Sağlıkta Reklam ve İlan

 

Sağlık hizmetleriyle ilgili mevzuat düzenlenirken, bu alanın özgünlüğü göz önünde bulundurularak reklam ve ilanlarla ilgili ekte bulunan özel maddeler konulmuş ve çeşitli kısıtlamalar geliştirilmiştir.

 

1995 yılında yürürlüğe giren 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. Maddesi de Ticari Reklam ve İlanlarla ilgili hükümleri içermektedir. Aynı Yasa'nın 17. Maddesine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan 'Reklam Kurulu'nun 29 üyesinden birisi de, Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üyedir. Reklam Kurulu göreve başlamasından bu yana sağlık alanında yapılmış olan başvuruları titizlikle değerlendirmiş ve bu alanda çok duyarlı davranmıştır.

 

Reklam Kurulu ceza kararlarının yaklaşık % 30'unun sağlık alanına ilişkin, yaklaşık % 10'unun da sağlık alanıyla ilintili olması sağlık alanındaki reklam ihlallerinin önemini ve boyutunu göstermektedir.

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi;

 

'Ticari reklam ve ilânların Kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

 

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

 

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.

 

Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.

 

Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.' hükümlerini içermektedir.

Reklam ve ilanları değerlendirirken, el broşüründen, tabelalara, etiketten, gazete, radyo ,televizyon ve sanal ortamdaki reklamlara kadar tüm alanlar inceleme kapsamına girmektedir.

Sağlık alanındaki tanıtım ihlallerinin bir çoğunun yerel düzeydeki radyo, televizyon ve gazeteler yoluyla yapıldığı görülmektedir. Gerek yerel, gerekse ulusal düzeyde veya internet ortamında, yasayı ihlal ettiği kanaatinde olduğunuz reklam ve ilanlarla ilgili olarak şikayet başvurusunda bulunmak için; özellikle yayın kuruluşunun (televizyon, gazete, dergi,vb.), yayın tarihinin ve varsa yayın saatinin belirtilmesine özen gösterilmesi, hatta mümkün ise reklamın aslının başvuruya eklenmesi işlemleri hızlandıracaktır. Şikayet başvuruları öncelikli olarak bölgenizdeki Tabip Odasına yapılmalıdır. Başvurularınızı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine göndermeniz halinde, hem ilgili Tabip Odasına hem de Reklam Kurulu'na iletilerek Yasa'nın gereğinin yapılması istenilecektir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na posta yoluyla veya Web sayfasındaki http://bim.sanayi.gov.tr/temp/SikayetDisBacak.aspx?menuSec=234 adresindeki 'Reklam Şikayetleri' linkinden de on-line başvuruda bulunabilirsiniz.

Reklam Kurulu'nca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesine aykırı olduğu tespit edilen reklamlar ile ilgili olarak, Kanun'a aykırı hareket edenler (reklam veren, reklam ajansı ve reklamı yayımlayan mecra kuruluşu/kuruluşları) hakkında idari para, durdurma ve/veya düzeltme cezası verilebilmektedir. Kurul tarafından verilen kararlar, her toplantı sonrasında Bakanlığın aşağıda linki verilmiş olan 'Reklam Kurulu Kararları' bölümünde yayınlanmaktadır.