Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı sınırlaması kalktı

hukukTürk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu 'Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır' düzenlemesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'de değişiklik yapıldı.

 

SGK YARGI KARARINI UYGULADI

REÇETELERE YAZILABİLECEK İLAÇ MİKTARI SINIRLAMASI KALKTI

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu 'Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır' düzenlemesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaptı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 2010 Sağlık Uygulama Tebliği'nin birçok maddesinin iptal istemi ile açılan davada Danıştay 10.Dairesi 'Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır' biçimindeki sınırlayıcı düzenlemenin tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğuna karar vermişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yargı kararını uygulamış, bu karar doğrultusunda web sitesinde duyuru yayınlamış, yürütmesi durdurulan Sağlık Uygulama Tebliğin 6.1.1. maddesinin 'Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı' başlıklı (1) nolu fıkrasının ilk cümlesini 06.04.2011 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırmıştır.

Hekimler bu tarihten itibaren bir reçetede ilaç sayısı ve kutu sınırlaması olmaksızın hastalarına gerekli miktarda ilacı reçete edebilecekler.

Kurumun web sitesinden yayımladığı duyuru aşağıdadır.

Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği' nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin 'Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı' başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümü durdurulmuştur.

06/04/2011 tarihinden başlayarak uygulama, Sağlık Uygulama Tebliğinin  bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.