Aile hekimlerinin sözleşme koşullarını düzenleyen yönetmeliğe dava açıldı

hukukÜlke genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin özlük hakları ile çalışma koşullarına ilişkin hukuka aykırı düzenlemelere yer verilen Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kimi hükümlerinin iptali istemiyle, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından dava açıldı.

Açılan davada 30.12.2010 gün ve 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmeliğin;

  • Aile hekimlerinin izin haklarını hukuka aykırı şekilde düzenleyen ve dinlenme hakkını ortadan kaldıran,
  • İdareye sözleşmeyi hukuka ve hakkaniyete aykırı feshetme olanağı tanıyan,
  • Aile hekimine yapılacak ödemeler yönünden hak kaybı yaratan ve hizmetin niteliğini olumsuz etkileyecek olan düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasının yanı sıra,
  • 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un 8. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiamız ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması da istendi.