28 Eylül 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B100THG0740003

Konu : Yönerge.

..................VALİLİĞİNE

İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge

209 Sayılı Kanun’ un 5’ nci maddesinde 4618 Sayılı Kanun’ la değişiklik yapıldığından kanunun değişik şekline göre ek ödeme usul, esas ve oranlarının belirlendiği “Ek Ödeme Yönergesi” 20.04.2001 ve 3627 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konmuştu, uygulamada yaşanan sıkıntıların ve problemlerin ortadan kaldırılması için “ Ek Ödeme Yönergesi “ yeniden hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Ekte sunulan yeni 15.11.2002 tarih ve 12311 Sayılı yönergenin 5’ nci maddesinde, 20.04.2001 tarihli yönerge bütün ek ve değişiklikleri ile ve bu yönergeye istinaden çıkarılan genelgeler yürürlükten kaldırıldığından 01.10.2002 tarihinden itibaren personele Döner Sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme dağıtımında genelge ekinde gönderilen yönergeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Yönergenin İliniz Döner Sermayeli kuruluşlara duyurulmasını önemle rica ederim.

Dr.Tahsin N. ECER

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM : Bilgi için :

Gereği için : Hukuk Müşavirliğine

81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına

-1-

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYEDEN

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

Madde l- Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, esas ve usûllerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 4618 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesine ve bu Kanuna istinaden çıkarılan İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair 106 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel Esaslar

Madde 4- Bu Yönerge kapsamındaki personele aşağıdaki esaslar dahilinde döner sermayeden ödeme yapılır.

a) Ek ödemeler yardımcı hizmetler, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına mensup personel için, bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 80'ini, diğer tüm personel için % 100'ünü aşmayacak şekilde tespit edilir.

Makam tazminatı, temsil tazminatı, kıdem aylığı, taban aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, bankacılık tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesinin (4/a) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından ödenen tazminat matraha ilave edilmez.

Unvan ve sınıfları itibariyle ek ödeme tavan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Unvan ve Sınıfı

 

Ek Ödeme %

 

Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel

100

 

Yardımcı Hizmetler, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel

 

80

 

Kadrosu Maliye Bakanlığında olan                  

Sayman ve saymanlık personeli                                   

 

50 

I. Dönem

( Ocak,Şubat,Mart)

 

II. Dönem

( Nisan,Mayıs,Haziran)

 

III. Dönem

(Temmuz,Ağustos,Eylül)

 

IV. Dönem

( Ekim,Kasım Aralık)

 

Birim

Sorumlusu

Birim

Amiri

Kurum

Amiri

Ortalama

Birim

Sorumlusu

Birim

Amiri

Kurum

Amiri

Ortalama

Birim

Sorumlusu

Birim

Amiri

Kurum

Amiri

Ortalama

Birim

Sorumlusu

Birim

Amiri

Kurum

Amiri

Ortalama

İş Bilgisi, Yeteneği ve Verimliliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşe Devamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ve Yakınlarına Tutumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar ve üstleri ile İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzen ve Tertipliliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendine Güveni ve İlerleme Kapasitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Güçlüğü ve Riski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetiçi Eğitim Performansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Kalitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner Sermaye Katkısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formu Dolduranın Adı Soyadı İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

- Her soru 10 puan üzerinden doldurulur.

 


 

(EK.2)

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAK PERSONELE DAİR FORM

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAK PERSONELE DAİR FORM

 

 

SIRA NO:

BİRİM PERSONELİ

BİRİM SORUMLUSU

BİRİM AMİRİ

KURUM AMİRİ

    A

 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

1

Sağlık Müdürü

 

 

 

 

2

Sağlık Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

3

Şube Müdürü

 

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

 

4

Sivil Savunma Uzmanı

 

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

 

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

    B

 

YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI

 

 

 

 

a

İl Merkezlerinde:

 

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

 

1

Başhekim veya Sorumlu Tabip

 

 

 

 

2

Diğer Personel

Başhekim

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

 

b

İlçe Merkezlerinde

 

 

 

 

1

Başhekim veya Sorumlu Tabip

Sağlık Grup Başkanı

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

 

2

Diğer Personel

Başhekim

Sağlık Grup Başkanı

Sağlık Müdürü

    C

 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

 

 

 

 

   ( I )   EĞİTİM HASTANELERİ

 

 

 

 

1

Başhekim

 

 

 

 

2

Başhekim Yardımcısı,

 

 

 

 

 

Hastane Müdürü, Başhemşire

 

 

 

 

3

Klinik / Lab. Şefi, Başeczacı, Sivil Savunma Uzmanı

 

Başhekim

 

4

Klinik bünyesinde çalışan:

 

 

 

 

 

Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

Başasistan, Uzman Hekim, Asistan, Mühendis, Fizyoterapist, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Odyolog,  Tıbbi Teknolog

Klinik Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim

 

 

Anestezi / Röntgen / Lab. Tek. / Fizik Ted. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Klinik Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim

 

5

Klinik bünyesinde olmayan:

 

 

 

 

 

Tabip,Diştabibi

 

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

Eczacı

Başeczacı

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

 Mühendis, Tıbbi Teknolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi

Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Başhemşire Yard.

 

Başhemşire

Başhekim

 

 

Hemşire, Ebe, Hemşire Yard., Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru,Hasta bakımında görevli diğer personel

Servis Sor.Hem.

Başhemşire

Başhekim

 

7

Hastane Müdür Yardımcısı

 

Hastane Müdürü

Başhekim

 

 

Hastane Müdürüne bağlı diğer personel

Hastane Müdür Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

 

 

(I I )  DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

 

a

İllerde:

 

 

 

 

1

Başhekim

 

 

 

 

2

Başhekim Yardımcısı

 

 

 

 

 

Hastane Müdürü, Başhemşire

 

 

 

 

3

Uzman Hekim,Tabip

 

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

4

Eczacı

Başeczacı

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

Diştabibi, Tıb.Tek., Diyetisyen, Sos.Çal., Müh., Kimyager, Psikolog, Biyolog, Odyolog, Sağ. Fiz., Fizyoterapist v.b.

Klinik Sorumlu Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

5

Anestezi/Röntgen/Lab.Tek., Lab. Sağ. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Klinik Sorumlu Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Hemşire, Ebe, Hemşire Yard.,  Sağlık Mem. ve diğer.

Servis Sor. Hemşire

Başhemşire

Başhekim

 

7

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdürü

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

Hastane Müdürüne bağlı diğer personel

Hastane Müdür Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

 

b

İlçelerde:

 

 

 

 

1

Başhekim

 

 

 

 

2

Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhemşire

 

 

 

 

3

Uzman Hekim

 

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

4

Pratisyen Hekim, Diştabibi, Eczacı, Diyetisyen, Biyolog, Odyolog, Sağ. Fiz., Müh., Kimyager, Psikolog, Fizyoterapist, v.b.

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

5

Sağ. Mem., Rönt, Anest, Lab. Sağ. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Servis Sor.Uzm. Tabip

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Hemşire, Ebe, Hemş. Yard., Hasta bakımında görevli diğer personel

Servis Sor. Hemşire

Başhemşire

Başhekim

 

7

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdürü

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

 

Hastane Müd. bağlı diğer personel

Hast.Müd. Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

    D

 

SAYMANLIKLAR

 

 

 

 

 

BİRİM PERSONELİ

BİRİM SORUMLUSU

BİRİM AMİRİ

İTA AMİRİ

 

1

Saymanlık Müdürü

 

 

 

 

2

Sayman Müdür Yardımcısı

 

Saymanlık Müd.

İta Amiri

 

3

Diğer Personel

Sayman Müd.Yrd.

Saymanlık Müd.

İta Amiri