Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşme

TTB Heyeti olarak 22.01.2014 de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile Poliomyelit salgını ve aşılama kampanyaları konusunda görüşme yapıldı. Heyette Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak,  Prof. Dr. Mehmet Zencir, Dr. Filiz Ünal İncekara, Prof. Dr. Gülriz Erişgen,  Dr. Birhan Altay, Dr. Zafer Çelik hazır bulundu.

Yapılan Polio ve kızamık aşı kampanyaları hakkında heyetimize bilgi verildi. Suriye deki savaş nedeni ile sınır illerimizde ve diğer illerde yapılan aşılama çalışmalarından, bu bölgelerde çalışan hekim arkadaşların ve diğer sağlık personelinin özverili çalışmalarından övgüyle bahsedildi.  Kampanyalarda aşılama oranlarının istenilen düzeyde olduğunu ifade ettiler. İlk tespitlerin ve aşılamanın  sınırlarda yapıldığını kamplarda ve diğer illerde hedef nüfus tespit edilerek uygulama yapıldığını denetim gruplarında başarıyı yüksek bulduklarını dile getirdiler.

Heyetten arkadaşlarımız  sınırlardan kaçak girişlerin olduğu ülkenin dört bir yanında dağınık olarak yabancı uyruklu savaştan kaçan insanların ve çocukların yaşadığı, 1. Dozdan sonra tekrar ülkelerine gidip gelenlerin olduğu bu yüzden aşılamanın tamamlanamaması durumlarının olduğunu anlattılar. Toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilen hekimlerin sayılarının az olması,  genç ve deneyimsiz olmaları gibi endişeler dile getirildi. Özellikle tespitlerin ve yeni vakaların şeffaflık içerisinde olması ve kamuoyuna duyurulması gerektiği böylece konuya gerekli önemi ve özeni daha da arttıracağı vurgulandı.  Aile planlaması malzemelerinin yeterli dağıtılmaması özellikle kayıtsız  göçmenler ve kayıtsız yenidoğanların olması  aşılama eksiklerine katkı sağladığı dile getirildi. TTB olarak sahadaki hekim arkadaşların koruyucu ve önleyici hekimlik konusundaki duyarlılık ve özveri konusundaki telkinlerinin sürekli yapıldığını ancak, yeni Aile Hekimliği Sistemi nedeni ile hekimlerin performans sistemi içerisinde boğulduğu. Poliklinik hizmetleri, hasta sayısı takibi, cari harcamalarla uğraşmak, ücret kesintisine uğramamak gibi kaygılarla koruyucu ve önleyici hekimlik konusunda sistemden kaynaklanan bir ikinci plana atılma uygulaması olduğu dile getirildi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı syn Prof. Dr. Seçil Özkan dile getirdiğimiz problemleri önemli olarak değerlendirdiler özellikle Performans uygulamalarından kaynaklanan koruyucu hekimlik uygulama sakıncaları konusunda düzeltici çalışmaları olduğunu dile getirdi.