TTB PHK Yürütme Kurulu Planlı Toplantısı Kararları

TTB PHK Yürütme Kurulu Planlı Toplantısı 15 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.  TTB PHK YÜRÜTME KURULU PLANLI TOPLANTISI KARARLARI 15 KASIM 2014, İSTANBUL 15 Kasım 2014 tarihinde TTB PHK YK İstanbul'da aşağıdaki gündem konuları ile toplanmıştır. Gündem: 1-Yürütme Kurulu Üyelerinin odalarda komisyonların canlandırılması ve sahadaki hekimlere temas sağlanması için yapılan bölge bazlı çalışmaların aktarılması. 2-Gelinen noktada birinci basamak ortamının değerlendirilmesi. 3-Pratisyen Hekim Kongresi çalışmalarının ilerleme durumu, TTB bünyesindeki birinci basamakla ilgili diğer kol ve grupların, katkı ve katılımları için yapılan çalışmalar? 4-PHK bu dönem çalışma planı Katılımcılar: Dr. Zafer Çelik Dr. Hisar Altunol Dr. Eriş Özkan Dr. Kamiran Yıldırım Dr. Erhan Özeren Dr. Arzu Kellecioğlu Dr. Onur Çeçen Dr. Mustafa Sülkü Dr. İsmet Sayman Dr. Erdoğan Mazmanoğlu Dr. Naciye Demirel Dr. İsmail Bulca (MK üyesi) Dr. Hüseyin Demirdizen (MK üyesi) Alınan Kararlar ve Görüşmeler: 1- Kol toplantısı öncesi odaların aranarak kol toplantısına katılım yazısının pratisyen hekimlere duyurularının ve katılımların sağlanması için aktive edilmesi. 2. Pratisyen hekimler hakkındaki bir bilgi formu hazırlanacak ve illerdeki PHK Kongresi Düzenleme Kurulu üyelerine gönderilecek (en geç Kasım sonuna kadar). Bu formun mümkün olan en fazla katılımcı ile hazırlatılarak yıl sonundan önce elimizde olmasının sağlanması. (İstanbul) 3.Hedef kitlenin tüm pratisyen hekimlerin olduğu bir Anket Formu hazırlanacak. (İstanbul) Bu formda hekimlerin oda ve TTB'den beklenti ve talepleri, aile hekimliği sistemi ve birinci basamak ortamı üzerine değerlendirme ve görüşleri. Anketlerin yüz yüze görüşmeler ve bunun yanında sanal ortamda da yapılarak sonuçların PHK Kongresinde sunum haline dönüştürülmesi. 4-Gelinen noktada birinci basamakta hizmet verenler-çalışanlar açısından-emek eksenli olarak; iş güvencesiz, esnek çalışma şekilleri ve örgütsel eksiklik (örneğin sözleşmeler tek tek imzalatılmaktadır), sendikasızlık, performansa göre çalışma. Hizmet alanlar açısından-toplum sağlığı açısından-sağlık hakkı, bulaşıcı hastalıklar, gebe takibi, kayıtlı olmayan kişilerin takip ve aşılama sıkıntıları, filyasyon sorunları ayrıca TSM’de çalışan hekimlerin iş yükleri dayanılmaz noktalarda olduğu değerlendirilerek, sisteme yönelik olarak 5 yıl önce verilen yanıtların yetmeyeceği vurgulandı. 5- 10 Ocak’ta PHK toplantısı, Yürütme Kurulu Toplantısı ve PHK Kongre Düzenleme Kurulu toplantısı birlikte yapılması. Bunun için ilgili kurulların toplantıya çağrılması. 6- PHK Kongresine TTB'nin birinci basamakla ilgili diğer kollarının katılımını sağlamak ve duyurusunu yapmak üzere, Kol Başkanı ve GPE Başkanı imzası ile TTB’ne yazı yazılması. 7-İstanbul PH komisyonu tarafından hazırlanan 2014-2015 TTB Pratisyen Hekimlik Kol Yürütme Çalışma Planı önerisi Yürütme Kurulu tarafından da uygun görüldü. 1- Sağlıkta dönüşüm programı birinci basamakta çalışan hekimleri ayrıştırmış ve toplum sağlığı hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. PHK’nun birinci basamakta yaşanan bu olumsuzlukları bilimsel yöntemlerle araştırıp ortaya koymalıdır. 2- Birinci basamakta uygulanan aile hekimliği sisteminin özellikle olağandışı dönemlerdeki yetersizliklerinin araştırılması. 3- Özellikle metropol şehirlerinde sayıları fazla olan ancak kontrol edilemeyen sığınmacıların tespiti ve sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi. 4- ASM ve birinci basamakta görevli çeşitli kurumlardaki pratisyen hekimlerin ( işyeri hekimi, acil hekimi.. vs.) çalışma koşulları ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların güncellenmesi. TSM hekimlerinin özlük hak kayıpları ve görev tanımlamaları ile ilgili çalışmalar yapılması. 5- Birinci basamakta çalışan hekimlerin e-mail adreslerine ulaşılması skype tekniği kullanarak online katılımlı geniş toplantılar düzenlenmesi. 6- PHD ve PHK ‘nun birlikte eğitim günleri adı altında çeşitli bölgelerde etkinlikler düzenlemesi.