31 Ekim 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

VAKA BAŞINA ÖDEMENİN KALDIRILDIĞINI DUYURAN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100.                                                                                   

Konu: Vaka başına ödeme                               01.12.2006 * 25153

  

…………. BAKANLIĞINA

                                               …………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALİLİĞİNE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

  

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığının 28/11/2006 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen 13/10/2006 tarihli ve 2006/4184 esas numaralı Kararı uyarınca, 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ayaktan tedavide “vaka başı ödeme” ye ilişkin esasları düzenleyen (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin yürütülmesi durdurulmuş olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca,  29/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, 29/04/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan (6) sıra numaralı 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğin uygulamasına geri dönülecektir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında ve muhasebe birimlerince yapılacak ödemelerde ise aşağıdaki yöntem izlenecektir.

a) Sağlık kurum ve kuruluşları faturalandırma işlemlerinde söz konusu yürütmenin durdurulmasına ilişkin Kararın Bakanlığımıza tebliğ tarihini izleyen 29/11/2006 tarihini esas alacaklardır. Buna göre; (8) sıra numaralı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz 2006 tarihinden başlayarak mezkûr Tebliğe ilişkin yürütmenin durdurulması kararının uygulanmaya başlanacağı 29/11/2006 tarihine kadarki dönemde sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilmiş sağlık hizmetleri nedeniyle düzenlenmesi gereken ve düzenlenmiş faturalarla, henüz ödemesi gerçekleşmemiş faturalara ilişkin bedellerin sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmesinde (8) sıra numaralı Tebliğdeki ödeme esasları ve tarifeler dikkate alınacaktır.

b) (8) sıra numaralı Tebliğin yürürlükte olduğu dönemde başlanıp mezkûr Tebliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Kararın tebliğini izleyen 29/11/2006 tarihi itibariyle verilmeye devam edilen tedaviler ve buna bağlı işlemleri tamamlanmamış sağlık hizmetlerinin bedellerinin ödenmesinde de (8) sıra numaralı Tebliğde yer alan ödeme esasları ve tarifeler dikkate alınacaktır.

c) Kararın uygulanacağı 29/11/2006 tarihinden itibaren verilmesine başlanmış tedavi hizmetlerine ilişkin faturalama ve ödeme işlemlerinde de (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği esasları ve tarifeler dikkate alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dâhilindeki tüm Muhasebe Birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hasan Basri Aktan

Bakan a.

Müsteşar