15 Ocak 2021, Cuma
   
Yazı Boyutu

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı
(Seri No:2005/1)
Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Yasal Dayanak
Madde 1 - Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Makamının 31.1.2005 tarihli Olurlarına dayanılarak İlaç Komisyonu tarafından hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu'nun 10.3.2005 günlü, XVII/257 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.
Tanımlar
Madde 2 - Bu Talimatta yer alan;
a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nı,
b) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü,
c) Sigortalı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu�na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimseleri,
d) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olup, sigortalılara sağlık hizmeti veren hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi v.b. sağlık kuruluşlarını,
e) Üniversite Hastanesi:- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri hastanelerini,
- Anılan kuruluşlarca oluşturulan vakıflara ait hastaneleri,
- Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversite olarak tescil edilen vakıf hastanelerini,
f) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eğitim hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler,
g) Sözleşmeli Kişi: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;
- Hastane
- Tanı ve Tedavi Merkezi
- Laboratuvar
- Klinik-Poliklinik
- Serbest Tabip ve Diş Tabibi
- Eczane,
v.b. özel hukuk özel kişilerini,
h) Sözleşmeli Kuruluş: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;
- Hastane
- Tanı ve Tedavi Merkezi
- Laboratuvar
- Klinik-Poliklinik
- Eczane
v.b.özel hukuk tüzel kişilerini,
ı) Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları ile 5283 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen, Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşları,
j) İşyeri Hekimi: 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işverenlerce çalıştırılan ve Kurum tarafından yetkilendirilen tabip ve uzman tabipleri,
k) Birim Amiri: Sağlık Bakanlığı'na, Üniversitelere, Resmi Kurum ve Kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının baştabipleri veya bu yetkiye sahip diğer görevlileri,
l) Eşdeğer İlaç: Aynı etkin maddeyi aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilacı,
m) En Ucuz İlaç: Eşdeğer ilaçlardan en ucuz olanını,
ifade eder.
Kapsam
Madde 3 - Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.
Yükümlülük ve Sorumluluk
Madde 4 - Bu Talimat hükümleri;
a) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,
b) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,
c) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,
d) İşyeri tabiplerini,
bağlar.
e) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükce uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.
Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum' un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Reçete Yazım ve İlaç Kullanım İlkeleri
İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.
Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.
Reçetelerde reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede Kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacaktır.
Madde 5 - Ayaktan yapılan tedavilerde; bu Talimatın 7. maddesinde belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalemi ve beş günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın beş günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir.
Ancak, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, tanı ve tedavi süresi tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecektir.
İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.
Madde 6 - Sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen sigortalılar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir.
Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczaneler tarafından kesinlikle verilmeyecektir.
Bu Talimatta özel kullanım koşulları (kültür antibiyogram, rapor gibi) belirtilen ilaçlarda bu koşullara da aynen uyulacaktır.
Ancak, sağlık tesislerinde uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda ilaç verilebilecektir (İlaç verilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı�nca yapılan düzenlemelere uyulacaktır).
Bu talimattaki özel düzenlemeler saklıdır.
Madde 7 - Bu Talimata ekli �Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi�nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna (bu talimattaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) istinaden reçeteye en fazla 3 aylık miktarda, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.
Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.
Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarında kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir.
Bu konuda Talimatta belirtilen özel düzenlemeler saklıdır.
Madde 8 - Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır.
Radyoopak maddelerden katkı payı alınmaması için ayrıca rapor düzenlenmeyecek, reçeteye hastalığın tanısı, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır.
Ayaktan yapılan intravenöz pyelografi (I.V.P.) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabipçe reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma nedeni ilgili uzman tabip tarafından reçeteye yazılacaktır.
Madde 9 - Bu Talimattaki ilkelere uyulmaksızın düzenlenmiş reçeteler sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek, gerekli düzeltmeler yapılmak üzere reçete ilgili tabibe geri gönderilecektir.
Madde 10 - Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir.
Bu konuda Genel Yazı ve Genelgelerle duyurulan gerekliliklere de aynen uyulacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler
Madde 11 - Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri:
a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumu, c maddesinde, adı geçen uzman tabiplik dallarından birinin bulunduğu Resmi sağlık kurulu raporunda; tanı, daha önce uygulanan tedavi, klinik bulgular, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi, ayrıntılı tedavi şeması detaylı olarak belirtilmek koşuluyla, bu ilaçlar reçeteye yazılabilecektir.
Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir.
b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF İlaçların (İnfliksimab, Etanarsept, Adalimumab gibi) kullanım ilkeleri;
- En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda,
- Biri maximum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maximum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm) ,
- Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit tedavisinde,
Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.
c) Yukarıda a ve b maddesinde belirtilen ilaçlar;
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Erişkin ve Pediyatrik Romatoloji, İmmunoloji Uzman tabiplerinin en az birinin bulunduğu Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde ve Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu Resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman tabiplerden biri tarafından reçete edilebilecektir.
Intravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde uygulanacaktır.
Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde tabip gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman tabip uygun gördüğü taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.
Hastalar iki ayda bir Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene edilecek, ilk ilaç etkinliği üç ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid Artrit için, DAS 28�de 0.6 puandan, Ankilozan Spondilit için, BASDAİ�de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine �PSARC� göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.
d) Psoriyazis Vulgariste Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Cilt Hastalıkları Uzman Tabibinin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Cilt Hastalıkları Uzman Tabiplerince yazılabilecektir.
e) Yalnızca Sağlık Bakanlığı�nca onay verilmiş endikasyonlarda kullanılacaktır.
f) Crohn hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda hastalığın tanı, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten Gastroenteroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Resmi sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır.
g) Leflunomid Kullanım İlkeleri;
Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda Fizik Tedavi ve rehabilitasyon , Romatoloji veya Immunoloji Uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman tabipler tarafından düzenlenecektir.
Reçetelere en fazla üç aylık tedaviye yetecek miktarda ilaç yazılabilecektir.
h) Tedavinin devamı yukarıdaki hastanelerde yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şeması düzenlenen bir yıllık raporda belirtilecek yukarıdaki sağlık tesislerinde reçetelenecektir.
Madde 12 - Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme İlkeleri:
Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol�dür.
Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilecektir.
Kaspofungin Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir.
Kaspofungin, Lipozomal ve Lipid Kompleks Amfoterisin-B EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilecektir.
Madde 13 - Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanım İlkeleri:
13-1 Antidepresanlar, Psikiyatri (Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır.
Resmi kurumların sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.
Trisiklik ve tetrasiklik Antidepresan ilaçlar diğer tabiplerce de, yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın, yazılabilecektir.
13-2 Yeni nesil (Atipik) Antipsikotiklerle (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin, Ziprasidon) tedaviye mutlaka psikiyatri uzman tabibince başlanacaktır. Resmi sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri Uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.
Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer tabiplerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilecektir.
13-3 Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan antidepresan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır.
13-4 Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibi tarafından veya bu tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabiplerce yazılacaktır.
13-5 Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; jenerik ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. En fazla 12 ay süreli olarak düzenlenecek olan bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası sigortalıya verilecek ve yeniden reçete edilmesi durumunda raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara tabip tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır. Bir defada verilecek ilaç miktarı 2 aylık dozu aşamayacaktır.
Madde 14 - Anti Rh Kullanım İlkeleri:
a) Doğum Sonu Kullanım;
Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.
b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;
Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.
c) Antenatal Kullanım;
Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.
d) Idiopatik (İmmun) Trombositopeni�de Kullanımı:
İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler Hematoloji uzman tabibince düzenlenecektir.
Madde 15 - Antitrombin III Kullanım İlkeleri:
Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
Madde 16 - Aşı Uygulaması:
Koruyucu nitelikteki aşılar (Grip, kabakulak, kızamıkçık v.b) liste dışı olup Kurumca karşılanmayacaktır.
Ancak, tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluluk bulunan aşıların kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Allerji Aşıları
Kurumca yalnızca enjektabl yolla kullanılan alerji aşıları verilecektir.
Allerjik hastalıklarda aşı uygulanmasına başlanılması için aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.
1) Aşılanması düşünülen hastalar en az bir yıl hastanın bulunduğu yerdeki resmi sağlık tesisinde çocuk, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda iç hastalıkları uzman tabiplerince izlenecek, bu süre içersinde allerjenden kaçınma konusunda bilgilendirilecek ve medikal tedavi uygulanacaktır.
Hastanın durumunun izlenmesi için, medikal tedavi uygulayan uzman tabipçe bir dosya açılacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacaktır. Dosyalar sağlık tesisinde izleyen uzman tabip tarafından korunacak ve izin, hastalık, nakil, istifa v.b. durumlarda birim amiri tarafından görevlendirilecek bir diğer uzman tabibe devredilecektir.
Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta, Çocuk veya Erişkin Alerji Uzmanı tabiplerince değerlendirilecek ve bu uzmanın yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile aşı tedavisi başlanabilecektir. İlk tedaviden sonraki reçeteler bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Çocuk hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, veya Göğüs Hastalıkları Uzman Tabibinin bulunmadığı yerlerde Dahiliye uzman tabiplerince yazılabilecektir.
2) Aşı Uygulanmasına Başlama Kıstasları
2.1) Çocuk Hastalar İçin
2.1.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım,allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.
İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi veya spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.
2.1.2) Hasta üç yaşın üzerinde olmalıdır.
2.1.3) Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda yedi yaş ve üzerindekilerin solunum fonksiyon testi yapılarak FEV1 değerinin o yaş için beklenen değerin % 70' inden düşük olmaması, reversibilitenin pozitif olması gereklidir.
2.1.4) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.
2.2) Erişkin Hastalar İçin
2.2.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım, allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.
İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi ve spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.
2.2.2) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.
2.3) Uygulama Kıstasları
Uygulama, yukarıdaki başlama kıstaslarının açıkça belirtildiği resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılacaktır.
2.3.1) Aşı uygulaması tam teşekküllü resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda, bu tabibin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır.
2.3.2) Allerji aşılarından arı venom alerjisi dışındakilerden katkı payı alınacaktır.
2.4) Sonlandırma Kıstasları
2.4.1) Aşı uygulamasından 18 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacaktır.
2.4.2) Aşı uygulaması arı venom allerjisi dışında en fazla 5 yıl sürebilecektir.
Uygulamalar birim amirliklerince denetlenecektir.
b) Hepatit B, Kuduz , Tetanoz Aşıları
Hepatit-B, kuduz, tetanoz aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir.
c) Hepatit A Aşısı
Kronik karaciğer hastalığı olduğu laboratuvar verileriyle saptanan kişilere Anti HAV IgG negatif ise Hepatit-A aşısı uygulanabilecektir.
d) Pnömokok, Meningokok ve H.İnfluenza Bakteri Aşıları
Splenektomiden önce, sonra, organ transplantasyonu yapılanlara, immun yetmezliği olan hastalara, tekrarlayan pnömokoksik menenjitlerde, astım, KOAH (Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı), kronik kor pulmonale hastalıklarında gerekli durumlarda verilecektir.
e) Suçiçeği Aşısı ve Hiperimmun Globulini
- Onkoloji
- Organ transplantasyonu
- İmmunosupresif tedavi alan hastalar
- Kronik böbrek yetmezliği hastaları
- Kollagen doku hastalığı
- İmmun yetmezlikli hastalar
- Bronşiyal astım hastaları,
- AIDS hastaları
- Kronik solunum, endokrin, kardiyovasküler hastalığı olanlara ilgili
uzman tabibin imzası ile verilebilir.
- Doğuma bir haftadan daha kısa süre kaldığında suçiçeği geçiren annenin bebeğine VZIG İmmunglobin İM uygulanacaktır.
Madde 17 - Botulismus Antitoksini:
Botulismus zehirlenmelerinde Botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır.
a) Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği gözönüne alınarak elde mevcut belgelerle ilacın temini işlemlerine başlanacak, bedeli firmaya ödenmeden önce aşağıda (b) alt bendinde belirtilen rapor ve belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.
b) Botulismus antitoksini Anestezi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Tabiplerince bunların bulunmadığı yerlerde İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerince kullanılacaktır.
Botulismus hastalığının tedavisinde Botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.
Bu nedenle;
- Tedavi için 2 kutu veya daha az serum kullanılacak ise hasta adına düzenlenecek sağlık kurulu raporunda kullanılacak ilacın dozu ve tedavi süresi mutlaka belirtilecektir.
- Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiği takdirde bu kez mutlaka hasta adına hangi nedenle 2 kutuyu aşan serumun gerekli olduğunu açıklayan resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.
- Kullanılan serumun miktarına bakılmaksızın, hasta tabelası ile günlük hasta izleme formlarının baştabiplikçe onaylı birer örneği hasta faturasına eklenecektir.
Madde 18 - Botulismus Toksini Tip A
a) Uygulama Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aşağıda b maddesinde belirtilen uzman tabipler tarafından klinik koşullarda yapılacaktır.
b) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Göz Hastalıkları uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılabilecektir.
- Göz adelesi felçleri
- Blefarospazm
- Hemifasiyal spazm
- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)
- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ve erişkinlerde inme sonrası fokal spastisite
vakalarında kullanılabilecektir.
c) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı
Yalnızca Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pediyatrik nörolog tarafından tanısı konulmuş hastalarda,
10 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda, en fazla iki adeleye uygulanmak üzere,
Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Nöroloji uzman tabiplerinin katılımıyla oluşturulacak resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uygulanarak,
Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda altı ay sonra yeni bir resmi sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla iki uygulama,
Tek seansta Botox için toplam 300 üniteyi, Dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere,
yapılacaktır.
Madde 19- Büyüme Hormonu Kullanım Esasları
A) Çocuklarda;
Boy sapması patolojik olan hastanın (-2.5 SD�den daha negatif) en az altı ay veya olayın özelliğine göre bir yıl büyüme hızı izlendikten sonra, tanı kriterlerine dayanılarak resmi sağlık tesislerinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından büyüme hormonu eksikliği tanısı konularak tedaviye başlanacak ve yine aşağıda belirtilen kriterlere göre tedavi sonlandırılacaktır.
a) Tanı Kriterleri (Büyüme Geriliği Olan Çocuklarda Büyüme Hormonu Uygulanmasına Başlama)
1) Büyüme Hormonu, büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı olmayan bu bölümde yer alan uygulama kıstaslarına uygun ve malnutrisyon saptanmayan hastalara verilebilecektir.
2) Yıllık büyüme hızı;
- 0-4 yaş 6 cm.nin altında,
- 4 yaş-puberte 4, 5 cm.nin altında,
- Pubertede; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından değerlendirilecektir,
3) Kemik yaşı;
- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olacaktır.
- Pubertal dönem için sadece epifizler açık olacaktır.
4) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuvarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak büyüme hormonu eksikliği tanısı konmalıdır.
5) Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.
6) Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD'den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan iki farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk sözkonusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise hasta büyüme hormonu tedavisi alabilecektir.
b) Puberte Kriterleri
Erkeklerde Gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
c) Uygulama Kriterleri
1) Hastanelerde kemik yaşı ve büyüme hızı tetkikleri yapılarak �Büyüme Hormonu Eksikliği� öntanısı konan hastalar, kesin tanı ve tedavisinin sağlanması için, Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibi bulunan resmi sağlık tesisine gerekli belgelerle birlikte gönderilecektir.
2) Büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalarda içinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.
Hastanın tedavisi bu rapora dayanılarak ve tedavi şemasına göre resmi sağlık tesislerinde görevli Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibince yapılacaktır.
3) Hasta zorunlu haller dışında; 3 aylık aralıklarla tedavinin başlandığı merkeze kontrole gelecek, tedavi altında büyüme hızı altı ay aralıklarla değerlendirilecek, tedavinin devamı ya da sonlandırılması belirtilen kriterlere göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibince değerlendirilecektir.
4) Bu hastalara en fazla 3 aylık ilaç verilebilecektir.
5) Uygulama kriterleri hastanın aktif ilaç kullandığı süre esas alınarak değerlendirilecektir.
d) Sonlandırma Kriterleri
1) Epifiz hattı kapandığında,
2) Yıllık büyüme hızı 5 cm. ve altında olduğunda,
3) Boy uzunluğu kızlarda 1, 55 m.ye erkeklerde 1, 65 m.ye ulaştığında,
tedavi sonlandırılacaktır.
4) Tedavi esnasında boy 25. percentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.
e) Reçeteler Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır.
B) Erişkinlerde;
1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.
2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:
a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.
b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir
3) Hipofiz hormonlarından(Prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa İnsülin Tolerans Testi tercih edilmelidir.) tanı için yeterlidir.
4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L�den küçük olması gereklidir.
5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, Üniversite Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji Bölümleri ile Endokrinoloji kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.
6) Reçeteler Erişkin Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır.
Madde 20 -Demans Hastalığında İlaçların Kullanım İlkeleri:
Demans İlaçları, kısa kognitif muayene ile demans saptanan hastalarda bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilecektir.
Madde 21 - Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri:
Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.
Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer tabiplerce de kullanılabilecektir.
Madde 22 - Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri:
Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara resmi sağlık kurulu raporuyla kullanılabilir.
Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında Resmi sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporu ile malign hastalara, kısa barsak sendromuna, oral veya tüple beslenemeyen hastalara verilebilir.
Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün Talimatta belirtildiği şekilde grubu veya ticari ismi, beden kitle indeksi, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır.
Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 6 ay süreli olabilecektir Kronik nörolojik hastalıklarda ürün kullanımı için verilen rapor süresi 1 yıl olabilecektir. İlaçlar en fazla iki aylık miktarda verilecektir.
Metabolik ve Enzim bozukluğu olan hastalara verilen mamalar bu hüküm dışında olup, bu bölümün 31. maddesine göre verilecektir.
Madde 23 - Eritropoietin ve Türevi Preparatların Kullanım İlkeleri:
a) Eritropoietin ve Türevi içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
1) Eritropoietin tedavisinin başlangıcında ve idamesinde; hastanın resmi sağlık tesislerinde Serum Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit tetkikleri yapıldıktan sonra, varsa Erişkin veya Çocuk Nefroloji Uzman tabibinin, bulunmadığı taktirde İç Hastalıkları veya Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hastanın reçetesi bu rapora göre düzenlenecek ve raporun bir örneği reçeteye eklenecektir. Reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır. Eritropoietin reçetelerine hastaların kiloları (kuru ağırlık) yazılacak kg başına uygulanacak Eritropoietin miktarı ve hastanın Hemoglobin ve Hemotokrit değerleri reçetede belirtilecektir.
Hemotokrit değeri % 27 (yirmi yedi)�nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 (dokuz) gr/dl �nin üstünde olacaktır. Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30�un altına düştüğünde Erişkin veya Çocuk Nefroloji uzman tabibinin kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir.
Tedaviye başlangıç dozu:
Eritropoietin için, 50-150 IU/kg/hafta,
Darbopoietin için, 0.25-0.75 mcg/kg/haftadır.
2) Hemotokrit değeri % 30 (otuz)'a ve Hemoglobin değeri de 10 (on) gr/dl �ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve hemotokrit değeri % 33 (otuzüç)�ü aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir.
İdame dozu:
Eritropoietin için, 25-75 IU/kg/hafta,
Darbopoietin için, 0.13-0.35 mcg/kg/haftadır.
3) Hastanın tedavi öncesi yapılan muayenesinde aşağıdaki belirtilerin saptanması durumunda hastaya Eritropoietin uygulanmayacaktır.
- Demir eksikliği (TSAT <%20 ve/veya ferritin <100 µg/L)
- Kan kaybı
- Hemoliz
- Kronik enfeksiyon
- Alüminyum toksisitesi
- Sekonder hiperparatiroidi
- Ciddi tıkayıcı periferik arter hastalığı
- Regüle edilemeyen hipertansiyon
- Arterio-venöz fistül trombozu
- Konvülsiyon
- Kemik iliğini infiltre eden durumlar
4) İlaç uygulaması sigortalının tedavi ve izlem gördüğü merkezde yapılacak ve gerekli kayıtlar, ilgili merkezce tutulan dosyalara işlenecektir.
5) Eritropoietin direnci (3 ay boyunca tedavide kullanılan Eritropoietin dozu 150 U/kg olduğu halde kan değerlerinde değişme olmaması Eritropoietin direnci olduğunu gösterir) durumunda tedaviye devam edilmeyecektir.
6) Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılabilmesi için resimli bir karne verilecektir.
Bu karnede hastanın; tanısı, hematokrit, hemoglobin, serum demir ve demir bağlama bulguları, kullanılacak ilacın adı, birim dozu, kullanma süresi ve kullanım dozu ile her defasında verilen Eritropoietin preparatının adı ve miktarı ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacaktır.
7) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır.
b) Eritropoietin ve Türevlerini İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı;
1) Eritropoietin ve Türevleri İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliği dışında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlarında ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallarla resmi sağlık tesislerinde düzenlenen Erişkin veya Çocuk Hematoloji veya Onkoloji uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır.
2) Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: resmi sağlık tesislerinde düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, doğum ağırlığı 1500 gr.�ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.
c) Eritropoietin ve türevlerinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 6 aylık olabilecektir.
Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir.
d) Eritropoietin ve türevleri endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Madde 24 - Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları:
Tanı Kriterleri;
Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidaze) belirlenerek, enzimatik tanı konulacak veya Mutasyon analizi yurt içinde resmi bir sağlık kurumunda yapılacaktır.
Enzim tedavisine başlama kriterleri;
1 - Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri
- Tip I (Non Nöronopatik Form)
- Tip III (Kronik Nöronopatik Form) dür.
- Tip II (Akut Nöronopatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.
2 - Hastalığın tanısı, Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin de yer aldığı bir Sağlık Kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Tedavi Kriterleri;
Hastanın tedavisi Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin yer aldığı resmi sağlık kurulu tarafından düzenlenecek rapor esasları doğrultusunda, hastayı sevk eden birim tarafından yapılacaktır. Tip I ve Tip III için aşağıdaki kriterlerden herhangi biri mevcut olan hastalar:
Tanısı 5 yaş altında konulan hastalar (Tip II hariç)
Hepatosplenomegali ile birlikte hipersplenizm bulguları olan hastalar (Hb<9 gm, BK<3000, Plt<50000) veya Karaciğer Fonksiyon Testi bozukluğu
Semptomatik anemi (diğer nedenler ekarte edilip)
Kemik tutulumu (X-Ray, MRI veya CT ile gösterilmiş lezyon veya akut ağrı krizi)
Akciğer tutulumu
Ağır büyüme geriliği
Moleküler tanı yapılabilirse: Ağır genotipi (N370S/N370S dışında) olan hastalarda yukarıdaki bulgular daha hafif olsa da verilebilir (asemptomatik olmayacak)
2. Tip II (Akut Nöronopatik Form) ve Nörolojik bulgusu olanlarda Alfa Galactosidase tedavisi uygun değildir.
3. Enzim preparatı reçeteye Çocuk ve Erişkin Metabolizma veya Gastroenteroloji Uzman Tabiplerince 3 ayı aşmayacak miktarda ve hastanın tedavisini yürüten merkez tarafından yazılacak ve ilaçlar hastaya 1�er aylık miktarda verilecektir.
4. Kullanım dozu iki haftada bir 30-60 U/kg olup, bu tedavi klinik koşullarda uygulanacaktır.
Tedavinin Kesilmesi;
1 - Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur.
2 - Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.
3 - Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi kriter/kriterlerindeki düzelme durumu dökümante edilecektir.
4 - Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri Talimatta yer alan tedavi kriterlerine göre değerlendirilecektir.
5 - Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).
Madde 25 - Glokom İlaçları:
Glokom ilaçları ile tedaviye Göz Hastalıkları Uzman tabibi tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzman tabibinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.
Madde 26 - Hiperimmun Gamaglobulinler ve RSV immunglobulini:
a) Resmi ve sözleşmeli sağlık tesislerinde yatan hastalara hastalığın tanısı ve kullanılan Hiperimmunglobulinin dozu ve ne kadar süre kullanılacağını belirten resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilecektir.
Hepatit B, Tetanoz, Kuduz immun serumları, hayati önemi haiz olduğundan enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi veya bunun bulunmadığı durumlarda tedaviyi yapan tabip tarafından birim amiri onayıyla verilebilecektir.
b) Palivizumab etken maddesini içeren ilaçlar, 35 haftanın altında doğan ve bronkopulmoner displazi tanısı almış 12 aylıktan küçük bebeklere Yeni doğan uzman tabibi bulunan resmi sağlık kurumlarında bu tabibin yer aldığı ve ilacın dozu, süresi ve kullanım aralığını belirten rapora dayanılarak,
Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar kullanılabilir. Reçeteler Yeni Doğan veya Çocuk Hastalıkları Uzman tabiplerince düzenlenir.
Madde 27 - Human Albumin Verilme İlkeleri:
Resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören sigortalılara Human Albumin preparatları albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman tabip imzasıyla verilebilir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir.
Dializ tedavisi gören hastalarda Human Albumin preparatları doz, tedavi ve kan albümin seviyesinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır.
Madde 28 - İnterferon Kullanım İlkeleri:
a) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri;
1) Kronik viral hepatitlerde Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi bulunan resmi sağlık tesislerinde bu uzman tabiplerden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen kriterlere göre uygulanacaktır.
2) Kronik Hepatit B'de 3-6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik Hepatit-B�li hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 6 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
3) Kronik Hepatit C�de ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, Anti HCV ve HCV RNA�sı pozitif histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara Ribavirinle kombine uygulanır.
Ancak Ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon monoterapisi uygulanacaktır.
Gerek monoterapide gerekse Ribavirin + İnterferon kombine tedavisinin 3. - 4. ayında tedaviye cevap alınamaması halinde tedavi sonlandırılacaktır.
Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.
4) Hepatit-D�de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 1,5 katından fazla, Anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik Hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır.
Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
5) Pegile İnterferonların kullanım ilkeleri;
3.maddede belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız 18 yaşın üzerindeki hastalarda, naive kronik Hepatit-C vakalarında ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.
Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir.
Madde 29 - Kanser İlaçları Verilme İlkeleri:
a) Resmi sağlık tesislerinde kemoterapi yapılacak kanserli hastalara Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda, kür tedavisi uygulanıyor ise kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.
Ancak; Hormonlar ve Hormon Antagonistleri ile Maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle resmi sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.
Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde Talimatın 4-e Maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.
c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.
Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.
Madde 30- Klopidogrel kullanım ilkeleri:
Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda kullanılabilir.
Koroner veya periferik stent uygulanan hastalarda toplam 6 ayı geçmemek üzere, kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.
Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında resmi sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla toplam 9 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. Nüks vakalarda ilaç kullanım süresi yeniden başlatılabilir.
Asetilsalisilik asit alerjisi veya major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzman tabibince belirlenmesi ve Resmi Sağlık Tesislerinde düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde ve en fazla 1 yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilerek; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda ve Kardiyoloji, İç hastalıkları, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi ve Hematoloji Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.
Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzman tabip tarafından yazılabilecektir.
Madde 31 - Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Malabsorbsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar:
a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak; Doğuştan metabolik hastalığı olan hastaların kullandıkları özel mamalar ile bu hastalık nedeniyle besleme desteği alınması gereken modüler ürünler,
Enzim bozukluğu olan kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların kullandıkları özel mamalar,
İki yaşına kadar inek sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel (başlangıç ve devam) mamaları,
Resmi sağlık tesislerince düzenlenen, tanı ve tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren resmi sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla verilebilir.
Metabolik enzim bozukluğu olan hastalıklarda tanı metabolizma uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde konulacak ve hastalığın tanısı, kullanılacak ilaçların cins, kullanım dozu ve süresi metabolizma uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilecektir. Tedavinin devamı bu rapora dayanılarak mahallinde Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince yapılabilecektir.
Tanıya ait Metabolizma Uzman Tabibinin yer aldığı rapor hasta tarafından muhafaza edilecek, rapor süresinin bitiminde yeni rapor bu rapora dayanılarak Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince de düzenlenebilecektir.Hasta istenildiği zaman tanıyı belgeleyen bu raporu ibraz etmek zorundadır.
Bu tür mamaları kullanan hastalara resimli bir mama karnesi verilecek ve bu karneye de tanıya ait raporun tarih, sayısı ve verildiği sağlık tesisinin adı yazılacaktır. Her mama alışı karneye işlenecektir.
Bu grup hastaların tedavisi için gereken unlar da mamalarda olduğu gibi aynı şekilde verilecek ve karneye işlenecektir. Ancak, mamul ürünler (makarna, bisküvi v.b) bu kapsamın dışındadır.
b) Çölyak Hastalığında; özel formüllü unlar ve mamul ürünler, Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar ve mamul ürünler, bu uzmanlar veya Çocuk ve İç hastalıkları Uzman tabiplerince de ayda en fazla 5 kg (5 kg�ın en fazla 2 kg�ı mamul ürün olabilecektir) hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecektir.
Madde 32 - Multiple Skleroz Hastalığında Beta interferon ve Copolimer-I Kullanım İlkeleri:
Hastalarının seçiminde uygulanacak kriterler:
a) Hastaya klinik ve laboratuvar olarak kesin Multipl Skleroz tanısı konulmuş olması,
b) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi,
c) Olguların Remitting-Relapsing veya sekonder progresif türü olması,
d) Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkikinde altı ay içerisinde plakların volümü veya sayısında artışın belirlenmesi,
e) İki yıl içerisinde en az iki atak geçirmesi, yeni vak'alarda ise bir yıl içerisinde iki atak geçirmiş olması,
gerekmektedir.
İlaç Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Nöroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Reçeteler Nöroloji uzman tabibi tarafından yazılacaktır.
Tedavi için gerekli ilaçların Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uygulanması esas olmakla birlikte gerekli durumlarda hastaya uygulama ile ilgili eğitim verildikten sonra ilaçlar bir aylık dozu aşmayacak şekilde verilebilir.
Madde 33 - Osteoporoz ilaçlarının kullanım ilkeleri:
Aşağıdaki hasta gruplarında Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) resmi kuruluşlarca sağlık kurulu raporu düzenlenecek, düzenlenen raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir.
Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen �T�değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,
Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen �T� değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,
Osteoporozla veya kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen �T� değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,
DEXA yöntemi ile belirlenmiş KMY değeri yok ise, Total KMY ölçümü esas alınarak ölçümde �T� değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,
kullanılacaktır.
KMY ölçümleri Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları veya sözleşmeli kuruluşlarda yapılacaktır. Ayrıca, hastanın kendi olanakları ile yaptırdığı ve bir ayı aşmamış DEXA yöntemiyle yapılmış KMY ölçümleri de değerlendirmeye alınacaktır.
Osteoporoz tedavisinde kullanılan Bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları, Resmi Sağlık Tesislerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına göre uzman tabiplerce yazılacak ve rapor süresi bir yıl olacaktır.
Madde 34 - Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçların Kullanılma İlkeleri:
Yukarıda belirtilen hastalıklarda, Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır.
a) Resmi Sağlık Tesislerinde:
1) Bu grup hastaların takibi için �Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesi ve Ovulasyon İndüksiyonu Konseyi� kurulacaktır.
Ovülasyon İndüksiyonu Konseyi;
1.1) Eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerinde l Profesör veya klinik şefi veya Doçent ile 2 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabiplerinden,
1.2) Eğitim hizmeti vermeyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının bulunduğu Resmi Sağlık Tesislerinde baştabip yardımcısı ve 1 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibinden oluşacaktır.
2) Bu konsey tarafından hastalığın tanısı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir. Eğitim hizmeti vermeyen Resmi Sağlık Tesislerinde 3 siklusta cevap alınamazsa, hasta eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerine sevk edilecektir.
3) Tedavinin takibi Ovülasyon İndüksiyonu ünitesinde bir kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibi tarafından yapılacaktır.
Hastanın her başvurusunda bir tedavi için gereken parenteral ilaç miktarı reçeteye yazılacaktır.
4) Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesinde her hasta için dosya açılacak, tedavi ve ilaç uygulaması ile ilgili her türlü bilgi dosyada bulundurulacaktır.
5) Tedavi en fazla 6 siklus sürecektir.
b) Katkı Payı Alınması;
Paranteral ilaçlar mutlaka ayaktan tedavide verilecek ve ilaç katkı payı ödenecektir.
Madde 35 - Solunum Sistemi İlaçları Kullanım İlkeleri:
Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.
Astım tedavisinde;
Formeterol, Salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Alerji, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.
Montelukast, Zafirlukast, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.
KOAH tedavisinde;
Formeterol, Salmeterol ve Tiotropium, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi , İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.
Formeterol ve Salmeterol�ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabibin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yapılabilecektir.
c) Alerjik Rinit tedavisinde ;
Montelukast ve Zafirlukast KBB, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.
Madde 36 - Tüberküloz Hastalığı:
Tüberküloz tedavisi tedaviyi düzenleyen tabipler tarafından hazırlanan şemaya göre yürütülecektir.
Reçetelere tedavi şemasının düzenlendiği sağlık tesisinin adı ve şemayı düzenleyen tabibin adı veya varsa sağlık kurulu raporunun gün ve sayısı, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılacaktır.
Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kurumca duyurulan mevzuat hükümlerine aynen uyulacaktır.
Madde 37 - Epilepside Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri:
Gabapentin, Lamotrigin, Topiramat, Vigabatrin, Levatiresetam ile tedaviye Nöroloji uzman tabibi veya Pediatrik Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından başlanacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.
Madde 38 - Levosimendan Kullanım İlkeleri:
Akut kalp yetmezliği , dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan hastalara;
- Hastane eczanesinden temin edilerek (reçeteye yazılarak hastaya hariç eczanelerden aldırıldığı taktirde, reçete bedeli hastane faturasından düşülecektir.),
- İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde ve hastaya kullanılacak ilacın miktar ve süresinin belirtildiği kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabiplerinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
- Sadece kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabipleri tarafından,
kullanılabilecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlaç Kullanımına İlişkin Özel Düzenlemeler
Madde 39 -
a) Tabloda yanında �A� kaydı bulunan antibiyotikler, yatan hastalara kullanılacaktır. Ayakta yapılan tedavilerde, reçeteye yazılmayacaktır.
Ancak;
- Kanser hastalarında,
- Tüberküloz hastalarında,
- Bronşektazide, pnömonide,
- Diyaliz tedavisi gören ve kronik böbrek hastalarında, Nefrotik Sendromda,
- Osteomiyelitte,
- Tromboflebitte,
- Kistik fibroziste,
- Antibiyotik kullanımı gerektiren immun bozukluğu olan hastalarda,
- Kronik karaciğer hastalıklarında,
- Diyabetli hastalarda,
- Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda,
- Orbital Sellülitte
- Yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde,
kültür ve antibiyogram aranmaksızın reçeteye yazılacak, tanı, doz ve kullanım süresi ilgili branş uzman tabibin elyazısı ile reçetede belirtilecektir.
b) Antibiyotiklerden yanında (AA) işareti bulunanlar, yatarak tedavide, kültür antibiyogram sonucu yalnızca bu antibiyotiklere duyarlı olduğunun belirlenmesi durumunda yazılabilecek ve duyarlı antibiyotikler içinde tedavi maliyeti en düşük olan antibiyotik seçilecektir. Kültür antibiyogram sonucu tabelaya eklenecektir. Antibiyogram yapılması mümkün olmayan kapalı enfeksiyonlarda ilgili uzman tabibinin el yazısı ile tabelaya vereceği ön tanı ve lokalizasyon belirtilerek �kapalı enfeksiyondur� ibaresine dayanılarak yazılabilecektir.
Kapalı enfeksiyon: Kültür dışı tanı yöntemleriyle enfeksiyonun yeri ve varlığı saptanmış ancak, etkeni saptamak için kültür örneği alınması olanaksız olan veya invazif girişim gerektiren lokalize enfeksiyonlardır.
Ancak; yanında (AA) işareti bulunan bu antibiyotiklerin oral ve intramusküler formları yukarıda belirtilen hastalıklarda ayaktan tedavide uzman tabip tarafından verilebilecektir. Bu grup antibiyotiklerin intravenöz formları ayaktan tedavide yukarıda belirtilen hastalıklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde verilmeyecektir.
Yatan hastalarda antibiyogram sonucu gelinceye kadar olan dönemde ampirik olarak başlanan antibiyotiğin diski antibiyograma ilave edilecek ve bu durum antibiyogram talep formunda bildirilecektir.
Yanında (AA) işareti bulunan antibiyotikler profilaktik olarak kullanılmayacaktır.
Madde 40 - EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı):
Bu antibiyotikler, Çocuk veya erişkin enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU�nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İlgili branş uzman tabibi tarafından başlanabilir. Ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından, EHU�nun olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzman tabibi tarafından onaylanması zorunludur.
Madde 41 - APAT (Ayaktan Parenteral Antibiyotik Uygulaması):
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren �APAT� ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT�a uygun olduğunu belgeleyen EHU�nun da içinde bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu ile KY
Madde 42 - Tabloda �KY� kaydı bulunan antibiyotikler herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecektir.
Madde 43 - Listede yanında �E� kaydı bulunan ilaçların kullanımında uygulama hakkındaki genel yazıda belirtilen gereklilikler de yerine getirilecektir.
Madde 44 - Listede yanında �F� kaydı bulunan ilaçlar yatarak ve ayaktan tedavide; Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen Hematoloji Uzman tabibinin imzasının bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak;
a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi,
b) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmediği taktirde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Hemofili İzlem Karnesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili İzlem Karnesine yazılarak verilecektir.
Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması halinde, Hemofili Kimlik Kartı ve Hemofili İzlem Karnesinin mevcut olmaması veya bu belgeler mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde, ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun tabibin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.
Hastanın acil durumda sağlık tesislerine başvurması halinde en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hasta hematoloji uzman tabibinin bulunduğu tam teşekküllü bir resmi sağlık tesisine sevkedilecektir.
Madde 45 - Listede yanında �H� kaydı bulunan ilaçlar ventilatör cihazı olan ve kan gazları ölçülebilen kliniklerde laboratuvar verileri doz ve kullanım süresini gösteren resmi sağlık kurumlarında ise en az beş uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır.
Madde 46 - Listede yanında �K� kaydı bulunan ilaçlar ayakta tedavi gören hastalara reçete ile verilemeyecek, yalnızca yatan hastalara kullanılacaktır.
Ancak listede yanında �klinik koşullarda uygulanacaktır� kaydı bulunan ilaçlar hastalara sağlık tesislerinde uygulanacak,hasta tedavi yapan tabibin uygun gördüğü sürede gözlem altında tutulacaktır.Bu tedavi için hastaya yatış işlemi yapılması zorunlu bulunmamaktadır.
Madde 47 - Listede yanında �Ke� kaydı bulunan ilaçlar kemoterapi ve radyoterapi gören hastalara resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen günlük doz ve kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılacaktır.
Madde 48 - Listede yanında �R� kaydı bulunan ilaçlar hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık Kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.
Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.
İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç ilgili uzman tabipce yazılacaktır.
Bu konuda Talimattaki özel düzenlemeler saklıdır.
Madde 49 - Listede yanında �U� kaydı bulunan ilaçlar ayaktan tedavide uzman tabiplerce reçeteye yazılacaktır.
Ancak, sözkonusu ilaçların kullanımı resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülmüş ise tedavinin devamı için gereken ilaçlar; reçetenin arkasına resmi sağlık kurulu raporunu düzenleyen birimin adı ile rapor gün ve sayısının, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılması koşuluyla; diğer tabiplerce de verilebilecektir.
Madde 50 - Listede yanında �Z� kaydı bulunan ilaçlar, aşağıda belirtilen kriterlerin bulunması halinde Endokrinoloji uzman tabibinin de bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından da reçete edilebilecektir.
- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.
- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) >30 kg/m2 olmalıdır.
- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.
İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır.İlaçlar birer aylık verilecektir.
Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5�inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.
Madde 51 - Listede yanında �*� işareti bulunan ilaçlar, uyuşturucu madde içerdiği için reçeteye yazımında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen doz aşılmayacaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Düzenlemeler
Madde 52 - Test Amacıyla Kullanılan İlaçların Verilme İlkeleri:
Bir hastalığın tanısına yönelik test amacıyla kullanılacak ilaçlar reçeteye uzman tabiplerce yazılacak ve hangi nedenle yazıldığı reçetede belirtilecektir. İlacın yanında özel bir kullanım koşulu (�R� vb) varsa bu koşul aranmaksızın verilecektir.
Madde 53 - Pansuman Malzemesi Verilme İlkeleri:
Pansuman malzemesi ayaktan tedavi edilen hastalara verilemez. Ancak yatalak hastalarla sağlık tesislerine ulaşım olanakları kısıtlı kronik fistülize vak'alarda resmi sağlık kurulu raporlarına dayanılarak antiseptik solüsyon, serum fizyolojik, flaster, gazlı bez gerekli miktarda yazılabilir.
Madde 54 - Proflaktik Antibiyotik Kullanımı:
Proflaktik antibiyotik kullanımı esasları ünitenin koşulları ve tıbbi gereklilikler göz önüne alınarak, İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı doğrultusunda düzenlenir.
Profilaktik antibiyotik kullanımı tercihen 24 saat uygulanır. Özellikli ve süresi uzayan ameliyatlar ile immunosupresif alan hastalarda bu süre 72 saate kadar uzatılabilir.
Madde 55 - İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar
�İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesi� bu Talimata eklenmiştir. (Ek:5)
Sözkonusu listede kayıtlı ilaçlar, Kurum mevzuatına uygun Sağlık Bakanlığı�na bağlı sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporuna dayalı olarak, katkı payı alınmaksızın sigortalılara verilecek ve bu Talimatın İkinci Bölüm, Madde 7�de yer alan hükümlerine göre reçeteye yazılabilecektir.
Bu konudaki özel düzenlemeler saklıdır.
Madde 56 - Sağlık Bakanlığı tarafından ara ürün kapsamına alınan ürünler reçetelere yazıldığında da verilebilecektir. Talimatta bu ürünler için bir koşul belirlenmiş ise kullanımda bu koşula aynen uyulacaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Yeni Ruhsat Alan İlaçlara
İlişkin İlkeler
Madde 57 - Bu Talimatın Jenerik ve Genel ile Ticari İsimle Listeye Giren İlaçlar ile Enteral Beslenme ürünleri bölümünde yeralan ürünler ruhsat tarihi Talimatın yayım tarihinden önce olmak koşuluyla; bu Talimat kapsamındadır.
Bu Talimatın yayım tarihinden sonra ruhsat veya Sağlık Bakanlığından ithal izni almış olup bu Talimatta yer alan ilaçların eşdeğerlileri ve Kurumca şahsi tedavi için yurtdışından ithal edilen ilaçların yurt içinde piyasaya verilmesi durumunda firma Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurur ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra ilaç Liste dahili olur.
Ancak Talimatta eşdeğerlisi bulunmayan ilaçlara ve Talimatta yer alan ilaçların efervesan formlarına ilişkin işlemler, Genel Müdürlükçe yürütülür.
Kanser ve HIV Enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve bu Talimatta bulunmayan ilaçlar Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçici olarak Talimat kapsamına alınabilir.
Hayati öneme haiz olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bu Talimat kapsamında bulunmayan ilaçlar şahsi tedavi için yurtdışından getirilebilir.
Madde 58 - Genel Hükümler
a) İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı
1) Jenerik ve Genel isim altında toplanan ilaçlar (Ek: 1),
2) Antibiyotik tablosu (Ek:2)
3) Ticari ismi ile yer alan ilaçlar (Ek: 3),
4) Enteral Beslenme Ürünleri (Ek:4),
5) İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar (Ek: 5),
olmak üzere beş bölüm halinde düzenlenmiştir.
b) Listede gerek jenerik ve genel isimle ve gerekse ticari isimle yeralan ilaçların yanında bir kayıt yoksa bütün farmasötik şekilleri ile C, Plus, Forte, SRO, Suractive v.b. formları listeye girmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 59 - Bu Talimat hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60 - Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.
Ek: 1
JENERİK VE GENEL İSİMLERİYLE LİSTEYE GİREN İLAÇLAR
A.C.T.H. (Tabii ve Sentetik)
Adrenalin ve Noradrenalin
Allopurinol
Amonyum Klorür
Anabolizanlar
Analjezikler, Nonsteroid Antiinflamatuvar ve Antiromatizmal İlaçlar
(Topik formları dahil)
Salisilatlar
Asetil Salsilik Asit
- Değişik tuzları, tampon maddeler ve Kafein ile kombine şekli dahildir.
C Vitamini ile Kombine Efervesan şekilleri yalnızca çocuklarda Akut Romatizmal Ateş vakalarında rapora dayanılarak verilebilecektir.
Sodyum salisilat
Paranaminofenol türevleri
Asetaminofen (Parasetamol)
- Kafeinle kombine şekilleri dahil, diğer kombine ve efervesan şekilleri hariçtir.
Diflunisal
Propasetamol
Pirazolon türevi ilaçlar
Aminoprin
Fenilbutazon
Metamizol sodyum (Dipiron) (Kombine şekilleri hariç)
Oksifenbutazon
Propifenazon (Parasetamol ve kafein kombinasyonları dahil)
Profenler (Fenil propionik asit türevleri)
Deksketoprofen
Fenbufen
Flurbiprofen
İbuprofen
Ketoprofen
Naproksen
Tiaprofenik asit
Fenilasetik asit türevleri
Diklofenak
Nabumeton
İndolasetik asit türevleri
Etodolak
İndometazin
Ketorolak trometamol
Tolmetin
Fenamik asit türevleri
Etofenamat (Kombinasyonları dahil)
Flufenamik asit
Mefenamik asit
Oksikamlar
Piroksikam
Piroksikam Beta-Siklodekstrin formları
Prokuazon
Tenoksikam
Lornoksikam
COX-2 İnhibitörleri (Bu ilaçların kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara uyulacaktır.) (U)
Meloksikam (U)
Nimesulid (Topik formları hariç diğer formları �U�)
Romatoit Artrite karşı kullanılan özel antienflamatuvar ilaçlar
Altın bileşikleri (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre)
Klorokin ve hidroksiklorokin
Leflunomid (R) (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre)
Orotioglukoz ve Orotiomat
Penisillamin
Sulfalazin
Opioid analjezikler
Tramadol
Uyuşturucu ilaçlar
- Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kapsamına aldığı ilaçlar (*)
Anestezikler (Kanser hastalarına rapora dayanılarak ayaktan tedavide verilebilir)
İnhalasyon Anestezikleri (K)
Halotan
Enfluran
İzofluran
Sevofluran
Desfluran
İntravenöz Anestezikler (K)
Tiopentalsodyum
Propofol
Ketamin
Etomidat
Opioidler
Morfin (R)
Petidin (R)
Alfentanil (K)
Sufentanil (K)
Fentanil (R)
Remifentanil(K)
Anestezide kullanılan Nöromusküler Blokaj Yapan Ajanlar (K)
Süksinilkolin
Pankuronyum
Vekronyum
Rokronyum
Mivakium
Atrakuryum
Sisatrakuryum
Lokal Anestezikler
Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar(K) (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü taktirde ayaktan tedavide de verilebilir)
Flumazenil
Opioid Antagonistler
Diğerleri (K) (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü taktirde ayaktan tedavide de verilebilir)
Droperidol
Midazolam
Anksiyolitikler ve Hipnotikler
Buspiron
Benzodiazepin Türevleri
Alprazolam
Diazepam
Klonazepam
Klorazepat di potasyum
Lorazepam
Medazepam
Zopiklon
Antiallerjik ve Antihistaminik İlaçlar
Akrivastin
Bamipin
Buklizin
Desloratadine
Difenhidramin
Dimetinden
Feksofenadin
Feniramin
Hidroksizin
Ketotifen
Klemastin
Klorfenoksamin
Loratadin
Mebhidrolin
Setirizin
Siproheptadin
Tedavi edici içerikli aşılar (Üçüncü Bölüm Madde 16 esaslarına göre)
Antiaritmikler
Klas Ia: Kinidin, Prokainamid, Disopyramid
KlasIb: Lidokain, Mexiletin
KlasIc: Propofenon
KlasII: Beta blokörler
KlasIII: Amiodaron, Sotalol
KlasIV: Diltiazem, Verapamil
Diğerleri: Digoksin, Adenosin
Antiastmatikler ve kronik obstrüktiv akciğer hastalıklarında kullanılan ilaçlar (Üçüncü Bölüm, Madde 35 esaslarına göre)
Solunum Sistemi İlaçları (Beta-2 agonisti bronkodilatatör ajanlar)
Formoterol (İnhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)
Salbutamol (İpratropyum ve inhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)
Salmeterol (İnhaler kortikosteroid kombinasyonları dahil)
Terbutalin
Teofilin grubu
Aminofilin (Teofilin) (Efedrin kombinasyonları dahil)
Uzun etkili teofilinler
Antikolinerjikler
İpratropyum bromür ( kombinasyonları dahil)
Tiotropium
Antiinfilamatuvar Ajanlar
Kromolin ve tuzları (Topik formları dahil)
Kromolin Sodyum
Nedokromil Sodyum
Lökötrien Reseptör Antagonistleri
Montelukast
Zafirlukast
Kortikosteroid Ajanlar
İnhaler kortikosteroidler (Beta-2 agonistleri ile kombinasyonları dahil)
Oral kortikosteroidler
Paranteral kortikosteroidler
Diğer ilaçlar
Diprofilin
Efedrin ve türevleri (Aminofilin kombinasyonları dahil)
Protokilol (Efedrin kombinasyonları dahil)
Antibiyotikler ve Antibakteriyeller
(Bu grup ilaçlar Ek:2 Tabloda belirtilen esaslara göre kullanılacaktır)
Antidepresanlar (Üçüncü Bölüm madde 13 esaslarına göre)
Trisiklik ve Tetrasiklik Antidepresanlar
Amitriptilin
İmipramin
Klomipramin
Maprotilin
Mianserin
Opipramol
Diğer antidepressanlar
Essitalopram
Fluoksetin
Fluvoksamin
Milnasipran
Mirtazapin
Moklobemid
Paroksetin
Reboksetin
Sertralin
Sitalopram
Tianeptin Sodyum
Venlafaksin
Trazodon
Antidiyabetikler ve Kan Şekeri Yükselticileri
Oral Antidiyabetikler
Akarboz
Glibenklamid
Glibornurid
Gliklazid
Glikuidon
Glimepirid
Glipizid
Klorpropamid
Metformin (Glibenklamid kombinasyonları dahil)
Nateglinid
Repaglinide
Rosiglitazon (U)
Hormonlar
Glukagon (U)
İnsulin (U)
Doğal ve Yapay tatlandırıcılar
Antidiyareyikler
Attapulgit (Alüminyum hidroksit ve pektin kombinasyonları dahil)
Difenoksilat (Atropin kombinasyonları dahil)
Furazolidon
Loperamid
Nifuroksazid
Oral rehidratasyon tuzu ve sıvıları
Antiemetikler
Dimenhidrinat
Domperidon
Granisetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı �Ke�) (Diğer hastalıklarda kullanımı �K�)
Meklizin (B6 vitamini kombinasyonları dahil)
Metoklopropamid
Ondansetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı �Ke�) (Diğer hastalıklarda kullanımı �K�)
Rhizoma Zingiberis
Trimetobenzamid
Tropisetron (Kemoterapi ve radyoterapide kullanımı �Ke�) (Diğer hastalıklarda kullanımı �K�)
Antiepileptikler
Barbeksaklon
Etosüksimid
Fenitoinler (Ampul formu �K�)
Fenobarbital
Gabapentin (Nöropatik ağrıda �R�) (Epilepside Üçüncü Bölüm Madde:37)
Karbamazepin
Klonazepam
Lamotrigin (Epilepside Üçüncü Bölüm Madde:37 esaslarına göre)
Levatirecetam Üçüncü Bölüm madde 37 esaslarına göre)
Okskarbazepin
Primidon
Topiramat (Üçüncü Bölüm Madde:37)
Valproik Asit ve Sodyum Valproat
Vigabatrin (Üçüncü Bölüm Madde:37)
Antiglokomlar Üçüncü Bölüm madde 25 esaslarına göre)
Apraklonidin
Asetazolamid
Betaksolol
Bimatoprost
Brimonidin tartarat
Brinzolamid
Dipifevrin
Dorzolamid (Timolol kombinasyonları dahil)
Karteolol
Latanoprost
Levobutonolol
Metipranolol
Pilokarpin
Timolol (Dorzolamid kombinasyonları dahil)
Travoprost
Antihelmentikler
Albendazol
Levamizol
Mebendazol
Niklozamid
Piperazin
Pirantel Pamoat
Pirivinium Pamoat
Tiabendazol
Antihiperlipidemikler
Fibrik Asitler
Fenofibrat (U)
Gemfibrozil (U)
HMG-CoA Redüktaz inhibitörleri
Atorvastatin (U)
Lovastatin (U)
Simvastatin (U)
Fluvastatin (U)
Provastatin (U)
Rosuvastatin (U)
Safra Asit Çözücüleri
Kolestramin (U)
Diğerleri
Ezetimib (U)
Niasin
Antihipertansif İlaçlar
Diüretikler
Tiazid grubu veya Tiazid benzeri ilaçlar:
Hidroklortiazid
Klortalidin ve Kombinasyonları
Mefrusid
Metiklortiazid ve Rezerpin Kombinasyonları
İndapamid
Kıvrım Dıüretikleri
Furosemid ve Kombinasyonları
Potasyum Tutucu Diüretikler
Amilorid Kombinasyonları
Spironolakton ve Kombinasyonları
Triamteren Kombinasyonları
Adrenerjik Nöron Blokörleri
Dezerpidin Kombinasyonları
Rezerpin ve Kombinasyonları
Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri ( Kombinasyonları dahil)
Asebutolol
Atenolol
Bisoprolol
Metoprolol
Nadolol
Nebivolol
Oksprenolol
Pindolol
Propranolol
Sotalol
Tertatolol
Esmolol (K)
Alfa-Beta Reseptör Blokörleri
Karvedilol (U)
Labetalol (U)
Alfa-Adrenerjik Reseptör Blokörleri
Alfuzosin (U)
Doksazosin
Prazosin
Tamsulosin (U)
Terazosin (U)
Santral etkili Sempatolitikler
Guafenesin
Metildopa
Direkt etkili Vazodilatörler
Hidralazin ve Kombinasyonları
Kalsıyum Antagonistleri (Kombinasyonları dahil)
Amlodipin
Barnidipin
Diltiazem
Felodipin
Isradipin
Lasidipin
Lerkonidipin
Nımodipin
Nifedipin
Nikardıpin
Nilvadipin
Nisoldipin
Nitrendipin
Verapamil (Trandolapril Kombinasyonları dahil )
Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibıtörleri ve Reseptör Blokörleri (Yanında �U� kaydı bulunanlar, kombinasyonları dahil U)
Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
Benazepril
Enalapril
Fosinopril
Kaptopril
Kinapril
Lisinopril
Moeksipril
Perindopril
Ramipril
Silazapril
Trandolapril (Verapamil kombinasyonları dahil)
Zofenopril
Angiotensin II Reseptör Blokörleri (Kombinasyonları dahil �U�)
İrbesartan (U)
Kandesartan (U)
Losartan (U)
Telmisartan (U)
Valsartan (U)
İmidazolin Reseptör Agonistleri
Rilmeniden (U)
Moksonidin (U)
Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Sodyum Nitroprusiat (K)
Antikoagülanlar
Heparin
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (Üçüncü Bölüm madde 21 esaslarına göre)
Warfarin
Antipsikotikler (Üçüncü Bölüm madde 13 esaslarına göre)
Amisülpirid
Asepromazin maleat
Duroperidol (K)
Flupentiksol
Fluphenazin
Haloperidol
Ketiapin
Klorpromazin
Klozapin (E) (R)
Melperon
Meprobomat
Mezoridazin
Olanzapin
Pimozid
Risperidon
Sülpirid
Thioridazin
Trifluoperazin
Ziprasidon
Zuklopentiksol
Antiserumlar
AntiTNF alfa ilaçlar (Romatolojide kullanımıÜçüncü Bölüm, Madde 11 b-c esaslarına göre)
İnfliksimab
Etanersept (Psoriyazis vulgariste kullanımı,Madde11-d esaslarına göre)
Adalimumab
Antitüberküloz İlaçlar
(Üçüncü Bölüm, Madde 36, bu gruptaki Antibiyotiklerin kullanımı Ek:2 esaslarına göre)
Etambutol (İzonikotinik asit hidrazidi ile kombinasyonları dahil)
Etionamid
İzonikotinik Asit Hidrazidi (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)
Klofazimin
Morfozinamid
Paraamino Salisilik Asit Tuzları
Pirazinamid
Protionamid
Rifabutin (Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi)
Rifampisin
Sikloserin
Tiyosemikarbazon ve türevleri
Tiasetazon
Antiviral İlaçlar
(Bu gruptaki Antiviral ilaçların kullanımı Ek:2 esaslarına göre)
Apomorfin (U)
Asetilkolin klorür
Atropin
Azelaik asit
Benzidamin ve kombinasyonları
Benzoil peroksit (Dibenzoil peroksit dahil)
Bifosfonatlar
Osteoporoz tedavisinde kullanılanlar (Üçüncü Bölüm madde 33 esaslarına göre)
Alendronat (R)
Etidronat (R)
Risedronat (R)
Maligniteye bağlı metastatik olgularda ve hiperkalsemide kullanılanlar
Klodronat (R)
Pamidronat (R)
Zoledronik asit (R)
Borik asit merhemi
Botulismus Antitoksini (Üçüncü Bölüm madde 17 esaslarına göre)
Botulismus Toksini (Tip A) (R) (Üçüncü Bölüm madde 18 esaslarına göre)
Bromokriptin (Uzun etkili formları �U�)
Büyüme Hormonu ; (Üçüncü Bölüm madde 19 esaslarına göre) (Bu hastalıklar dışında Kurum'ca verilmez.)
Çinko oksit merhemi
Danazol
Dekspantenol (Klorhekzidin kombinasyonları dahil, pastil ve losyon formu hariç)
Dipridamol
Doğuştan metabolik hastalıklarda kullanılan üçüncü bölüm 31. madde kapsamına giren ürünler
Diyaliz Solüsyonları
Hemodiyaliz solüsyonları
Peritondiyaliz solüsyonları
Dopamin (K)
Dobutamin(K)
D Penisilamin
Dutasterid (yalnızca Üroloji uzman tabiplerince yazılabilecek)
E.D.T.A. tuzları
Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar (Antiparaziterler)
Enfüzyon mayileri, eritici ampuller
Eritropoietin ve türevleri (Üçüncü Bölüm madde 23 esaslarına göre)
Esansiyel amino asit preparatları
(Bu formüldeki mamalar için Üçüncü Bölüm madde 22 esaslarına göre)
Fenilefrin
Florosein
Finasterid (U) (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç)
Fondaparinux (R) (Yalnızca yatan hastalarda Majör ortopedik cerrahi operasyonlarında Ortopedi uzman tabiplerince yazılabilecektir.)
Ginkgo glikozitleri (U)
Gözde kullanılan Viskoelastikler (K) (Beşinci Bölüm, Madde 56)
Gümüş sülfadiazin
Heksetidin
Histamin H-2 Reseptör Blokörleri (Efervesan şekilleri hariç) (Enjektabl formları �K�)
Famotidin
Nizatidin
Ranitidin
Simetidin
Hemostatikler
Hidrojen peroksit preparatları
Hyaluronidaz
Human Albumin (K) (Üçüncü Bölüm madde 27 esaslarına göre)
İhtiyol merhemi
İmmunglobulinler;
Bu gruptaki aşılar yalnızca Üçüncü Bölüm madde 16�da belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.
Yatan hastalara Üçüncü Bölüm madde 26�da belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.
Ayaktan tedavide �R� kaydı ile kullanılabilecektir.
Anti-Rh İmmunglobulini Üçüncü Bölüm madde 14�de belirtilen esaslarla kullanılabilecektir.
RSV İmmunglobulini (Üçüncü Bölüm Madde 26-b esaslarına göre)
İmmunosupressif ilaçlar (R)
İnterferonlar
Alfa � interferon (Kronik viral hepatitlerde Üçüncü Bölüm Madde 28) (Diğer hastalıklarda kullanımı �R�)
Beta � interferon (MS�de kullanımı Üçüncü Bölüm madde 32) (Diğer hastalıklarda kullanımı �R�)
Pegile İnterferonlar (Üçüncü Bölüm madde 28 esaslarına göre)
Diğerleri (R)
İrrigasyon solüsyonları (K)
İyotlu ve civalı antiseptik solüsyonlar
İzosorbit mono ve dinitrat
Kalsiyum ve Tuzları
Ampul formunda C vitamini ile kombine şekli dahil, tablet formunda C vitamini ile kombine şekilleri hariç)
D3 Vitamini, Metabolitleri, Magnezyum ve Çinko ile kombine şekilleri ve efervesan formları dahil
Kan Ürünleri
Bu gruptaki faktörler �F�
Antitrombin III (Üçüncü Bölüm madde 15 esaslarına göre)
Lokal Hemostatik olarak kullanılan ürünler yalnızca;
Hemofili hastalarının cerrahi girişimlerinde Çocuk veya Erişkin Hematoloji Uzman tabibi bulunan hastanelerde; tanısı, kullanılma nedeni ve miktarını açıklayan Çocuk veya Erişkin Hematoloji Uzman tabibinin de bulunacağı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
Diğer hastalarda;
Beyin Cerrahisi ve KBB ile ilgili; travmalar veya cerrahi girişimler neticesi oluşacak dura defektleri ile rinore tedavisi ve kohlear implant kullanımında,
Gastrointestinal Fistül ve Gastroduodenal Perforasyonda,
Travmatik veya iatrojenik dalak ve karaciğer yaralanmalarında,
Ürolojik cerrahi girişimlerde:parsiyel nefrektomilerde ve radikal cerrahilerde ,
verilebilecektir.
Kalsitonin (R)
Kanser ilaçları (Antineoplastikler) (Üçüncü Bölüm madde 29 esaslarına göre)
Alkilleyici ilaçlar
Aziridin (Tiotepa)
Busulfan
Dakarbazin, Prokarbazin
Estramustin
Hegzametil melamin
İfosfamid
Karmustin
Klorambusil
Lomustin, Fotemustin
Mekloretamin (Mustin)
Melfalan
Siklofosfamid
Temozolomide
Antimetabolitler
Folik asit analogları
Metotreksat
Raltitreksed
Pemetreksete
Pirimidin analogları
Florourasil
Gemsitabin
Kapesitabin
Sitarabin (Sitosin arabinosid)
Pürin analogları
Fludarabin
Merkaptopürin
Tegafur ve urasil kombinasyonu
Tioguanin
Bitkisel Kaynaklı İlaçlar
Vinka Alkaloidleri
Dositaksel
Etoposid
İrinotekan
Paklitaksel (Ticari isimlerinde sadece Sağlık Bakanlığı�nca onaylanmış endikasyonlarda kullanılacaktır.)
Topotekan
Vinarelbin
Vinblastin
Vinkristin
Sitotoksik Antibiyotikler
Bleomisin
Daktinomisin
Daunorubisin
Doksorubisin
Pegile Lipozomal Doksorubisin
Epirubisin
İdarubisin
Mitoksantron
Mitomisin
Platin türleri
Karboplatin
Okzaliplatin
Sisplatin
Enzimler
Asparaginaz
Hormonlar ve Hormon Antogonistleri
Kortikosteroidler
Aminoglutemid ve diğer aromataz inhibitörleri
Aminoglutemid
Anastrozol
Eksemestan
Formestan
Letrozol
Progestinler
Medroksiprogesteron
Megestrol asetat
Gestonoron
Östrojenler
Dietilstilbestrol
Antiöstrojenler
Tamoksifen
Toremifen
Selektif Östrojen Agonisti
Raloksifen (R)
Antiandrojenler
Bikalutamid
Flutamid
Siproteron
Gn RH analogları
Buserelin (Kanser dışında kullanımı �R�)
Goserelin (Kanser dışında kullanımı �R�)
Leuprolid (Kanser dışında kullanımı �R�)
Triptorelin (Kanser dışında kullanımı �R�)
Protein Tirozin Kinaz inhibitörleri
İmatinib
Antineoplastik Yardımcı ajanlar
Folik Asit arttırıcılar
Kalsiyum Folinat (Folinik asit tuzları)
Üroprotektifler
Mesna
Tedavide kullanılan diğer ilaçlar
Aldeslokin
Altretamin
BCG Aşısı
Hidroksiüre
İnterferon
Korinobakteryum parvum
Prokarbazin
Rituximab
Somatostatin analogları
Trastuzumab
Klomifen
Klorheksidin (Benzidamin kombinasyonları dahil)
Kolşisin
Kontraseptifler
Kortikosteroidler (Glukokortikoidler, mineralokortikoidler) (Kortikosteroidli nazal preparatlar dahil)
Kortikosteroidli tek doz göz damlaları�K�
Ksilometazolin (Mentol Kombinasyonları dahil)
Laksatifler ve Pürgatifler
Bisakodil (Senne kombinasyonları dahil)
Fenolfitalein (Belladon kombinasyonları dahil)
Gliserin (Sorbitol kombinasyonları dahil)
Hint yağı
Laktitol
Laktuloz
Polietilen glikol (Makrogol) (Elektrolit kombinasyonları dahil)
Senne ekstresi (Sennozitler)
Sıvı vazelin (Parafin)
Sodyum fosfat ve sodyum hidrojen fosfat içerenler
Sorbitol (Kombinasyonları dahil)
Tartarik asit ve kombinasyonları
Lityum tuzları
Magnezyum oksit ve magnezyum hidroksit
Magnezyum sülfat ampul
Mesalazin
Metilfenidat (Çocuk ve Erişkin Psikiyatri ile Çocuk ve Erişkin Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır)
Mukolitikler, Ekspektoranlar
Ambroksol
Asetil sistein (Efervesan şekilleri ve Topik formları dahil)
Bromheksin
Erdostein
Karboksi sistein (Karbosistein)
Nitrofurazon
Oksalamin Sitrat ve Fosfat
Oksimetazolin
Papaverin
Paranteral beslenme ürünleri (Üçüncü Bölüm madde 22 esaslarına göre)
Passiflora ekstresi
Pentoksifilin
Pirasetam
Potasyum (fosfat tuzları) (K)
Potasyum Klorür ampul
Potasyum permanganat
Povidon iodin
Proton Pompası inhibitörleri
Lansoprozol
Omeprazol (Enjektabl formları �K�)
Pantoprozol (U) (Enjektabl formları �K�)
Esomeprazol (U)
Rabeprazol (U)
Prostaglandin preparatları
Radyofarmasötik Ürünler (Nükleer tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)
Radyoopak maddeler (İkinci Bölüm, Madde 8 esaslarına göre)
Raloksifen (R)
Riluzole (R)
Rivanol
Selegiline
Serum fizyolojik burun preparatları
Skopolamin ampul
Sodyum bikarbonat ampul
Somatostatin ve analogları (K)
Nesidioblastosis veya İnsulinoma, Karsinoid Tümörleri, Gastrinoma ve Akromegalide Ayaktan kullanımı �R�
Striknin
Suni gözyaşı (U)
Tiklopidin
Triptanlar
Eletriptan (U)
Naratriptan (U)
Sumatriptan (U)
Zolmitriptan (U)
Uyuşturucu ilaçlar
Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kapsamına aldığı ilaçlar (*)
Vazelin (Katı ve sıvı)
Vitaminler
Bu ilaçlar ancak bir hastalığın tedavisine yönelik olarak endikasyona yer verilmiş ise bu endikasyona bağlı olarak kullanılabilecektir.
Vitamin A (E, D, C vitaminleri ve Retinoitler)
Vitamin B12
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin Bı
Vitamin C (Efervesan ve vaginal tablet şekilleri hariç)
Vitamin D2
Vitamin D3 (Metabolitleri dahil)
Bunlardan:
Alfa Kalsidol (U)
Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanımında, reçeteye en son bakılan kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerleri yazılacak, PTH normal değerin 3 katının altında, CaxP düzeyi 55�in üzerinde ise verilmeyecek ve reçeteler ilgili uzman tabiplerce onaylanacaktır.
Kalsitriol (U)
Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanımında, reçeteye en son bakılan kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerleri yazılacak, PTH normal değerin 3 katının altında, CaxP düzeyi 55�in üzerinde ise verilmeyecek ve reçeteler ilgili uzman tabiplerce onaylanacaktır.
Kalsipotriol
Vitamin E (K) (Enjektabl Formları dışındakiler liste dışıdır.)
Vitamin K
Vitamin PP
Folik asit ve tuzları
Karnitin
Vitamin B1 ve B6, Kombinasyonları
Vitamin B1 , B6 ve B12 Kombinasyonları
Bekompleks vitaminleri (C vitamini ile kombine şekilleri dahil)
Multivitaminler ile multivitaminlerin mineral ve oligoelementlerle kombine şekilleri (Efervesan ve pastil formları hariç)
Bu ilaçlar ancak bir hastalığın tedavisine yönelik olarak endikasyona yer verilmiş ise bu endikasyona bağlı olarak kullanılabilecektir.
Gebelikte ve beş yaşa kadar çocuklarda kullanımı bu hükmün dışındadır.
Bunun dışında kalan, sadece beslenmeyi destekleyici, vücudun günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmayacaktır.
Bu liste 122 (yüzyirmiiki) ana kalemden ibarettir.
EK: 2
ANTİBİYOTİKLER
1. BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER 

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

A

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

A

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

A

8

Penisilin (Prokain, benzatin, kristalize, Pen V, fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

A

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

11

Tikarsilin

A

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

A

 

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

 

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

A

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

U

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

U

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

U

25

Sefditoren

U

26

Sefodizim

AA

27

Sefoperazon

AA

28

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

29

Sefotaksim

AA

30

Seftazidim

 EHU

31

Seftizoksim

AA

32

Seftriakson

AA+APAT (Dördüncü Bölüm Madde 41-a-b)

4. Kuşak Sefalosporinler

33

Sefepim

EHU

 

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

34

Aztreonam

AA

Karbapenemler

35

İmipenem

EHU

36

Meropenem

EHU

 

2. MAKROLİD, LİNKOZAMİD VE TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

37

Azitromisin

KY

38

Diritromisin

KY

39

Eritromisin

KY

40

Klaritromisin Oral

KY

40.1

Klaritromisin Parenteral

U

41

Roksitromisin

KY

42

Spiramisin

KY

43

Treoleandomisin

KY

44

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

45

Klindamisin

KY

46

Linkomisin

KY

C) TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLER

47

Doksisiklin

KY

48

Tetrasiklin

KY

49

Tetrasiklin � Nistatin

KY

50

Oksitetrasiklin (Polimiksin kombinasyonları dahil)

KY

3. AMFENİKOLLER

51

Kloramfenikol

KY

52

Tiamfenikol

KY

4.AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

53

Amikasin

U

54

Gentamisin

KY

55

İsepamisin

EHU

56

Kanamisin ve türevleri

KY

57

Neomisin ve kombinasyonları

KY

58

Netilmisin

U

59

Streptomisin

KY

60

Tobramisin

U

5.KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

61

Siprofloksasin oral

KY

61.1

Siprofloksasin parenteral

A

62

Enoksasin

KY

63

Levofloksasin oral

U

63.1

Levofloksasin parenteral

EHU

64

Norfloksasin

KY

65

Ofloksasin oral

KY

65.1

Ofloksasin parenteral

A

66

Pefloksasin Oral

KY

66.1

Pefloksasin Parenteral

EHU

67

Moxifloksasin oral

 U

67.1

Moxifloksasin Parenteral

AA

68

Lomefloksasin

KY

 

6. ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

A) ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER

 

69

Flukloksasilin

KY

70

Nafsilin

A

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

71

Vankomisin

EHU

72

Teikoplanin

EHU+APAT (Dördüncü Bölüm Madde 41-b)

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

73

Fusidik asit ve tuzları

U

74

Mupirosin

KY

 

6.     ANSAMİSİNLER

 

75

Rifabutin

(Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi)

76

Rifamisin

KY

77

Rifampisin

KY

 

7.      SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

78

Sulfisoxazole

KY

79

Sulfasetamid

KY

80

Sulfadiazin

KY

81

Sulfametoksipridazin

KY

82

Sulfametoksazol

KY

83

Trimetoprim

KY

84

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

 

 

 

9.ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

 

85

Metronidazol parenteral

KY

86

Metronidazol  (üre kombinasyonları dahil)

KY

87

Ornidazol

KY

88

Seknidazol

KY

89

Tinidazol

KY

 

10. DİĞER ANTİBİYOTİKLER

90

Basitrasin

KY

91

Fosfomisin

U

92

Kolistin ve türevleri

KY

93

Polimiksin B(Oksitetrasiklin kombinasyonları dahil)

KY

11. ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

94

Amfoterisin B (Klasik)

Üçüncü Bölüm madde 12 esaslarına göre

95

Kaspofungin

Üçüncü Bölüm madde 12 esaslarına göre

96

Flukonazol parenteral

A

96.1

Flukonazol oral ve diğer formları

KY

97

Itrakonazol

U

98

Ketokonazol

KY

99

Lipid Amfoterisin B

Üçüncü Bölüm madde 12 esaslarına göre

100

Lipozomal Amfoterisin B

Üçüncü Bölüm madde 12 esaslarına göre

101

Terbinafin

KY

102

Griseofulvin

KY

103

Sertakonazole

 

KY

104

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

105

Natamisin (Pimarisin)

KY

106

Mikonazol

KY

107

Oksikonazol

KY

108

İzokonazol

KY

109

Bifonazol (Üre kombinasyonları dahil)

KY

110

Fentikonazol

KY

111

Klotrimazol

KY

112

Naftifin

KY

113

Siklopiroks

KY

114

Sulkonazol

KY

115

Tiokonazol

KY

116

Tolnaftat

KY

117

Undesilenik asit ve çinko undesilanate

KY

 

12. ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

 

118

Abacavir

EHU+R

119

Amprenavir

EHU+R

120

Stavudin

EHU+R

121

Zalsitabin

EHU+R

122

İndinavir

EHU+R

123

Lamivudin150mg(Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU+R

124

Nevirapin

EHU+R

125

Ritonavir(Lopinavirkombinasyonlarıdahil)

EHU+R

126

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU+R

127

Didanosin

EHU+R

B) DİĞER ANTİVİRALLER

128

Asiklovir Oral

KY

128.1

Asiklovir Parenteral

A

129

Famsiklovir

U

130

Gansiklovir

EHU

131

Valasiklovir

U

132

Lamivudin 100 mg

R+ (Enfeksiyon Hastalıkları veya Gastroenteroloji uzman tabibi)

133

Ribavirin

R+ (Enfeksiyon Hastalıkları veya Gastroenteroloji uzman

134

Adefovir

R+ (Kronik Hepatit-B�de Lamivudine direnç gelişen hastalarda Enfeksiyon Hastalıkları veya Gastroenteroloji uzmanı tarafından yazılabilir)

135

Brivudin

U

136

Pensiklovir

KY

137

Oseltamivir

EHU(Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AİDS enfeksiyonu,splenektomi olanlar ve immünsüpressif tedavi alanlara bu hastalıklar resmi sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla)

138

Zanamivir

EHU(Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AİDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsüpressif tedavi alanlara bu hastalıklar resmi sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla)

 

13. ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR   (Üçüncü Bölüm Madde 36)

 

139

Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

KY

140

İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

KY

141

P-Aminosalisilik asit ve tuzları

 U

142

Pirazinamid

KY

143

Etionamid

U

144

Sikloserin

U

145

Tiasetazon

U

146

Morfozinamid

KY

147

Protionamid

U

148

Rifabutin

(Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi)

149

Rifampisin

KY

150

Streptomisin

KY

151

Klofazimin

U

 

 

 

14 . ÜRİNER ANTİSEPTİKLER

KY

15.  Antibiyotiklerin Topik formları bu hükümler dışındadır.

 

 

 

 

 

 EK 3
B-TİCARİ İSMİ İLE LİSTEYE GİREN İLAÇLAR
Actidem
Actifed
Actilyse (K)
Actinoma Jel (U)
Activelle (U)
Adant (R) (Klinik koşullarda uygulanacaktır) (Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji ve İmmunoloji Uzman tabipleri ve Diş Tabiplerince yazılabilir)
Aerodiol (U)
Aethoxysklerol
A-Ferin (Kapsül formu *)
Afro
Agen
Aggrastat (K)
Agnucaston
Akineton
Akrofolline
Aldara Krem (Yalnız Kadın Doğum,Üroloji ve Dermotoji uzman tabiplerince yazılabilir)
Algesal
Aljil
Allergodil
Allergoftal
Alma
Alomide
Alujel
Anapolon (R)
Androcur (U)
Angeliq (U)
Angiodel
Antabus (U)
Antepsin
Anti-asidoz
Anti-fosfat al
Anti-Potasium
Antibeksin
Antikoagülan Sitrat Dekstroz Çözeltisi (Klinik koşullarda uygulanacak)
Aricept (R) (Üçüncü Bölüm Madde 20 esaslarına göre)
Artos
Artu
Aseptol
Asidal
Asidopan
Asilon
Avmigran
Azo-Gantrisin
Azosilin
Balmandol
Bellergal
Ben-Gay
Benical
Benil
Benzamycin
Berko Zinco
Betacorton
Betaserc
Betnovate
Bismomagnesie
Blephamide
Bricanyl Expectoran şurup
Brodil
Broksin
Bronkar
Burnil
Buscopan
Butopan
Cabaser (U)
Cabral
Cafergot
Calcidine
Calgel
Cantabilin
Cathejell
Cebemyxine
Cetaflu
Cetrotide
Ovülasyon İndüksiyonunda konvansiyonel dozda kullanılmak üzere (Üçüncü Bölüm, Madde 34�e göre)
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Char-Flo Aqua
Cheno-Falk (U)
Choragon (U)
Cirrus
Clarinase
Climara (U)
Climen (U)
Climodien (U)
Codasel (*)
Coldeks
Colpermin
Colposeptine
Colpotrophine
Comtan (U)
Contractubex jel (U)
Copaxone (R) (Üçüncü Bölüm madde 32 esaslarına göre)
Cordarone (Ampul Formu �K�)
Cosmofer Iron Dextran (U)
Corsal
Crinone (U)
Cyclogest (U)
Cyclo-Progynova (U)
Cytotec
Daflon 500 (U)
Danitrin
Dank
Debridat
Defeks
Deflu
Deksan
Deksa-Rhina Sprey �N
Dentinox
Deponit-5
Depo-Provera(U)
Desferal (R) (Çocuk ve Erişkin Hematoloji, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları uzman tabiplerince yazılacaktır.)
Detrusitol (U)
Diane-35 (U)
Diazomid
Dicetel
Differrin
Difilin
Digoxin
Digoxin Nativelle
Di-Pro Oleosum (U)
Disophrol
Divina (U)
Diyenil
Doladamon-P (*)
Dolorin Cold
Dolviran (*)
Dopergin (U)
Dorfan
Dorsiflex
Dorsilon
Dostineks (R)
Doxium (U) (Göz hastalıklarında kullanılmayacaktır.)
Dristan
Drogryl
Duact
Duphaston
Duspaverin
Ebixa (R) (Üçüncü Bölüm madde 20 esaslarına göre)
Efemoline
Ekorinol
Eksofed
Elidel (Hastalığın tanısı ve ilacın kullanım süresini belirten rapora dayanılarak yalnızca Cilt Hastalıkları ve Çocuk Alerji Uzman tabipleri tarafından yazılabilir)
Elosalic (U)
Emadine
Enflucide
Enjeksiyonluk Nitrogliserin (K)
Eozin Çözeltisi
Epidosin
Ergafein
Estandron Prolongatum (U)
Estracombi TTS (U)
Estraderm TTS (U)
Estrajel
Estreva (U)
Estriol
Estrofem
Ethyol (Ke)
Eucarbon
Eupnase
Excipial (U)
Exelon (R) (Üçüncü Bölüm madde 20 esaslarına göre)
Expigment
Eye-visol
Farial
Fenidin
Fenokodin (*)
Fermento
Ferplex
Ferriprox (Deferoksamin tedavisinin kontrendike olduğu veya yetersiz kaldığı durumlarda Majör Talasemi hastalarında �R� koşulu ile yalnızca Çocuk veya Erişkin Hematoloji uzman tabiplerince yazılabilir.)
Ferro-Sanol
Ferrum Hausmann
Festal-N
Fito krem
Flaton
Floraquin
Fluoksytil
Forza
Fosfokalsiyum
Gamaflex
Gamakuil
Gaviscon
Gayabeksin
Gayaben
Gelfix (U)
Gelocaps
Geotril
Gerakon
Geralgine-K (*)
Geroxalen (Yalnızca Cilt Hastalıkları Uzman tabibi)
Gleitgelen
Glifentol
Glypressin (K)
Gonal-F
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı (Üçüncü Bölüm Madde 34�e göre )
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Granocyte (Ke) (Nötropeni'de kullanımı �R�)
Gribex
Gynoferon
Gyno-Ferro Sanol
Gynoflor
Gyno-Tardyferon
Hametan
Hazmolin
Hedensa
Helipak (Yalnızca İç Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzman Tabiplerince yazılabilecektir)
Helmo-Blue
Helpa
Hemoralgine
Hippurin
Hirudoid
Hydryllin
Hyalgan (R) (Klinik koşullarda uygulanacaktır) (Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji ve İmmunoloji Uzman tabipleri ve Diş Tabiplerince yazılabilir)
İkorel
İlomedin (R) (Üniversite , Eğitim ve Araştırma ve İhtisas Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkikleri eklenmiş; Ortopedi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji ve Çocuk Kardiyoloji veya Kalp Damar Cerrahi Uzman Tabiplerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir)
İmazol
İmpetex
İndobiotic
İntestinol
Kalsiflour
Kamfolin
Katarin
Kerasal
Kliogest (U)
Klipaks
Koden (*)
Kompensan
Kongest
Kortos
Kreon
Kreval
Kuiflex
Kuilil
Kursept
Lasonil
Levopront
Levotiron
Libenta
Libkol
Librax
Lioresal
Livial (U)
Locabiotal
Locacortene Vioforme
Locasalene
Lösferron
Lutenyl
Luveris (Ovulasyon indiksiyonunda kullanımı Üçüncü Bölüm madde 34 esaslarına göre)
Madecassol (Toz hariç)
Medicold
Madopar
Magnesiocard
Magnesium Diasporal
Magnesium Nutrimet Efervesan Tablet
Maltofer
Manuprin
Maxihot
Menogon
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı (Üçüncü Bölüm madde 34 esaslarına göre)
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Mentoseptol
Mepadol
Mestinon
Meteospasmyl
Methergin
Metiler
Metrodin
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı (Üçüncü Bölüm madde 34 esaslarına göre)
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Metsil
Minirin (U)
Minoset Plus
Miostat (K)
Mirena (R+Yalnızca Kadın Doğum Uzman Tabibi tarafından yazılacaktır. Diğer yollarla alınan progesteron preparatlarının kullanılamama nedenini gösteren sağlık kurulu raporuna dayanılarak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyonlarında, ayaktan tedavide katılım payı ödenerek kullanılacaktır. Sadece gebeliği önleyici �kontraseptif� yöntem olarak kullanılamaz. )
Miyorel
Modiodal (R)
Molit
Mucaine
Muscoril
Muscoflex
Naaxia
Natisedine
Neo-Penotran
Neosporin
Neostigmin
Neotigason (R),(E)
Nerisona-C
Nesgarin
Neturone
Neupogen (Ke) (Nötropeni'de kullanımı �R�)
Neuvitan
Nidazol M
Nitroderm
Norlevo (U)
Nostil
Novadral
Novuxol (U)
Nuritrex B 12
Nurofen
Nutraplus
Octostim (K)
Ocubrax
Oftalar
Oftalmotrim
OKT-3 (K)
Oledro
Orgalutran
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı konvansiyonel dozda kullanılmak üzere Üçüncü Bölüm madde 34 esaslarına göre
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Orgametril
Oroferon
Orthovisc (R) (Klinik koşullarda uygulanacaktır) (Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji ve İmmunoloji Uzman tabipleri ve Diş Tabiplerince yazılabilir)
Ostenil (R) (Klinik koşullarda uygulanacaktır) (Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji ve İmmunoloji Uzman tabipleri ve Diş Tabiplerince yazılabilir)
Otimisin
Ovadril
Ovestin
Ovitrelle
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı konvansiyonel dozda kullanılmak üzere (Üçüncü Bölüm, Madde34�e göre)
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Panalgine
Pankreoflat
Paraflex
Parafon
Paranox
Parasinus
Patanol
Pedidorm
Pedilin
Pedimat
Peditus
Pergonal
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı (Üçüncü Bölüm madde 34 esaslarına göre)
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Perlinganit (K)
Permax (U)
Pexola (U)
Piptalin
Piraldyn oral solusyon
Pirofen
Pirosal (*)
Prostagood (Yalnızca Üroloji Uzman Tabibince yazılabilecektir.)
Piyeloseptyl
Plavix (Üçüncü Bölüm madde 30 esaslarına göre)
Plegicil
Plegisol (K)
Polimisin
Polytrim
Postuitrine
Precedex (K) (Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde)
Prednol-A
Pregnyl (U)
Premarin (U)
Premelle (U)
Prepagel
Prepar
Preven (U)
Primolut-N
Procto-Glyvenol
Proctolog
Progestan
Proluton Depot
Propess (K)
Propycil
Protamin
Protelos (Üçüncü Bölüm madde 33 esaslarına göre)
Proviron
Pulmozyme (R) (yalnızca kistik fibrozisli hastalarda)
Pulvo 47 yara spreyi (U)
Puregon
Ovülasyon İndüksiyonunda kullanımı (Üçüncü Bölüm, Madde 34�e göre )
Ürolojide infertilite ve infertilite dışı kullanımda FSH düzeyinin normalde düşük olması durumunda FSH düzeyini gösteren Resmi sağlık tesislerinde düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak kullanılabilecektir. Raporun bir fotokopisi her defasında reçeteye eklenecektir.
Purinol
Pylorid (U)
Rantudil
Reductil (Z)
Reflor
Relifex
Reminyl (R) (Üçüncü Bölüm madde 20 esaslarına göre)
Renagel (R) ( yalnızca Nefroloji uzman tabibi)
Rennie
Reparil
Requip (U)
Restasis oft.emülsiyon (Sadece keratokonjunktivitis sicca tanısı olanlarda)
Rhinopront
Rhinotussal
Rilutek (R)
Rinogest
Rinosil
Roaccutane (U) (E)
Roza krem
Rumasin
Sal-ac sol
Salazopyrin-EN
Salivam (Yanızca baş-boyun bölgesinden radyoterapi almış hastalar ve dinamik sintigrafi ile kanıtlanmış orofanjitis sicca hastalığında) (R)
Salsil-2
Sandomigran
Sefal
Segol
Sibelium
Siklomid
Sikloplejin
Simdax (Üçüncü Bölüm Madde 38 esaslarına göre)
Simeco
Simelgat
Sinecod
Sinemet
Sirdalud
Sormodren (U)
Spalt
Spasmex (U)
Spazmol
Spazmomen
Spazmo-Panalgine
Spazmotek
Spersadex
Stalevo (U)
Stilex
Streptase (K)
Sudafed
Sulfarhin
Suprenil
Survanta (H)
Sustanon
Synarel (R)
Synergon (U)
Synpitan
Synvisc (R) (Klinik koşullarda uygulanacaktır) (Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji ve İmmunoloji Uzman tabipleri ve Diş Tabiplerince yazılabilir)
Talcid
Tanol
Tardyferon
Tefor
Terkur
Terramycin (Yara tozu hariç)
Testogel (U)
Thalidomide (Tıbbi onkoloji, Hematoloji, Cilt Hastalıkları Uzman Tabiplerince en fazla bir aylık dozda �R� ) (E)
Thomapyrin
Theraflu
Thilomide
Thiocilline (Yara tozu hariç)
Thyramozol
Tiromel
Toclase
Tolectin
Tonimer Nemlendirici Nazal Jel Sprey (KBB uzman tabibi)
Tonoferrin
Tranko Buscas
Trasylol (K)
Travazol
Travocort
TRH
Triatus
Tribudat
Trisequens (U)
Trivastal 50
Tropamid
Tuseptil
Tussifed (*)
Tylol
Ultralan Crinale
Ultraproct
Undo-Talk
Unisom
Ureacort
Urogen
Ursofalk (U)
Uterjin
Ürederm (U)
Ürispas
Üropan
Vagifem
Vasoserc
Vastarel
Venofer (U)
Venoruton (U)
Vermidon
Verrutol
Vicks (Yalnız şurup ve vaporub formları)
Viojen
Virigen
Visine
Visudyne (R) (Yalnızca Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde kullanılabilir)
Vita Merfen
VitPso Jel (Cilt Hastalıkları Uzman Tabibi)
Wintus
Xenical (Z)
Xıalıne(Yanızca baş-boyun bölgesinden radyoterapi almış hastalar ve dinamik sintigrafi ile kanıtlanmış orofanjitis sicca hastalığında) (R)
Zelmac (Yalnızca Gastroentoroloji uzman tabibince)
Zinc Nutrimed
Zinco
Zinco 220
Zinfo-C
Zymaduo
Zymaflour
Bu liste 475 (Dörtyüzyetmişbeş) kalemden ibarettir.
Ek:4
ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ
(Üçüncü Bölüm Madde 22 esaslarına göre)
A- Erişkin grup enteral beslenme ürünleri:
1-Mililitresinde 1 kcal enerji içeren 240-350 mOS. Osmolaritesindeki aromasız tüple beslenme ürünleri
Biosorb standart,
Osmolite,
2-Mililitresinde 1 kcal enerji içeren aromalı oral supleman ürünleri
Biosorb oral ,
İsosource standart
Ensure ,
Fresubin Original
3-İsme özel ürünler
Resosource benefiber
İntestamine
Supportan
Ensure plus
Biosorb energy plus
Biosorb fiber
Enrich
Jevity plus
Glucerna
Nutrison protein plus
Nutrison protein plus multifibre
Perative
Biosorb energie
Nutrena
Bioplus
Pulmocare
Peptison
Oxepa
Alıtraq
Prosure
Nutricia preop
Glucerna SR
İmpact oral
İmpact solüsyon
Novasource GI control
Novasource diabet
Novasource start
Novasource aromalı
İsosource energy
İsosource fiber
İsosource protein
Benefiber
Survimed
Suplena
Nutrena
B- Pediatrik grup enteral beslenme ürünleri
1-Mililitresinde 1 kcal enerji içeren aromasız tüple beslenme ürünleri
Biosorb pediatrik standart
2- Mililitresinde 1 kcal enerji içeren aromalı oral supleman ürünleri
Pediasure
İsosource junior
3.İsme özel ürünler
Frebini Minimax
LP Drink,
Dalia
Biosorb pediatrik enerji
Pepti Junior
C- Sadece karbonhidrat, protein, lif veya yağ içeren modifiye besinler
Fantomalt ,
Protifar,
Resosource thicken-up
EK 5
İLAÇ KATKI PAYI ALINMAYACAK HASTALIKLAR VE İLAÇLAR
Tüberküloz
Antibiyotikler (Çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)
D Sikloserin
Etambutol
Ethionamid
İzonikotinik Asit Hidrazit (B6 vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)
Kapreomisin
Klofazimin
Kortikosteroidler
Morfozinamid
Paraamino Salisilik Asit ve Tuzları
Pirazinamid
Protionamid
Rifabutin
Rifampisin ve INH (Kombine şekilleri dahil)
Tiasetazon
Tiosemikarbazon ve türevleri
Viomisin
Kanser
Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
Antibiyotikler
Antidepresanlar, Antipsikotikler, Antikonvulzivler
Antimikotikler
Antineoplastik ilaçlar
Antiviral ilaçlar
İmmunglobulin preparatları
İmmunosupressivler
Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar
Oral ve enteral beslenme ürünleri
Radyofarmasötik ürünler
Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar
Nefrotik Sendrom, Kronik Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli

Antianemik ilaçlar
Antiagreganlar
Antihipertansifler
Antikoagülanlar (Düşük molekül ağırlıklı heparinler yalnızca Trombosit sayısı 80.000/mm3 ve altında olan diyaliz hastaları için Nefroloji Uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık Kurulu Raporu ile muaftır, rapor süresi en fazla 6 ay olacaktır.)
Antimikotikler
Antiviral ilaçlar
Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar
D 3 Vitamini Metabolitleri
Diüretik ilaçlar
Esansiyel Amino Asitler
İmmunglobulünler
İmmunosupressiv ilaçlar
Kolşisin
Kortikosteroidler
Kronik böbrek yetmezliğine eklenen pyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler
Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalıkları
Kalp Yetmezliği
ACE inhibitörleri (kombine şekilleri dahil)
Digoxin
Angiotensin reseptör blokerleri(kombine şekilleri dahil)
Antiagreganlar
Antikoagülanlar
Beta Blokerler
Diüretikler
Nitratlar
Vasodilatatörler
Alfa- Beta Reseptör Blokörleri
Antiaritmikler
Koroner arter hastalığı
ACE inhibitörleri(kombine şekilleri dahil)
Angiotensin reseptör blokerleri(kombine şekilleri dahil)
Antiagregan ilaçlar
Antikoagülanlar
Beta blokerler
alfa beta reseptör blokörleri
Kalsiyum Kanal blokerleri
Kolesterol ve Lipid düşürücüler
Nitratlar (uzun ve kısa etkili)
Antiaritmik ilaçlar
Platelet inhibitörleri
Disritmiler
Antiaritmik ilaçlar (Klas I, II, III, IV)
Antiagreganlar
Antikoagülanlar
Digoksin
Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar Hastalıkları
Antiagreganlar
Antikoagülanlar
Periferik ve serebral damar düzenleyiciler
Arteriyel Hipertansiyon
Adrenerjik nöron blokerleri
Alfa adrenerjik reseptör blokerleri
Alfa - Beta reseptör blokerleri
Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (Kombine şekilleri dahil)
Angiotensin reseptör blokerleri (Kombine şekilleri dahil)
Antiagreganlar
Beta adrenerjik reseptör blokerleri
Diüretikler
İmidazolin reseptör agonistleri
Kalsiyum antagonistleri
Santral etkili vasodilatatörler
Doğuştan Kalp Hastalıkları
Antiagreganlar
Antikoagülanlar
Akut Romatizmal Ateş (ARA) ve Kapak Hastalıkları
Antiagreganlar
Antikoagülanlar
Asetil salisilik asit (Pediyatrik yaş grubunda effervesan formları dahil)
Kortikosteroidler
Antiaritmik ilaçlar
Digoksin
Diüretikler
Betablokörler
Angiotensin reseptör blokerleri(kombine şekilleri dahil)
ACE inhibitörleri(kombine şekilleri dahil)
Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi
Antihiperlipidemikler
Kardiyomyopati
ACE inhibitörleri(kombine şekilleri dahil)
Angiotensin reseptör blokerleri kombine şekilleri dahil)
Anti Koagülanlar
Antiagreganlar
Antiaritmikler
Beta blokerler
Diüretikler
Nitratlar
Vasodilatatörler
Digoksin
alfa beta reseptör blokörleri
Kalsiyum kanal blokörleri
Pulmoner Hipertansiyon
Alfa adrenerjik blokerler
Anti koagülanlar
Vasodilatatörler
Reynaud Hastalığı
Alfa adrenerjik blokerler
Kalsiyum Kanal blokerleri
Pulmoner Tromboemboli
4.12.1 Antikoagulanlar
Solunum Sistemi Hastalıkları:
Astım
Antiastmatikler
Bronkodilatatör Ajanlar
Beta 2 Agonistler
Teofilin grubu
Antikolinerjikler
Antiinflamatuvar Ajanlar
Kromolin ve Tuzları
Kortikosteroid Ajanlar
Lökotrien Reseptör Antagonistleri
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Bronkodilatatör Ajanlar
Beta 2 Agonistler
Teofilin grubu
Antikolinerjikler
Kortikosteroid Ajanlar
Diprofilin
Difüz İntertisiyel Akciğer Hastalıkları
İmmunsupresivler
Kortikosteroidler
Sitostatik Ajanlar
Beta 2 Agonistler, Teofilin grubu
Bronşektazi
Antibiyotikler
Ekspektoranlar
Mukolitikler
Bronkodilatatörler (Kombine şekilleri hariç)
Akciğer Kisthidatiği
Albendazol
Mebendazol
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
Hepatit B ve C, Otoimmun Hepatit
Antiviral ajanlar
Azothioprine
Diüretikler
Hepatit-B İmmunglobulini
İnterferon
Kortikosteroidler
Ursodeoksikolikasit
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
İnterferon (Amiloidozis olması halinde)
Kolşisin
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları:
İmmunosupresivler
İnterferon
Kortikosteroidler
Mesalazin
Olsalazin
Salisilazosulfapiridin
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Diüretikler
Ursedeoksikolikasit
Koroziv Gastrointestinal Yanıklar , kısa barsak sendromu , gastrostomi ve yutma fonksiyonunun olmaması
Beslenme Ürünleri
Wilson Hastalığı
D-penisillamin
Trientine Hydrochloride
Çinko preparatları
Endokrin Sistem Hastalıkları
Hipotalamus-Hipofiz Hastalıkları
Hipofiz Yetmezliği
Büyüme Hormonu
Kortikosteroidler
Troid Hormonları
Hipogonadotropik Hipogonadizm
FSH-LH Preparatları
Koryonik Gonadotropinler
Gonodal Steroidler
7.1.3 Diabetes İnsipitus
7.1.3.1 Pitressin ve Sentetikleri
7.1.4 Hipofiz Hormon Fazlalığı (Akromegali, Hiperprolaktinemi)
7.1.4.1 Somatostatin ve Analogları
7.1.4.2 Bromokriptin
7.1.4.3 Kabergolin
7.1.5 Puberte Prekoks
7.1.5.1 LH-RH Analogları,
7.1.5.2 Anastrazole
7.1.5.3 Testelacton

7.2 Pankreas Hastalıkları
7.2.1 Diabetes Mellitus
İnsulin
Oral Antidiabetikler
Glucagon
7.2.2 Hiperinsülinemiye bağlı hipoglisemiler
Diazoxide
Somatostatin ve analogları
Kronik pankreatitte kullanılan enzim preperatları
7.3 Paratiroid Hastalıklar
7.3.1 Hipoparatiroidi
Kalsiyum Preparatları
Vitamin D ve Metabolitleri
Hiperparatiroidi
7.3.2.1 Kalsitonin
7.4 Adrenal Hastalıkları
7.4.1 Adrenal Yetmezliği
7.4.1.1 ACTH
7.4.1.2 Kortikosteroidler
7.4.1.3 Mineralokortikoidler
7.4.1.4 Lorenzo yağı (Adrenalökodistrofi Hastalığında Endokrinoloji uzman tabibinin bulunduğu küçük sağlık kurulu raporu)
7.4.2 Adrenal Hiperfonksiyonu
7.4.2.1 Hiperaldosteronizm
7.4.2.1.1 Aldosteron antagonistleri
7.4.2.1.2 Antihipertansifler
7.5 Kemik Hastalıkları
7.5.1 Rezistan Rickets ve Osteomalazi
7.5.1.1 Vit D ve Metabolitleri
7.5.1.2 Fosfat Preparatları
7.5.1.3 Kalsiyum preperatları
7.5.2 Senil ve Postmenopozal Osteoporoz haricinde;
Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanımına bağlı ve kronik hastalıklara sekonder oluşan Osteoporoz, Paget hastalığı, Osteogenezis İmperfekta, Osteokondrodisplazi, Kronik bölgesel ağrı sendromu
7.5.2.1 Bifosfonatlar
7.5.2.2 Calcitonin
7.5.2.3 Kalsiyum Preparatları (C Vitamini ile Kombine Formları hariç)
7.5.2.4 Vit D ve Metabolitleri
7.6 Fosfor metabolizması bozuklukları
7.6.1 Vit D ve Metabolitleri
7.6.2 Fosfor preperatları
7.7 Nöroendokrin Tümörler
7.7.1 Somatostatin ve Analogları
7.8 İdiyopatik Hirsutizm
7.8.1 Flutamide
7.8.2 Spiranolactone
7.9 Hiperkalsiüri
7.9.1 Hidroklortiyazid

8-Kan Hastalıkları
Hastalıklar
Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi
Hemolitik Anemiler
Non-İmmun Hemolitik Anemi
Otoimmum Hemolitik Anemi
Paroksismal Noktürnal hemoglobinuri
Trombotik Trombositopenik Purpura
Hemoglobinopatiler
Orak (sickle cell) hücre anemiler
Talasemiler
Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar
Kronik Miyelositik Lösemi
Myelofibrozis
Polistemia Vera
Primer Trombositemi (İdiyopatik veya Esansiyel trombositoz)
Myelodisplastik Sendrom
Akut ve Kronik Lösemiler
Non-hodgkin Lenfoma
Herediter Hemorajik Telenjiektazi
Hodgkin Hastalığı
Multiple Miyeloma ve Plazma Hücre Diskrazileri
Trombositopeni
Nötropeni
Faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (Hemofililer)
Immun Yetmezlik
Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi
Hiper IgM Sendromu, Kombine Immun Yetmezlik
Prematüre Anemisi
Primer ve sekonder trombofili olan hastalar
Histiositoz
Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar (Bu grupta yer alan endikasyon dışı ilaçların ancak Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onaya ve Genel Müdürlüğün yazısına dayanılarak kullanımı mümkün bulunmaktadır.)
Hemapoetik büyüme faktörleri
Şelatörler
Faktörler
Antikoagülanlar
İmmunomodülatörler
Analjezikler ve Narkotik Analjezikler
Antibiyotikler
Antidepresanlar, Antipsikotikler, Antikonvulzivler
Antimikotikler
Antineoplastik ilaçlar
Antiviral ilaçlar
İmmunglobulin preparatları
İmmunosupressivler
Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar
Oral ve enteral beslenme ürünleri
Radyofarmasötik ürünler
Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar
9-Konnektif Doku Hastalıkları
Hastalıklar
Sistemik lupus Eritematozus ve ilişkili Sendromlar
Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu
Vaskülitler
Churg Straus
Henoch Schonlein
Hipersensitivite vaskülitleri
Kawasaki
Poliarteritis Nodosa
Polimyalji Romatika
Takayashu
Temporal arteritis
Wegener Granulomatozis
Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastalığı
Romatoid Artrit ve ilişkili sendromlar (Sjögren vb)
Seronegatif spandilortropatiler
Andiferansiye spondilortropati
Ankilozan spondilit
Enteropatik Artropatiler
Psöriatik artrit
Reiter
İnflamatuvar kas hastalıkları
Dermatomyozit
Polimyozit
Kristal artropatiler
Relapsing polikondritis
Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
6-Merkaptopürin
Altın Preparatları
Antimalaryeller
Azatioprin
Dapson
D-Penisillamine
Klorambusil
Kortikosteroidler
Leflunomid
Methotraksate
Siklofosfamid
Siklosporin
Sulfasalazin
Anti TNF İlaçlar
Kronik Nörolojik Hastalıklar
Kas Hastalıkları
Myopatiler
Kortikosteroidler
Mitokondriyal Sitopatiler
Coenzyme Q
Karnitin
Myotoniler
Hidantoin
Karbamazepin
Nöromusküler Hastalıklar
Myasthenia Gravis
İmmunglobulinler
İmmunosüpressiv ilaçlar
Kortikosteroidler
Neostigmin
Pridostigmin
Motor Nöron (A.L.S)
Riluzole
Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
Parkinson Hastalığı ve Parkinson Sendromları
Amantadin
Apomorfin
Artan v.b.
Benztropin
Biperidene
Bornaprin HCL
Bromokriptin
Cabergolin
Difenhidramin
Domperidon
Entakapon
L-Dopa+Benserazide
L-Dopa+Karbidopa
Lisurid
Nonergolin dopa agonistleri
Pergolid
Piribedil
Pramipeksol
Ropinirol
Selegilin Hidroklorid
Distoniler, Hemifasyal Spazm
Biperiden
Botulismus Toksini Tip A
Klonazepam
Epilepsi, Narkolepsi ve Febrilkonvülziyonlar
Asetezolamid
Benzodiazepinler
Ethosuksimide
Felbamat
Fenitoinler
Fenobarbital, Barbekselon
Flunerazin
Gabapentin
Karbamazepin
Klobazam
Klonazepam
Lamotrigin
Okskarbazepin
Pirimidon
Sultiam
Topiramate
Valproatlar
Vigabatrin
Zorasamide
Levatiracetem
Modafinil
Demiyelinizan Hastalıklar (Lökodistrofi, Multipl Skleroz v.b)
Antiepileptikler
Baklofen
Copolimer I
İmmunglobulinler
İmmunosupressiv İlaçlar
İnterferon
Kortikosteroidler
Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı
Antiepileptikler
Antiviraller
İmmunglobulinler
İmmunosupressiv ilaçlar
Sitostatikler
Demans Hastalığı
Donepezil
Rivastigmin
Antipsikotikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)
Galantamin
Memantin
Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalıkları
Enteral beslenme solüsyonları
Serebral Palsy
Baklofen
Botulinum Toksini
Trigeminal nevralji
Difenil Hidantoin
Gabapentin
Karbamazepin
Okskarbamazepin
Spastizite
10.11.1 Baklofen
Psikiyatrik Hastalıklar
Genel Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar;
Antidepressanlar
Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)
Antipsikotikler
Lityum
Biperiden
Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, Şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu
Antidepresanlar
Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığı�nca onaylı endikasyonu bulunanlar)
Antipsikotikler
Biperiden
Lityum tuzları
Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozukluk,Yeme Bozuklukları, Unipolar Depresyon, Distimik Bozukluk)
Antidepressanlar
Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)
Antipsikotikler
Demans Hastalığı
Donepezil
Rivastigmin
Antipsikotikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)
Galantamin
Memantin
Göz Hastalıkları
Glokom
Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar
Kronik ve nükseden Üveitler, Tiroide bağlı Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi, Keratoplasti Red Reaksiyonu
Siklosporin
Kortikosteroidler
CNM(Koroid Neovaskülar Membranı olan) tüm Makula hastalıkları
Verteporfin
Cilt Hastalıkları
Psoriasis,Vitiligo
Kalsipotriol pomad
Kortikosteroidler
Methotreksate
Retinoitler
Siklosporinler
Etanersept (Yalnızca Psoriyazis vulgariste)
Ichtiyosis
Retinoitler
Cildi nemlendirici ve yağlandırıcı preparatlar
Pemfigus
Kortikosteroidler
İmmunosupresivler
Mukozis Fungoides
Sitostatikler
Hidraadenitis Suppurativa
Kortikosteroidler
Retinoitler
Epidermolysis Bullosa
Hidantoinler
Kortikosteroidler
Antibiyotikli pomatlar
Liken
Kortikosteroidler
Siklosporin
Pyoderma Gangronosum
Siklosporin
Enfeksiyon Hastalıkları
Hepatit B,C,D
İnterferon
Antiviral Ajanlar
Hepatit B İmmunglobulini
HIV Enfeksiyonu
Antiviraller
Antibakteriyeller
Antifungaller
Antituberküloz ilaçlar
Diğer Hastalıklar
Amiloidozis
Kolşisin
Kortikosteroidler
Melfalan
Behçet Hastalığı
Antikoagülanlar
Immunosupressif ilaçlar (Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda)
İnterferon
Kolşisin
Kortikosteroidler
Sarkoidosis
Kortikosteroidler
Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan Malabsorbsiyonlar ve inek sütü allerjisi (İlk iki yaşta) (Üçüncü Bölüm Bölüm, Madde 31'e giren hastalıklar)
Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve besleyiciler
Vitaminler
Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)
Enzim preparatları
Tobramisin inhalar
Beslenme ürünleri
Allerjik Hastalıklar
Yalnızca Arı Venom Allerjisi Aşıları
Osteomiyelit
Antibiyotikler (Sağlık Kurulu raporunda Kültür Antibiyogram sonucu ve kullanılacak antibiyotiğin Jenerik ismi ve dozu belirtilerek ve antibiyotik kullanım koşullarına uygun olarak)
Diğer İlaçlar ve Ürünler
Hepatit immunglobulini
Kuduz immunglobulini
Radyopak maddeler
Radyofarmasötikler
Tetanoz immunglobulini
Thyrothropin alfa
RSV İmmunglobluni