TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı

TTB Pratisyen Hekimler kol toplantısı 25.01.2020 günü Ankara’da yapıldı. 10 farklı il komisyonlarından 36 hekimin katılımıyla gerçekleşen toplantı kolun 30. yılının da kutlaması sebebiyle ayrıca önemliydi.

Toplantıda illerde yaşananlar ve örgütsel olarak faaliyetlerimizin sunumu sonrası gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda öne çıkan görüşler ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

Oda komisyonlarında faaliyetler devam etmekle birlikte çalışmalara çok az yeni hekimin katılmakta olduğu gözlenmektedir. Bunun nedenleri üzerinde görüşler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Birinci basamak hekimliği giderek değersizleştirilmektedir. Piyasacı ve popülist sağlık politikalarının yarattığı koşullar sürekli şiddetle sonuçlanan tartışmalara neden olmaktadır. Geleceğe dair belirsizlikler ve yoğun çalışma koşulları ümitsizlik ve tükenmişlikle sonuçlanmaktadır. Anayasal hakları çerçevesinde düşünen, dert eden, örgütlenerek çare arayan, eleştiren ve hak arama mücadelesinde bulunan herkes cezalarla baskı altına alınmaktadır. Mücadele sürecinde yeni hekimlerin katkılarının azalması bu tükenmişlik ruh hali ve baskı altındaki yaşam koşulları olarak özetlenebilir.

Türk Tabipleri Birliği “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında Emeğimizin Karşılığını Alarak HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!” söylemiyle 11 Ocak – 17 Nisan 2020 tarihlerinde bir dizi etkinlik kararı almıştır. Alına bu kararda 15 Mart günü Ankara ilinde Beyaz Miting düzenlenecek, taleplere yönelik olumlu bir adım atılmadığında 17 Nisan günü Sağlıkta Şiddete Karşı Görev/İş bırakma gerçekleştirecektir. Meslektaşlarımızın teker teker öldürüldüğü, binlercesinin yaralandığı, on binlercesinin sözlü ve fiili tacize maruz kaldığı bir sağlık ortamına sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya, hasta- hekim ilişkisini insani boyuta taşıyacak siyasal - kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuz bilinmelidir.

Pratisyen Hekimler kolu olarak birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik 30 yıldır yürüttüğümüz faaliyetler bütünü örgüt hafızasını da oluşturmaktadır. Bu süreçte, birinci basamağı bir bütün olarak gören, toplum sağlığını önceleyen, birinci basamağın nasıl olması gerektiğini tarif eden ve ayrı bir tıp disiplinin gereklerini(kendi eğiticileri, enstitüsü, derneği, bilimsel yayını, kongresi…) bir bir yerine getiren ciddi bir birikim ve mücadele süreci var.

27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa ilinde TTB tarafından “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” düzenlenecektir.  Temel Sağlık Hizmetleri, tanımlanmış evrensel temel niteliklerinden ödün verilemeyecek bir sağlık hizmetidir. Sağlığın piyasalaştırıldığı,  rekabet ortamının halkın sağlığına ve hekimlik mesleğine zarar verecek düzeye eriştiği bu dönemde mevcut haliyle BBSH’nin toplumun gereksinimlerini karşılayamadığını izlemektedir. Yaşanan sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmak ve sorunu azaltacak, ortadan kaldıracak öneriler geliştirmek gereksinimiyle düzenlenen bu sempozyumda Türkiye’de BBSH’yi değerlendirmek, mevcut durum ve olanaklar doğrultusunda örgütsel yaklaşımı gözden geçirmek ve TTB’nin temel değerleri çerçevesinde geleceğe yönelik bir eylem programı oluşturmak amaçlanmıştır. Yıllardır düzenleyebilme adına kol olarak uğraş verdiğimiz bu organizasyonun düzenlenmiş olmasından çok memnunuz. Sempozyum sonunda TTB Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Bildirgesi oluşacaktır. Oldukça önemsediğimiz bu sempozyuma geniş bir katılım sağlayarak 30 yıllık birikimimizi yansıtacak şekilde oturumlara katkı sunmaya karar verilmiştir.

Türkiye’de “Aile Hekimliği Uygulaması’nın” tüm ülke çapında yaygınlaştırılması sonrasında TTB’nin Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ile ilgili politikası ve stratejisinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili ciddi bir tartışma yürütülememiştir. 2012 Aralık ayında “Aile Hekimleri Kolu” kurulmuştur.. 2013 yılından 2018 yılına kadar geçen süre göstermiştir ki TTB içinde birinci basamakta iki ayrı kolun bulunması TTB’nin bir bütün olarak birikim ve enerjisini sinerjist olarak etkilememiştir.

Örgüt hafızası ve birikiminin sahada etkin bir şekilde kullanılamadığı aşikardır. Bu birikimi yeni ve yeniden güncel şartlar altında gözden geçirmek, ortaklaştırmak ve etkin şekilde paylaşmak önemli bir iş olacaktır. Bu nedenle birinci basamak alanı kollarının birlikte çalışıp sinerji sağlayacak çözümler üretmeleri gerekmektedir.

Pratisyen Hekimlik kongreleri 1990 yılından bugüne yapılmaktadır. 2020 yılında 22. Kongrenin yapılması yönünde karar alınmıştır. Kongre yönergesi gereği başkanlar kurulu toplanarak kongre sürecini başlatacaktır. TTB PHK, TTB Genel pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneğinin birlikte düzenlediği bu kongrede TTB Aile Hekimliği Kolunun da yer aldığı dörtlü yapının oluşturulması konusunda kararlı görüşümüz tekrarlandı.

Toplantı sonrası tüm katılımcılar ve konuklarla düzenlenen kokteylde, kuruluşundan bugüne tüm birikimin sergilendiği sunumlar eşliğinde  Pratisyen Hekimler Kolunun 30. Yılı kutlandı.