Aile Hekimlerini Keyfi İşten Atma Yasalarına İzin Vermeyeceğiz

Sağlık torba yasa tasarısının 33, 34 ve 35. maddelerinde belirtilen aile hekimliği hizmetlerinde yapılması düşünülen değişikliklerin biz aile hekimlerine, diğer sağlık çalışanlarına, üyesi olduğumuz meslek birliğimizi Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve diğer sağlık örgütlerine sorulmadan, görüş önerileri alınmadan TBMM komisyonuna getirilmesini kabul etmiyoruz.

Sağlık torba yasa tasarısının 33. maddesinde “Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir” denilerek zaten iş güvencesi olmadan performansa dayalı hizmet vermeye zorlanan ASM sağlık çalışanlarını sıradan bahanelerle keyfi işten atmalarının önü açılmış oluyor. Böylesi bir işten atmayı keyfiyete bırakan yasa tasarısı Anayasa ve ülkemizin imza koyduğu uluslararası çalışan haklarına aykırıdır. Çalışanların kazanılmış insani haklarını hiç sayılması anlamına gelmektedir. İş güvencemizi tamamen ortadan kaldıran yasaların karşısında her türlü mücadele yöntemini hayata geçireceğiz.

Disiplin cezaları 657’ye mi havale ediliyor?

Aynı yasa madde tasarısında “Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezalarında bu kanun ile ilgili düzenlemeler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Aylıktan kesme cezası, kişinin brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde, bu kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında çalışanlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası brüt ücretinin 1/6-1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası sözleşmenin feshini gerektirir” denilerek yıllardır ASM sağlık çalışanlarına yasal dayanağı olmadan hukuksuza dayatılan ceza puanlarına bağlı sözleşme fesihleri birçok sağlık çalışanını işinden etmişti. Sağlık çalışanlarının mücadelesi ve Anayasa mahkemesinin kararları neticesinde geçersiz kalan ceza puan uygulaması yerine 657 sayılı yasanın disiplin hükümleri getiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarını ceza ve baskıyla çalıştırma anlayışı değişmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Aile hekimliği üzerine diş hekimliği yükü getiriliyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorunları giderek artarken, toplumun tümüne kapsayıcı bütünleşmiş koruyucu sağlık hizmeti yerine toplumu tetkik ve ilaç ile sağaltan anlayışı terk edilmelidir. Yeterli uygun binaları, mekânları olmayan, yetersiz insan gücüyle ağırlıklı olarak rapor düzenleyen ilaç yazan, tetkik isteyen zayıf temellerin üzerine kurulmuş birinci basamak üzerine diş sağlığı ve yaşlı sağlığı gibi önemli toplum sağlığı sorunlarını yamamak doğru değil. Bu popülist anlayışınız halkın sağlığına yarar getirmeyecektir.

Güvenceli iş ve dayanışma içinde çalışmak istiyoruz

Sağlık hizmeti ekip işidir. ASM çalışanları arasında iş barışı, ekip ruhuyla birlikte, uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz.

Güvenceli işte, rekabete değil dayanışmaya, performansa değil; halkın sağlığı için çalışmak istiyoruz.

Kamunun güvenli ve yeterli uygunlukta olan binalarında, yeterli insan gücüyle, şiddet görmeden,  toplumun ihtiyacı kadar birinci basamak sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

Haberimizin bile olmadığı sağlık yasa tasarısı geri çekilsin

Sağlık çalışanlarına ve halkın sağlığına yararı olmayan torba yasa tasarısını geri çekilsin. Sağlık çalışanları ve bizi temsil eden TTB adına toplumun sağlığına ve sağlık çalışanlarının haklarına uygun yasal düzenlemeler ve uygulamalar için varız.

İş güvencemiz, özlük haklarımız, emeğimiz ve toplumun sağlık hakkı için sözlerimizi eksiltmeyeceğiz.

Sağlık çalışanlarına ve halkın sağlığına zarar verecek her türlü yasal düzenlemeye, uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu