Hekimlikte ?otomatik denklik` durduruldu

hukuk

Yurtdışından alınan tıp doktorluğu diplomalarının ülkemizde geçerli sayılabilmesi için yurt dışında alınan tıp eğitiminin ülkemizdekine denk olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

YÖK tarafından 6 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde yurt dışından alınan diplomaların denkliğine ilişkin inceleme yapılacağı, eğitimin düzey ve içeriğinin yeterli bulunmaması halinde kişinin sınava tabi tutulacağı belirtildikten başka hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında Genel Kurul tarafından belirlenen bir kısım ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı düzenlenmiştir.

Diploma denkliğine karar verilmesinde ölçütleri tam olarak belirlenmeksizin YÖK kurullarının tam yetkili kılındığı; yasal düzenlemeye aykırı olarak, bu kurulların ilgili alan profesörlerinden oluşacağına ilişkin bir koşulun aranmadığı, yine ölçütü belirsiz biçimde bir kısım ülkelerden alınan diplomalar için herhangi bir sınavı başarma koşulunun kaldırılmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasıyla iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay'da dava açılmıştı. Davada denklik incelemesi yapacak Kurulların niteliğine ilişkin yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiş, sınavsız denklik verilebileceğine ilişkin düzenlemenin yürütmesi ise durdurulmuştur.

Bu davada verilen kararda;

'?esas olan, denkliği için başvurulan, mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması halinde, seviye tespit sınavı yapılmasıdır.

9/1-ç-2 alt bendinde belirtilen önemli alanlarda (hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik), Genel Kurul kararıyla önceden, hangi yükseköğretim kurumlarının seviye tespit sınavına tabi olmayacağının belirlenmesi, eğitimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamaması sonucunu doğuracaktır.

Öte yandan; davalı idarece, diğer alanlardan ayrı tutulmak suretiyle neden yalnızca bu beş alana yönelik olarak böyle bir kural öngörüldüğü de, somut olarak ortaya konulamamıştır.' gerekçesi ortaya konularak Yönetmeliğin 9/1-ç-2  maddesi yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Hekimlik gibi sağlık hizmetlerinin temel bileşeni olan bir mesleki yetkinin verilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasında konunun bütün taraflarının etkin katkı ve katılımını sağlayacak bir süreç izlenmesi ile yurt dışı yüksek öğretim diplomalarının denkliği gibi önemli bir alanda yürütülecek işlemlerin, önceden belirlenmiş ölçütler üzerinden yapılması gereğini bir kez daha önemle hatırlatırız.

Yürütmenin durdurulması istememizin reddine ilişkin kısma tarafımızdan itiraz edilecek olup gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

Karara erişmek için...