Kamuda çalışanların işyeri hekimliği yapmalarının engellenmesine karşı dava açıldı

hukukSağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 26.5.2011 tarih ve 17334 sayılı, 'İşyeri Hekimliği' konulu genelge ile kamuda görev yapan tabiplerden, mahalli idareler ve kurum tabipliklerinde görev yapanlar dışında kalanların, mesai saatleri haricinde işyeri hekimliği yapmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bu düzenleme hukuka aykırılığının yanı sıra ülkemizde işyeri hekimliği hizmetinin sunulmasında zaten yetersiz olan işyeri hekimlerinden bir kısmını daha çalışamaz duruma sokmakla işçi sağlığı alanında yaşanan sorunların daha da ağırlaşmasına katkı sunacak niteliktedir. Ayrıca, bu düzenleme sebebiyle işyeri hekimliğinden ayrılmak zorunda kalacak hekimler bakımından geçiş hükmünün öngörülmemiş olması ve ortaya çıkacak hak kayıplarının telafisine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiş olması da hukuka aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

Bütün bu değerlendirmelerin sonucu olarak ilgili Genelge düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştır. Gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

Dava dilekçesi için...