle anılan listeye bazı ilaçların dahil edilmesi veya çıkarılması ihtiyacı halen devam etmekte olup, aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tebliğin 12.7.9.uncu maddesinin başlığı "Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin, Sevelamer ve Parikalsitol Kullanım İlkeleri" olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki bend ilave edilmiştir.

"d) Parikalsitol ile tedaviye; hemodiyaliz tedavisi altındaki PTH düzeyleri 300-800 pg/ml değerlerinin arasında olan hastalarda diyalizat kalsiyumunun 1.25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9.5 mg/dl ve serum P 4.5 mg/dl olduğu belgelenen hastalarda başlanır. Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2, serum P düzeylerinin 6 mg/dl'yi geçtiği durumlarda kesilir. İlgili koşulların söz konusu olduğu hastalarda hemodiyaliz raporuna istinaden 3 aylık dozla nefrolog veya diyaliz hekimi tarafından reçete edilebilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonucu reçeteye eklenir."

2- Tebliğin 12.7.13.üncü maddesinin "Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri" başlıklı "A" bendinin 6 ncı alt bendi, "Kronik hepatit-B'de (1) inci maddede yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu raporu ile adefovir veya entakavir kullanılır." şeklinde değiştirilmiştir.

3- Tebliğin "Kanser İlaçları Verilme İlkeleri" başlıklı 12.7.14 üncü maddesinin "c" bendine aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

"Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan ya da fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarında hematoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on iki haftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavinin sekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veya tıbbi onkoloji uzmanlarınca reçete edilebilir.

Vinorelbin tartarat: Vinorelbin tartaratın oral formları, kür protokolünde belirtilmek şartı ve tedaviye enjektabl form ile başlanması koşuluyla tedavinin sekizinci günü oral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılanların bedeli ödenir.

Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir."

4- Tebliğin "Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri" başlıklı 12.7.25 inci maddesine, "Gabapentin" ibaresinden sonra gelmek üzere "pregabalin" ibaresi ilave edilmiştir.

5- Tebliğe 12.7.29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

"12.7.30. Pulmoner Hipertansiyonda Iloprost trometamol (İnhaler Formu) ve Bosentanın Kullanım İlkeleri:

a) Hastaların fonksiyonel kapasiteleri NHYA sınıf III ve IV olmalı,

b) Kalsiyum kanal blokeri ile yapılan vazodilatasyon testi başarısız ( etkisiz olmalı),

c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması gerekmektedir. Ayrıca yine üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)'ta azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde tedavi sonlandırılmalıdır. Uygulanacak tedavi 3'er aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.

d) İlgili ilaçlar kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile adı geçen hekimlerce reçete edilebilecektir. Bu koşullar yatan hastalar için de geçerlidir."

6- Tebliğin eki "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar" başlıklı (EK-2) sayılı Listesinin 4.10.4. üncü sırasında yer alan "İloprost trometamol" ibaresine "(sadece inhaler formu)" ibaresi ilave edilmiştir.

7- Tebliğin eki "Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları" başlıklı (EK-2/A) Listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 126 ncı sırasına "Entakavir" etkin maddesi ilave edilmiştir.

b) 127 nci sırasının açıklama kısmında yer alan "EHU*" ibaresi "UH-P" olarak değiştirilmiştir.

c) 164 üncü sırasında yer alan etken madde ve açıklama kısmı liste kapsamından çıkarılmıştır.

d) 171 inci sırasında yer alan etken madde sütununa "(İntravenöz formları)" ibaresi ilave edilmiştir.

e) Bu listeye aşağıda yer alan etkin madde ve açıklamaları içeren 191 inci sıra eklenmiştir.

191

 

Darifenasin

 

Üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Sağlık kurulu raporlarında üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanları bulunmak zorundadır. Heyet raporuyla tüm hekimlerce yazılabilir.

 

8- Tebliğin eki "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar" başlıklı (EK-2/B) Listesine "40. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri başlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım İlkeleri fıkrasının d alt bendinde yer alan "Idiopatik (İmmün) Trombositopeni'de Kullanımı koşullarına göre)" ibaresi ile "41. Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)" ibaresi ilave edilmiştir.

9- Tebliğin eki "Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar" başlıklı (EK-2/C) Listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 4 üncü sırasında yer alan "Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4'te ve sklerodermaya bağlı pulmoner hipertansiyonda" ibaresi "Bosentan, Iloprost trometamol inhale formları (madde 12.7.30.'a göre)" olarak değiştirilmiştir.

b) 14.2 nci sırasına "Ayrıca (EK-2/A) Listesinin 147 nci maddesinde belirtilen şartlar bu kombinasyon için geçerlidir." ibaresi ilave edilmiştir.

c) 16 ncı sırasına "Fentanyl sitratın oral ve pastil formları" ibaresi ilave edilmiştir.

d) 17 nci sırasında yer alan "Gabapentin (Nöroloji, nöroşirurji, pediatri, endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilebilir.)" ibaresi "Gabapentin, pregabalin (Nöroloji, nöroşirurji, pediatri, endokrinoloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarınca reçete edilebilir.)" olarak değiştirilmiştir.

e) 28 inci sırasında yer alan ibarenin "Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar" ibaresinden sonra gelen "uzun etkili formlar" ibaresi liste kapsamından çıkarılmıştır.

10. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede yer alan ilaçlar Tebliğin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkartılmıştır.

11. Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

12. Bu Genelgenin eki (EK-3) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

13. Bu Genelge 6/3/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dahilindeki tüm Muhasebe Birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Ek:3 adet liste