30 Eylül 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

SSK HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255)

 

3-255 sayılı Genelge 20 Mayıs 2009 tarih ve 2009/71 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Genelgenin 1/A-a-b, 1/B-a, 1/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7 ve 15. bentlerinin İPTALİNE karar verilmiştir.

 

T.C.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

 

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-02-2832-6634                                      A n k a r a

                                                                                                                             02 Ocak 2006

KONU  :  Hekimlerin İşyeri  Sigortalılarına

                 Kurumumuz Adına Reçete Yazma

                 ve  İki Güne Kadar İstirahat Vermesi

 

 

 

GENELGE

3- 255  Ek

         

 

 

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde,hekimlere işgücü ve zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla iki güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.

 

            Diğer yandan,  hekimin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma  ve  iki  güne kadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara  göre talep edileceği 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelge ile açıklanmış bulunmaktadır.

 

            Ancak,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından Kurumumuz aleyhine  Danıştay 10 uncu Dairesinin 2005/2732 esasına kayden açılan davaya ait yürütmeyi durdurma kararı sonucu 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelgenin 1/A-a-b ve 1/B maddelerinin birinci fıkralarının uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğinden bu genelge yeniden düzenlenmiştir.

 

            Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

 

 

1-A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler; 

 

 

            a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

            -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla 'a bendi' iptal edildi)

 

            b) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için  Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

 -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

-Emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütname ile hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla 'b bendi' iptal edildi)

           

            c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

     -Hekimin bu işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

     -İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

            B- Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;

 

            a)Özel bir işyerinde tam gün  çalışan hekimlerin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

          

     -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği , (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla 'a bendi' iptal edildi)

 

            b)Özel bir işyerinde tam gün çalışan  hekimlerin ikinci bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

    -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

     -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

 

C- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler;

 

            a) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

   

     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

 

    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

            b) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

 

     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

           

    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

 

 

D- Ortak Sağlık Birimleri;

 

İşverenler hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara da ortak olabilirler.

 

Ortak sağlık birimi aynı iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.

 

Bu şekilde kurulacak ortak sağlık birimlerinde çalışan hekimlere de yukarıda açıklanan esaslara göre, Kurumumuz adına reçete yazmak ve  sigortalılara iki güne kadar istirahat vermek yetkisi tanınabilir. (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla '3.paragraf' iptal edildi)

 

            2-Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            3-Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,

 

            4-Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

 

            5-Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalıların Kurumca bildirilen sağlık tesislerine sevk edilmeleri halinde aynı gün içinde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmesi,

 

            6-Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun'un 4. maddesi hükmüne göre çalıştıkları taktirde Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü edilen belgenin gönderilmesi,

 

            7-Hekimin Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisini, işyerine bağlı diğer işyerlerinde de kullanması konusundaki taleplerin, bu işyerlerinin birbirine olan uzaklığı, çalışan sigortalı adedi gibi hususlar dikkate alınarak, hekimin sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinde gerektiği kadar faydalı olup olamayacağının araştırılması suretiyle değerlendirilmesi, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla '7. madde' iptal edildi)

 

            8-Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınan hekimin  işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

 

          9-Hekimlerce  kullanılması zorunlu olan "0702.1000.007 örnek" tedavi kartlarının düzenlenmesi,  tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesinin temini,

 

        10-Hekimlerce işyeri sağlık biriminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak'aların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vak'aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek suretiyle en yakın Kurumca bildirilen sağlık tesisine gönderilmeleri,

 

        11-Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

 

        12-Hekimlerce yazılan reçetelerin Genel Müdürlüğümüzce kendilerine verilen yetki ile sınırlı kalması, Kurum İlaç Listesi ve Uygulama Talimatına ilişkin tebliğ esaslarına uygun olması, bu hususlar hakkında gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,

 

        13-İşyerinin ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

 

        14-Daha önce Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunan işyerleriyle ilgili yazışmalarda, "ilgi" konulmasına titizlikle uyulması ve Genel Müdürlüğümüz dosya numarasının mutlaka belirtilmesi,

 

15-İşyeri ve hekim arasında yapılacak olan sözleşmenin, ilişikte bir örneği gönderilen 'Sözleşme'ye göre yapılması ve Genel Müdürlüğümüze gönderilecek taleplerde mutlaka Üniteniz görüşünün de bulunması, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla '15. madde' iptal edildi)

 

        16-Genelgemiz ekinde gönderilen �Talep Formu�nun tüm maddelerinin doldurularak gönderilmesinin sağlanması,

 

Gerekmektedir.

 

İşyeri Hekim Yetkisi ile ilgili 3-222 Ek sayılı Genelge iptal edilmiştir.

                  

            Bilgi  edinilmesini rica ederiz.

 

 

 

 

                                                             İbrahim ULAŞ                            Dr.Özkan DALBAY                                 

                                                    Genel Müdür Yardımcısı                       Genel Müdür V.

                                                                                                                 Kurum Başkanı V.

 

 

 

 

 

Ek: 2

 

 

 

 

DAĞITIM:

GEREĞİ                                                                     BİLGİ:

-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri                -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve             -Sağlık Bakanlığına

 Taşra Ünitelerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALEP FORMU

A-

İŞYERİ ÜNVANI VE ADRESİ :

 

..................................................................................

..................................................................................

B-

İŞYERİ SİCİL NUMARASI :

C-

Y  ORTAK SAĞLIK BİRİMİ

KURULMUŞ İSE İŞ YERİ

ÜNVANI-ADRESİ VE SİCİL

NUMARALARI :

1-.............................................................................

   �.������������������.

 

                                   
                 

 

 


2-

2-  ..............................................................................

    ...............................................................................

 

  

3-

 3- ...............................................................................

     ...............................................................................

                                   
                 

 

 

 


D-

 

ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI         :

SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRİMİNE TABİ  ÇALIŞANLARIN SAYISI :

 

 

...............................

 

...............................

E-

HEKİMİN

ADI-SOYADI BRANŞI :

 

GÜNLER         :           SAAT                    :

Pazartesi           :           ...............................

Salı                   :           ...............................

Çarşamba         :           ...............................

Perşembe         :           ...............................

Cuma             :         ...........................

 

 

F-

HEKİMİN İŞ YERİNDE POLİKLİNİK YAPACAĞI GÜN VE SAATLER  (HAFTANIN BEŞ İŞ GÜNÜ BELİRTİLECEK) :

 

 

G-

HEKİMİN RESMİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI,  ÇALIŞIYORSA İŞYERİNİN ÜNVANI :

 

H-

HEKİMİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE YETKİSİ VAR İSE İŞYERİ ÜNVANI VE SİCİL NUMARASI :

...................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

                                   
                 

 

 

 


I-

İŞYERİNDE DAHA ÖNCE YETKİLİ

HEKİM VAR İSE AYRILIP AYRILMADIĞI

ADI SOYADI:

 

İ-

 

İŞVEREN ONAYI :

(İMZA-KAŞE)

 

 

 

 

           

SÖZLEŞME

 

 

İşyerinin;

 

Ünvanı:

 

            Adresi:

 

            Tel:

Fax:

e-posta:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:

SSK sicil no:

Faaliyet alanı:

 

            Yer aldığı risk grubu:

 

            Çalışan işçi sayısı:

 

            Hekimin;

 

Adı soyadı:

T.C Kimlik no:

Diploma no:

Uzmanlık alanı:

 

 

İşyerindeki çalışma gün ve saatleri:

Günler:        Pazartesi          Salı                  Çarşamba             Perşembe               Cuma

Saatler:        �/�                �/�               �/�                    �/�                      �/�

 

            Adres:

 

            Tel:

 

Fax:

 

e-posta:

 

Çalıştığı resmi veya özel işyerlerinin ünvanı:

 

Kurumumuzca yetki verilen bir başka işyeri var ise ünvanı:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:

 

SSK sicil no:

 

Özel Hükümler:

 

 

Tarih

 

  İşveren                                                                                                          Hekim

  İmza                                                                                                         İmza