7 Eylül 2013, PHK Yürütme Kurulu

B. Özkavak, Z. Çelik, E. Özeren, A. Hisar Altunol, M. Sülkü, O. Çeçen, H. Turan, K. Yıldırım

Gündem:

1.Son toplantıdan bu yana geçen sürecin değerlendirmesi,

2.Pratisyen Hekim Kongresi değerlendirmesi

13.00-13.45 Yemek

Saat:13.45-17.00

3.Kızamık salgını, acil nöbeti vb gibi son dönemlerdeki tartışma süreçlerini değerlendirmek
4.önümüzdeki döneme yönelik program hazırlığı

Aşağıdaki kararlar alındı.

1.Geldiğimiz aşamada, birinci basamak alanında kolumuzun etkinliği, hekimler arasındaki örgütlenme düzeyi konusunda ciddi problemler olduğu ortadadır. Sağlıkta yıkım programı artık yeni bir aşamaya gelmiş, bütün kurumsallaşması ile ortaya çıkmıştır. Yeni yapılanmanın neoliberal, piyasacı, mesleki etik değerlerimizi, halkın sağlık hakkını tanımayan her şeyi para üzerinden değerlendiren bir sistem olduğu açıktır. Sağlık sisteminin kurgusu içinde ana yaklaşım sözleşmeli, güvencesiz, esnek çalışmak her türlü angarya, taşeronlaştırma ucuz iş gücü, rekabet, piyasa dinamiklerine uyum, sağlığın ticaretidir. Bu durumda tüm basamaklarda olduğu gibi birinci basamakta baştan beri tespit ettiğimiz gibi bu yıkım programa uygun dizayn edilmiştir. Aile Hekimliği sistemi ASM-TSM ayrımı olmaksızın bütün olarak biri diğeri tamamlayan bir yapılanmadır. Oluşturulan sistem (aslında sistemsizlik) bütün  ülke çapında yapılanmış  görünmektedir.Bu sistem hakkında uzun süredir yaptığımız tespitlerin doğruluğu her geçen gün daha da çok ortaya çıkmaktadır. Mücadele sürecimiz teorik anlamda haklılığını pratik ve örgütlenme düzeyini büyütme açısından yeterince sağlayamamıştır.Bu kapsamda önümüzdeki sürecin bütün yönleriyle değerlendirilmesine var olan yapılanmaya karşı önermelerin daha net ve sistemleştirilerek ortaya konmasına ihtiyaç vardır.Burada belki de önemli soruyu ''Nasıl Bir Sağlık Sistemi İstiyoruz” ve buna nasıl, kimlerle hangi mücadele yöntemleriyle ulaşacağımızı, çok yönlü tartışmaya-yanıtlamaya ihtiyaç vardır.PHK olarak bu tartışma sürecinin hızla TTB nin tüm kollar ve komisyonlarında yürütülmesini bu amaçla çalıştaylar, konferanslar, vb toplanmasını öneriyoruz.

(22 Eylül 2013 tarihinde düzenlenecek kollar toplantısına önerilmek üzere) kararlaştırıldı.

2.Kızamık salgının geldiği boyut ve bağışıklama hizmetlerinin giderek bozulmasını birinci basamak sağlık sisteminde oluşturulan yıkım politikalarına bağlı olduğunu değerlendirerek özellikle okullar açılmadan bu konuda Muzaffer Eskiocak Hocanın değerlendirmelerinden yararlanarak bir basın açıklaması hazırlanmasını ve bunu web de yayınlanmasına karar verildi. Onur ve Erhan görev aldı.

3.Aile Hekimlerine  acillerde nöbet tutturulmasına karşı, Öncelikle bunun bir sistem sorunu olduğunun tespit edilerek, 8 saat çalışma vurgusuna, hiç bir şekilde geçici görevlendirmelerin ek görevlendirmelerin kabul edilmeyeceği, her türlü görevlendirmenin o iş alanının  eğitimini almış, sertifikasyonunu tamamlamış kişilerce yapılması gerektiği şeklinde değerlendirildi.

4. 21 Eylül GYK toplantısına Zafer, 22 Eylül Kollar toplantısına Zafer, Kamiran, Onur, Hisar, Erhan katılacak. Zafer kolun resmi görüşlerini iletecek.

21-22 Eylül’de Kongre Düzenleme Kurulu toplantısı gerçekleştirmek için çalışma yapılacaktır. Hisar görevli

    1.Ekim Adli Tıp Sempozyumuna koldan bir hekim görevlendirilecek

    Bir sonraki toplantı Ekim ayının yoğun gündemi nedeniyle 15 Kasım 2013’de Kongre esnasında yapılacak.

5.18.PHK değerlendirildi. Başkanlar düzeyinde, Düzenleme Kurulu arasında, iletişim konusunda eksiklikler olduğu tespiti yapıldı. Yapılan çalışmaların alınan kararların sonradan yapılan değişikliklerin değerlendirilmesinde iletişim yollarının yeterince işletilemediği bunun çözülmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiği konuşuldu.