13 Ağustos 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

SSK İLAÇ LİSTESİ VE TALİMATI (2005)

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

(Seri No: 2005/2)

 Resmi Gazete: 5 Ocak 2006 - Sayı : 26044

BİRİNCİ BÖLÜM

             Yasal Dayanak

             Madde 1 —Bu Talimat, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak,Kurum Yönetim Kurulu’nun 10/3/2005 tarihli ve XVII/257 sayılı Kararı üzerine hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 16/12/2005 tarihli ve XVII/992 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 —Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

             Yükümlülük ve Sorumluluk

             Madde 3 —Bu Talimat hükümleri;

             a) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

             b) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

             c) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

             d)İşyeri tabiplerini,

             bağlar.

             e) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.

             Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum’un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

             15/12/2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın Tedavi Yardımı başlıklı Tebliğinde yer alan 11. ve 12. Maddeler ile;

             Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK/2),

             Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (EK/2A),

             Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar (EK/2B),

             Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar (EK/2C),

             Maddeleri yukarıda Kapsam bölümünde tanımlanan Kurum sağlık yardımlarından yararlanan hak sahiplerine uygulanacaktır.

             Yürürlük

             Madde 4 — Bu Talimat 20/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 5 — Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.