15 Ocak 2021, Cuma
   
Yazı Boyutu

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

 

                Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, her türlü kayıt defterleri, hasta dosyasında bulunması gerekli formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve işleyişle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

Madde 1- Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşları tarafından, her üç ayda bir olmak üzere örneği Ek-1’de bulunan “Evde bakım merkezi/birimi bilgi formu” doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

Madde 2- Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşunda Ek-2’de asgari olarak gösterilen araç-gereç ve cihaz bulunur.

Oksijen tüpü, oksijen konsantretörü, pulse oksimetre, her türlü solunum araçları, ortopedik malzemeler, havalı yatak, hasta karyolası, nebülizatör ve solunum jimnastik aletleri, tekerlekli sandalye gibi cihazların bulundurulması zorunlu olmamakla birlikte, hizmet verilen hastanın bunlara ihtiyacının olması halinde tedarik edilmesi gerekir. Bu malzeme, cihaz ve aletler bakımından Yönetmeliğin 22 nci maddesine uyulur.

Madde 3- Evde bakım hizmetinin sunulması sırasında Ek-3 ve Ek-4’de gösterilen asgari tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçların, sağlık kuruluşunda görevli personelin yanında bulunması gerekir.

Madde 4- Sağlık kuruluşundan hizmet alan her hastanın bir dosyası bulunur. Bu dosyanın içinde genel formlar, hekim formları ve hemşire formları ile hastaya verilen sağlık hizmetinin niteliğine göre fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı veya bakım destek personeli tarafından düzenlenecek formlar bulunur. Bu formlara Ek-5’de yer verilmiştir.

Evde tedavi ve bakım süresince hastanın yanında tutulan hasta dosyaları, hizmet sona erdiğinde sağlık kuruluşunun arşivine kaldırılır ve beş yıl süresince muhafaza edilir. Sağlık kuruluşunun kapanması halinde hasta dosyaları, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 5- Hasta dosyasında bulunması gereken genel formlar ve bu formların içeriğinin ne olacağı, doldurulma şekli ile kim tarafından doldurulacağı Ek-6’da belirtilmiştir. Bu formlar, evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşu tarafından formda bulunması gereken bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Laboratuar İstek Formu, Röntgen İstek Formu, Cihaz İstek Formu, Malzeme İstek Formu ve diğer tıbbi tetkik sonuçlarıyla ilgili formlar var ise, bunlar da hasta dosyasında bulundurulur.

Madde 6- Hasta dosyasında bulunması gereken hekim formları ve bu formların içeriğinin ne olacağı ve doldurulma şekli Ek-7’de belirtilmiştir.

Madde 7- Hasta dosyasında bulunması gereken hemşire formları ve bu formların içeriğinin ne olacağı ve doldurulma şekli  Ek-8’de belirtilmiştir.

Madde 8- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

EVDE BAKIM MERKEZİ/BİRİMİ BİLGİ FORMU

 

 

Merkezin / Birimin Adı                   : 

 

Mesul Müdür / Birim Sorumlusu : 

 

Rapor Dönemi                               :  

 

Personel Sayısı                              : 

Hekim                                     :

Hemşire/sağlık memuru            :

      Terapist                                   :

      Bakım Destek Personeli           :

      Diğer                                       :

 

 

Evde Bakım Hizmeti Alan Kişi Sayısı         : 

        12 Saat Hemşire                               :

        12 Saat Bakım Destek Personeli        :

         Fizyoterapi                                       :

         Hemşire Ziyareti                               :

         Hekim ziyareti                                  :

         Diğer

 

 

Evde Bakım Primer Hastalık Dağılımı         : 

(her hastalık için hasta sayısı tablosu)

 

Evde Bakım Taburcu Durumu:

a)      Şifa:

b)      Hastaneye transfer:

c)      Hizmet reddi:

d)      Ölüm:

e)      Diğer (açıklayınız) : ...............................................................

 

 

Evde Bakım hizmeti alan hastaların sosyal güvencelerine göre sayıları

 

      SSK                                       :

      Emekli Sandığı             :

      Bağkur                        :

      Özel Sağlık Sigortası                :

      Sosyal Güvencesi Yok :

      Diğer                                       :

 

 

Ek-2

 

EVDE BAKIM HİZMETİ  MERKEZİNDE/BİRİMİNDE

BULUNDURULMASI  GEREKEN ASGARİ  ARAÇ VE GEREÇLER

 

  

1-     Çağrı merkezinde aşağıdaki teknik özelliklere sahip donanımın,

- Mesaj bırakabilme,

- Yönlendirme yapabilme,

özelliği olmalıdır.

2-     Tıbbi Cihazlar

 • Tansiyon aleti
 • Steteskop
 • EKG (portatif)
 • Glukometre
 • İdrar stikleri
 • Değişik ebatlarda sondalar (NG, idrar)
 • Cut-down seti
 • Otoskop-oftalmoskop seti
 • Işık kaynağı
 • Oksijen tüpü
 • Ambu ve maskesi
 • Entübasyon seti
 • Sütür aletleri
 • Acil ilaçlar
 • Enjeksiyon malzemeleri
 • Pansuman malzemeleri
 • Yara bakım malzemeleri
 • Non-steril eldiven, steril eldiven
 • Kan ve numune alma tüpleri (kültür tüp ve kapları)
 • Mobil serum askısı
 • Malzeme çantası

 

Ek-3

 
HEMŞİRENİN/SAĞLIK MEMURUNUN YANINDA BULUNMASI GEREKEN

ASGARİ ARAÇ-GEREÇ VE CİHAZLAR

 

 

1-     Tansiyon aleti

2-     Steteskop

3-     Makas

4-     Değişik boyutlarda enjektör (5cc, 10cc..vb)

5-     Steril gazlı bez

6-     Steril eldiven

7-     Non-steril eldiven

8-     Alkollü ped

9-     Dezenfektan

10- Derece

11- Galoş

12- IV serum seti

13- Sargı bezi

14- Pamuk

15- Maske

16- Poşet

17- Yara bandı

18- İdrar torbası

19- Turnike

20- Dosiflow

21- Airway

22- Abeslang

23- Alkol

24- Tıbbi atık 

 

Ek-4

HEKİMİN YANINDA BULUNMASI GEREKEN

ASGARİ ARAÇ-GEREÇ, CİHAZ VE İLAÇLAR

 

 

a) İlaçlar

·        Adrenalin ampul

·        Atropin ampul

·        İsosorbide dinitrate

·        Antipiretikler

·        Antibiyotikler

·        Antispazmodik ampul

·        Antianksietik ampul

·        Antihistaminik

·        Diüretik

·        Dopamin

·        Serum Fizyolojik Ampul

·        Dextroz 100 ml veya 500ml

·        Izotonik 100 ml veya 500 ml

·        %20 Mannitol 100 cc

·        Calcium Ampul

·        Kortikosteroid ampul

 

b) Cihazlar

·        Tansiyon Aleti

·        Steteskop

·        Derece

·        Otoskop-oftalmoskop

 

c) Tıbbi sarf malzemeleri

·         Enjektör

·         Steril Gazlı Bez

·         Steril, Non-steril Eldiven

·         Çeşitli Airwayler

·         Ambu

·         Alkollü ped

·         Dezenfektan

·         Galoş

·         Sargı Bezi

·         Pamuk

·         Maske

·         Poşet

·         Yara Bandı

·         Turnike

·         Bistüri

 

 
Ek-5

HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ  FORMLAR

 

 

1.      Genel Formlar

 

1-     Hasta Bilgi Formu

2-     Hizmet Planı

3-     Hizmet Sözleşmesi

4-     Hasta/Hasta Ailesi Şikayet Formu

5-     Görevli Personelden Gelen Mesaj Formu

6-     Laboratuar İstek Formu

7-     Röntgen İstek Formu

8-     Cihaz İstek Formu

9-     Malzeme İstek Formu

10- Hasta Taburcu Formu

 

2.      Hekim Formları

 

1-     Hekim Medikal Değerlendirme Formu

2-     Hekim Direktif Formu

 

3.      Hemşire Formları

 

1-     Değerlendirme Formu

2-     Hemşirelik Süreci Tanılama Formu

3-     Hemşire Takip Formu

4-     24 Saatlik Hemşire İzlem Formu

5-     İlaç Tabelası Formu

6-     Serum Takip Formu

7-     Kan ve Kan Ürünleri Takip Formu

8-     Enteral Beslenme Eğitim ve Takip Formu

9-     Bakım Destek Personeli İzlem Formu

 

Ek-6

EVDE BAKIM HİZMETİNDE KULLANILAN

FORMLAR VE TANIMLANMASI

 

Hasta Bilgi Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler

·        Arayana ait bilgiler

·        Hastaya ait bilgiler

·        Hastanın durumu

·        Hastanın doktoruna (varsa) ait bilgileri

·        İstenen hizmet

 

Doldurulma Şekli

·        Tüm hizmet başvurularında kullanılır.

 

Dolduracak Kişi

·        Evde bakım çağrı merkezi görevlileri tarafından doldurulur.

 

 

Hizmet Planı

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler

·        Verilecek hizmetin planı (Doktor, hemşire, fizyoterapist,  cihaz, bakım destek personeli)

·        Hizmetin bedeli

·        Hizmeti planlayan ve kabul edenlerin imzalı onayı

 

Doldurulma Şekli :

·        Hastaya verilen/verilecek hizmetin içeriğinin gösterildiği formdur

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim ya da tanılamayı yapan kişi tarafından doldurulur.

 

 

Hizmet Sözleşmesi

Doldurulma Şekli :

·        Anlık verilen tüm hizmetlerde kullanılır. Hizmet bitiminde ilgili bölümler doldurularak ödemeyi yapacak kişiye imzalatılır.

Dolduracak Kişi :

·        Hekim, hemşire, bakım destek personeli, fizyoterapist vs. (Anlık hizmet veren tüm çalışanlar)

 

 

Hasta / Hasta Ailesi Şikayet Formu 

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler

·        Şikayet nedeni

·        Şikayetin kime iletildiği

·        Şikayetin ne zaman iletildiği

·        İlgili bölüm

·        Sonuç

Doldurulma Şekli :

Gelen tüm şikayetlerin kaydedildiği formdur.

 

Dolduracak Kişi :

Müşteri hizmetleri, hekim, hemşire, bakım destek personeli, fizyoterapist ve tüm çalışanlar

 

 

Görevli Personelden Gelen Mesaj Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Mesajın alındığı saat

·        Kim tarafından alındığı

·        Mesajın kimin tarafından verildiği

·        Hizmet süresince verilen hizmet ve hastanın genel durumu

 

Doldurulma Şekli :

            Hizmet bitiminde hastanın vital bulguları, hastalığın seyri ve hizmetle ilgili raporun yazıldığı formdur.

 

Dolduracak Kişi :

Raporu alan hemşire, tıbbi dökümantasyon sekreteri

 

 

Laboratuar İstek Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :

·        Tüm laboratuvar istekleri

·        İsteği yapan doktor bilgileri

 

Doldurulma Şekli :

·        Laboratuar isteklerinin yazıldığı formdur.

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim

 

 

Röntgen İstek Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :

·        Tüm radyolojik istekler

·        İsteği yapan doktor bilgileri

·        Hasta adres ve tarif bilgileri

 

Doldurulma Şekli :

Röntgen isteklerinde kullanılır. Radyolojik istekler ayrıntılı olarak doldurulur.

 

Dolduracak Kişi :

Hekim

 

Cihaz İstek Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :

·        Cihaz satış ya da kira istekleri

·        Hangi tarihte istendiği

·        Süresi

·        Hasta adresi

 

Doldurulma Şekli :

·        Tüm cihaz isteklerinin belirtildiği formdur.

 

Dolduracak Kişi :

Hekim, hemşire

 

Malzeme İstek Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :

·        Hizmette kullanılacak sarf malzeme listesi

 

Doldurulma Şekli :

·        Malzeme İsteklerinin belirtildiği formdur.

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim, hemşire, bakım destek personeli

 

Hasta Taburcu Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Verilen tıbbi hizmet

·        Verilen bakım hizmeti

·        Verilen fizyoterapi hizmeti

·        Evde bakım süresince gelişen komplikasyon ve enfeksiyon (varsa)

 

Doldurulma Şekli :

·        Evde bakım hizmeti verilen hastalarda kullanılır. Hizmet tamamlandıktan sonra ya da hasta hastaneye transfer edildiğinde kullanılan formdur.

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim

 

Ek-7

 

HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN HEKİM FORMLARI

 

 

Hekim Tıbbi Değerlendirme Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Şikayet

·        Öz ve soy geçmiş

·        Laboratuvar ve görüntüleme bulguları

·        Alerji

·        Alışkanlıklar

·        Sistemler ve muayene bulguları

·        Ön tanı

·        İzlem planı ve öneriler

 

Doldurulma Şekli :

·        Hasta muayene bulguları kaydedilir.

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim

 

 

Hekim Direktif Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Verilen direktif

·        Saat

·        Direktif veren hekim bilgileri

Doldurulma Şekli :

·        Hekim tedavi, izlem vb orderları belirtilir.

 

Dolduracak Kişi :

·        Hekim

 

 

Ek-8

 

HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN HEMŞİRE FORMLARI

 

 

Hemşire Değerlendirme Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Hastanın bakım gereksinimleri

·        Bağımlılık puanı

·        Ev ortamındaki değişiklikler ve gereksinimler

·        Hastanın günlük yaşam aktiviteleri

 

Doldurulma Şekli:

·                   Hemşire tarafından belirlenen hastanın bulguları, bağımlılığı, ev ortamı ve yapılacak işlerin kaydedildiği formdur.

 

Hemşirelik Süreci Tanılama Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Hastanın hastalığına uygun hemşire tanıları

·        Tanıların girişimleri

·        Hedefleri

·        Sonuç

 

Doldurulma Şekli :

·        Bakım Hizmeti Uzmanı tarafından hastaya yapılan ilk ziyarette tanılama amacıyla doldurulan formdur.

 

Hemşire Takip Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Vital Bulgular

·        Verilen bakımlar ve hemşirelik uygulamaları

·        Hijyen

·        Hareket

·        Hastanın kullandığı cihazlar

·        Kateter, foley sonda, mide tüpü vb. kateterler

 

Doldurulma Şekli :

·        Tüm hemşirelik girişimlerinin yazıldığı formdur.

 

 

 24 Saatlik Hemşire İzlem Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Vital bulgular

·        Hareket

·        Rehabilitasyon

·        Dekübit

·        Aspirasyon

·        Aldığı-çıkardığı

·        Kateter uygulamaları

·        Boşaltım

·        Diyet

·        O2 tedavi

·        Şuur seviyesi

·        Bağımlılık puanı

·        Sistemik bulgular

 

Doldurulma Şekli :

·        Evde yoğun bakım hizmeti verilen hastalarda kullanılan hemşirelik takip formudur.

 

 İlaç Tabelası Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Oral ilaçları

·        Başlama tarihi

·        Verilen saat

·        Hemşire ad-soyad

·        İlacın kesilme tarihi

·        Lüzum halinde alınacak ilaçlar

 

Doldurulma Şekli :

·        Evde bakım hizmeti sunulan hastaların ilaç uygulamalarında kullanılan formdur.

 

Serum Takip Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Serumun adı

·        Başlama tarihi

·        Hemşire ad-soyad

·        Şişe no

·        Serum miktarı

·        Hız

 

Doldurulma Şekli :

            Evde bakım hizmeti sunulan hastalara uygulanan serum girimlerinin yazıldığı formdur.

 

Kan ve Kan Ürünleri Takip Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Kan grubu ve Rh

·        Torba üzerindeki bilgiler

·        Torba numarası

·        Hız

·        Kateter tip ve No

·        Taraf ve yer

·        Kesilen saat

·        İnfüzyon başlamadan önce ve sonra vital bulgu değerleri

 

Doldurulma Şekli :

Kan ve kan ürünleri uygulandığında kullanılan formdur.

 

 Enteral Beslenme Eğitim ve Takip Formu

Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:

·        Sistemik muayene bulguları

·        Beslenme durumu değerlendirmesi

·        Hangi yolla beslendiği

·        Kullandığı pompa

·        Kullandığı ilaçlar

·        Hemşirelik planı ve önerileri

 

Doldurulma Şekli :

·        Enteral beslenme ve pompa kullanılan hastaların ayrıntılı beslenme takibinin uygulandığı sistemik muayene bulgularının kaydedildiği formdur.