13 Nisan 2021, Salı
   
Yazı Boyutu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik

Kabul Tarihi  26-27 Eylül 2020 – TTB 72. Büyük Kongre

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun (TUYEK) kuruluş, amaç, yetki, görev ve işleyişini düzenlemektedir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik TUYEK örgütlenmesinde yer alan kişi ve kuruluşları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 59. maddesinin (e) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönetmelikte geçen;

TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni,

ATUB (UEMS) : Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ni,

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

TTB-TUYEK: TTB-UDEK üyesi derneklerin yeterlik kurulları arasında eşgüdümü sağlayan ve temsil eden Kurulu,

Tıpta Uzmanlık Derneği: Tıpta uzmanlık mevzuatında yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan derneği,

ATUB (UEMS) mevzuatında yer alan dernek: Tıpta Uzmanlık Mevzuatında yer almayan ancak ATUB mevzuatında yer alan derneği,

Ana Dal: Tıpta uzmanlık mevzuatı tarafından tanımlanmış tıpta ana uzmanlık alanını,

Yan Dal: Bir ana tıp dalında uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan ve tıpta uzmanlık mevzuatında tanımlanmış ana dala ait bölümü,

Ortak Yan Dal: Farklı ana dallarda uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatında tanımlanmış ana dallara ait ortak bölümü

Yeterlik Kurulları: Tıpta Uzmanlık mevzuatında yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan ve bu ana/yan dallardaki uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağlayarak, topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan kurulları tanımlar. Tıpta Uzmanlık Mevzuatında yer almayan ancak ATUB mevzuatında yer alan kurulları da içerir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TTB-TUYEK’in Amaç ve Görevleri, Yapılanması

 

TTB-TUYEK’in Amaçları

Madde 5-  TTB-TUYEK’in amaçları  şunlardır:

 1. Yeterlik Kurullarının etkinliklerini izlemeyi, eşgüdümünü sağlamayı  ve yönlendirmeyi
 2. Yeterlik Kurullarının mesleki ve eğitsel standartları geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarına yardım ederek, sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmeyi
 3. Yeterlik Kurullarınca belgelendirilen bir uzman hekimin, standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendiren sınav ve/veya sınavları başarıyla tamamladığı konusunda topluma güvence vermeyi, kamuoyuna, hükümete, uzmanlık derneklerine, yeterlik kurullarına ve hekimlere bilgi sağlamayı
 4. Yeterlik Kurulları tarafından gerçekleştirilen Eğitim Kurumu ve Programları ziyareti ve akreditasyon ilke ve esaslarını belirlemeyi, eşgüdümü sağlamayı amaçlar

 

TTB-TUYEK’in Görevleri

Madde 6- TTB-TUYEK’in Görevleri şunlardır

 1. Yeterlik Kurullarının temsil ettiği tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında, uzmanlık eğitiminin standartları ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi çalışmalarına katılmak ve bu kurulların etkinliklerinin eşgüdümünü sağlamak, izlemek, motive etmek ve yönlendirmek.
 2. Yeterlik Kurullarının belgelendirme sınavlarının yönteminde asgari standartları oluşturmaları ve sürdürmelerini sağlamak ve izlemek.
 3. Bir uzmanlık ana ve/veya yan dalında oluşturulan yeni yeterlik kurulunun üyelik istemini  değerlendirerek, karara bağlamak.
 4. Yeterlik kurullarınca belgelendirilmiş eğitim kurumları ve uzman hekimler için merkezi bir kayıt sistemi oluşturmak ve kamuoyunun bilgi talebini karşılamak.
 5. Tıpta uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliğinin değerlendirilmesi ile ilgili konuları yakından izlemek, bu konularla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 6. Yeterlik Kurullarına uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliğinin değerlendirilmesi konularında bilgi sağlamak, gelişmeleri aktarmak ve yeterlik kurullarına danışmanlık hizmeti vermek.
 7. Yeterlik kurullarının kurum ziyaretleri ile ilgili etkinliklerinde yol göstermek, izlemek, bilgi ve belge sağlamak.
 8. Yeterlik kurullarınca belgelendirilmiş uzman hekimlerin yeniden belgelendirme çalışmalarında yol göstermek, bilgi, belge sağlamak ve izlemek.
 9. Yeterlik kurullarının kendi içlerinde veya kendi aralarında çıkabilecek çatışma ve çakışma konularında uzlaşı aramak ve karar vermek
 10. Amaçlarına ulaşmak için gerekli gördüğü diğer komisyonları kurmak.

 

TTB-TUYEK Genel Kurulu

Madde 7 – TUYEK Genel Kurulu; Yeterlik Kurullarının başkanları, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş bir temsilci, TTB-UDEK Yürütme Kurulunca belirlenen üç TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesi ve ATUB temsilcisinden oluşur.

TUYEK Genel Kurulu, TTB-UDEK ve TUYEK Başkanının ortak çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi TUYEK Genel Sekreteri tarafından tüm üyelere en az iki hafta önce bildirilir. Bildirim ilgililer tarafından bildirilen elektronik posta adreslerine yapılır.

Görüşülen konularla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri TUYEK Genel Kuruluna davet edilebilirler.

TUYEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur.

Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

TUYEK Genel Kurulu, her yıl en az bir defa toplanır. TUYEK Genel Kurulu, TUYEK Yürütme Kurulu tarafından gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlar.

TUYEK Yürütme Kurulu’nun 6 üyesi ve aynı sayıda yedek üye Genel Kurul üyeleri arasından seçimle belirler.  Seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Adayların aldıkları oy sırasına göre ilk 6 aday asıl, sonraki 6 aday yedek üye olarak belirlenir.

 

TUYEK Yürütme Kurulu

Madde 8- TUYEK Yürütme Kurulu’nun 6 üyesi, TUYEK Genel Kurulu tarafından iki yılda bir seçimle belirlenir. TUYEK Yürütme Kurulu Sekreteri ve yedek üyesi TTB-UDEK tarafından görevlendirilir. TUYEK Yürütme Kuruluna seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. TUYEK Yürütme Kurulu üyeliği üst üste 3 (üç) dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste 2 (iki) dönemden fazla yapılamaz.

TUYEK Yürütme Kurulu; TUYEK'in ve oluşturduğu komisyonların çalışmalarını düzenlemek ve yazışmalarını sağlamak amacıyla bir Başkan, bir II. Başkan, bir Genel Sekreter ve dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı ve II. Başkanı TUYEK Yürütme Kurulunun ilk toplantısında gizli oylama usulü ile belirlenir.

TUYEK Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme konularında, yeterlik kurulları ile ilişkilerini yürütmek.
 2. TTB Merkez Konseyine ve TTB-UDEK’e her yıl çalışma raporu vermek.
 3. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme konularındaki gelişmeleri izlemek ve yeterlik kurullarını bilgilendirmek.
 4. Yeterlik kurulları arasında eşgüdümü sağlamak.
 5. TUYEK kararlarını uygulamak.
 6. TTB-UDEK ile eşgüdümü sağlamak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Geçici Madde 1- TUYEK'te temsil edilen Yeterlik Kurulları, belirlenen asgari standartlara uygunluk yönünden değerlendirilir ve kendilerinden eksikliklerini iki yıl içinde gidermeleri istenir. Bu standartlara uymayan Yeterlik Kurullarının üyelikleri tekrar gözden geçirilir.

 

Geçici Madde 2-TUYEK Genel Kurulu ilk toplantıya TTB-UDEK Başkanı tarafından çağrılır.

 

Yürürlük

Madde 9 : Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10 - Bu yönetmeliği TUYEK Yürütme Kurulu yürütür.