30 MART 2013 PHK YÜRÜTME TOPLANTISI

Toplntıya; Birtürk, Mustafa, Kamuran, Hisar,  İsmet,  Hakkı,  zafer ayrıca Figen katıldı.

Kurum Hekimlerinin 3 Mart 2013 de yaptığı toplantı değerlendirildi.

Figen; kurum hekimleri toplantısının yapılmasının ilgi uyandırdığını ve merkez konseyin sıcak bakması sağlanmıştır. Defin Ruhsatları konusunda karara varılmadığını ifade etti.

-AH’ leri  vermekte oldukları sağlık, spor, işe giriş, defin ruhsatı, sürücü belgesi gibi raporları vermesi sorumluluk alanındadır.  Ancak mevcut  Aile Hekimliği uygulamasında hekimlerin üzerine yüklenmiş olan ağır iş yükü koşullarından dolayı bu alanda bir düzenleme yapılması da gereklilikdir. Ağır ve Tehlikeli işler Raporlarını işyeri hekimleri vermesi uygundur görüşü paylaşıldı. Bu konuda PHK yada PHD üzerinden yada birlikte bir çalışma yapılarak açıklama yapılması uygun görüldü.

-Ersin Aslanın ölüm yıl dönümünde işi bırakma eylemi  gibi yada Şiddete uğramış sağlık çalışanlarının fotoğraf belgelerle gösterilerek kınama eylemi yapılması  olabilir, veya 15 dakika muayene eylemi yapılması gibi eylemler olgunlaştırılabilir.

-Kızamık konusunda  Bakanlığın salgını yönetememe durumu söz konusu, bu konuda TTB olarak yapılan çalışmaları ve değerlendirmeleri  toplayarak Bakanlığa bir çağrı yada açıklama gönderilebilir.

-Aydın dan TTB ye yazılan PH kongresine katılmama kararı mektubuna yanıt yazılması kararlaştırıldı.

-Evde Sağlık Hizmeti konusunda Birtürk Bakanlığın yapılanmasını bir sunum olarak anlattı. Bu konuda başvuruda ilk organizasyonu yapacak birimin tanımlanmamış olduğu sonucuna varıldı. Sosyal destek ihtiyacı olan kişiyi ilk olarak aile hekimi mi değerlendirmeli?

- 112 hekimlerinin çalışma ortamı ve yapılanma biçimi ortaya koyulmalı. Sıkıntı olarak  görülen ; ücretli hale getirilmek istenen 112 lerde Ticarileşmeyi önlemek 112 sorunlarını belirlemek  için toplantı yapılması uygun görüldü. Bu toplantının öncesinde komisyonlara bu konuda ön çalışma yapması ve önerilerini  göndermesi istenmelidir. Bu toplantının daha önce yapılan kurum hekimleri toplantısı ve daha sonra yapılması öngörülen Aile hekimleri toplantı zincirinin parçası olduğu  belirtilmelidir.

-TTB nin birinci basamaktaki dağınıklığı toparlama çabası olan koordinasyon toplantısı için TTB değerlerine aykırı olmayan tutum  sergilenerek kollar  arası ilişkiler güçlendirilebilir. Görüşü hakim kılındı. TTB nin aynı gündemle 2 ayrı kolla toplantı yapmasının uygun olmadığı, AH kolunun bazı açıklamalarının TTB prensiplerine aykırı olduğu,  TTB nin PHK nu Eğitim çalıştayına katılımcı olarak davet etmesi , AH sözleşmesi hakkında PHK tarafından yazılan yazı da hala Web sayfasına konulmaması gibi konuların koordinasyon toplantısında dile getirilmesi konuşuldu.

PHK toplantısının 27 Nisan 2013 te yapılması kararlaştırıldı.

Kongre Takvimi çalışması yapıldı. 14-17 kasım 2013 yapılacak kongrenin Ana teması olarak “Koruyacağız” üst başlığında “Barışı halkın sağlığını değerlerimizi vs “ alt başlıkları belirlendi.

Kongre Oturumların konuları belirlendi yürütme mail ortamına atıldı.

 

TTB tarfından düzenlenen birinci basamakta kollar arası koordinasyon toplantısı (31 Mart 2013)

Toplantıya PHK, AHK, Halk Sağlığı K., İşçi Sağlığı Kolu ve GPE üyeleri Katıldı.

Bayazıt ;  Toplantı’nın 1. Basamakta ortak bir dil ve tavır  olması için bu toplantı planlandığını ifade ederek  toplantıyı açtı.

Mustafa, yürütme  toplantımızda  kararlaştırıla n PHK 1 basamaktaki ayrışma ve farklı tutum ve davranışlara karşı görüşlerini dile getirdi.

AH kol temsilcileri AH kolunun bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını ve sahada TTB nin AH karşı ilgisiz olduğu duygusunu yıkmak için gerekli olduğunu ifade ettiler. Daha önceki  yaptıkları hatalı açıklamanın PHK  uyarısı üzerine düzelttiklerini ifade ettiler.

Toplantıda;  Her iki kolun  ayrı  yada birlikte olarak  aynı gündemle  toplanabileceği  ortak çalışmalar yapılabileceği konuları tartışıldı  bu konularda her kolun kendi yetkili organlarında tartışıldıktan sonra karar verilmesi benimsendi.

-Toplantıda Eğitim konusunda bir çalıştaya gerek olmadığı ancak her iki kol tarafından mevcut AHUZEM eğitimi konusunda ki problemlerin ortaya konulması gerçekte GPE nin hazırlamış olduğu eğitim modeli de dikkate alınarak nasıl bir modelin daha etkili ve uygun olduğunu açıklayan çalışmaların ortaya konulması ve bunun Mayıs ayı ortasında ya da  4 mayıs ta TTB de yapılacak Kızamık Atölye çalışması sırasında tarhinin belirlenerek her iki kol tarafından sunulması planlandı.

Toplantı değerlendirmesi olarak Birtürk ün de önerilerin dikkate alarak Bayazıt ilhan ;

Her iki kolun ortak  olarak  Güvenli Çalışma, Kira ödemek değil kamuya ait iş yerlerinde görev yapılması,Geçici görevlendirme yerine Çalışanların iş tanımının ve görev alanlarının sınırların belirlenmesi, Çalışma süresinin 8 saat olarak belirlenmesi, Bölge tabanlı koruyucu hekimlik gibi değerleri açıklama konusunda hemfikir olunması gerektiğini ifade etti.

Zafer Çelik